wtorek 13/06/2023

Postęp prac za okres od 05.06.2023 r. do 11.06.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+400, km 8+900, km 10+800, km 13+600, km 16+400 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 28 941,91 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA+WĘZŁY

1. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+800 – 9+100
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 14 000 m³.

2. Wykop

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 1 500 m³.

3. Podbudowa zasadnicza

 • km 15+100 – 15+800 str. L

Szacunkowa ilość 5 500 m².

4. Wymiana gruntu

 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 1 800 m³.

BRANŻA MOSTOWA

1. Zasypka konstrukcyjna P3 – obiekt WŁ-5 – wykonano 200 m³.

2. Zasypka konstrukcyjna P1, P2 – obiekt PPR-7 – wykonano 450 m³.

3. Zasyp przyczółka P2 i P1 – obiekt W-8 – wykonano 450 m³.

4. Zbrojenie ławy P2 – obiekt K-12 – wykonano 5 T.

5. Beton ławy P1 – obiekt K-12 – wykonano 25 m³.

6. Wykop oraz rozkucie kolum DSM w osi J-NP – obiekt W-13 – wykonano 50 m³.

7. Beton wyrównawczy podpory J-NP – obiekt W-13 – wykonano 15 m³.

8. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory J-NP – obiekt W-13 – wykonano 15 T.

9. Beton fundamentu podpory J-NP – obiekt W-13 – wykonano 56 m³.

10. Beton filara podpory L-NP – obiekt W-13 – wykonano 12 m³.

11. Rozbiórka podparcia i deskowania płyty ustroju nośnego ETAP I – obiekt E-15P – wykonano 24 kpl.

12. Budowa podparcia i deskowania płyty ustroju nośnego ETAP II – obiekt E-15P – wykonano 0,20 kpl.

13. Beton wyrównawczy podpór tymczasowych w osi 9WZ, 10WZ – obiekt E-15P – wykonano 0,20 m³.

14. Zbrojenie ścian podpory w osi 1 – obiekt WE-16 – wykonano 12 T.

15. Beton filarów w osi P2 – obiekt WD-20 – wykonano 40 m³.

16. Beton fundamentu podpory w osi podpory P2 – obiekt WD-20 – wykonano 1 m³.

17. Zasypka fundamentu w osi podpory P1, P2 – obiekt WD-20 – wykonano 10 m³.

18. Ustawienie muru z gruntu zbrojonego przy obiekcie – obiekt WD4 – wykonano 25 m².

19. Ustawienie muru z gruntu zbrojonego przy obiekcie – obiekt WŁ5 – wykonano 25 m².

20. Ustawienie muru oporowego W9 z zasypką – obiekt W9 – wykonano 60 m².

21. Ustawienie muru oporowego S-5 z zasypką – obiekt S-5 – wykonano 100 m².

22. Wykonanie ławy fundamentowej pod mur oporowy S-5 – obiekt S-5 – wykonano 50 mb.

23. Zbrojenie filarów podpory w osi P2 – obiekt WŁ-14 – wykonano 0,80 T.

24. Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej w osi P3 – obiekt WŁ-14 – wykonano 0,50 T.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Układ KD2:
  • KD2.wyl – KD2.1 – KD2.OS – KD2.SEP – KD2.2; DN1000mm, L = 16mb,
 • Dostawa Separatora i Osadnika wirowego kd21a – dostarczono

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepusty melioracyjne – przepust melioracyjny PM11-12 – zasypka wykopu po wykonaniu przyczółku Wlotu – zasypano, zakończone prace.

2. Przepusty melioracyjne – Przepust melioracyjny PM9 – prace zbrojarskie i ciesielskie dla przyczółków, montaż zbrojenia – w trakcie realizacji.

3. Zbiorniki – montaż ścianek szczelnych przy zbiorniku ZB-4 – kontynuacja prac – zakończono zapuszczanie ścianek

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa sieci SN – SN3 wykop oraz ułożenie dodatkowej trasy kolizji km 0+600 – 0+700.


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. Branża telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na akceptację PW tom 5.2.5

7. Melioracje

 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ9

8. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

9. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR