wtorek 13/12/2022

Postęp prac za okres od 05.12.2022 r. do 11.12.2022 r.

Prace zrealizowane:


1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800, km 16+300

 • Magazynowanie materiałów – materiał nasypowy

Szacunkowa ilość 15 536,76 t.

4. Bunkry km 1+450 – 2+000 – kruszenie materiału

5. Przejazdy kat. F, przy obiekcie W13 – montaż oznakowania pionowego

6. Przejazd kat. F, droga z płyt – Montaż oznakowania pionowego. Wykonanie wykopów, ław oraz ustawianie krawężników kolejowych KK-97 przy torze nr 1 i 2 lk 401. W kolejnych dniach roboty wstrzymano. Brak możliwości pracy w torze z powodu złych warunków atmosferycznych Pracownicy nie zostali dopuszczeni do pracy przez Dyżurnego Ruchu.

7. Przejazd projektowany w ciągu DZ2 bocznica EUROTERMINAL – Wykonanie ław oraz ustawianie krawężników kolejowych

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Utylizacja biomasy – km 0+000 – 17+028 (składowane w lok. Rondo Łunowo) – wykonano 0,50 %.

2. Wykopy

 • km 0+800 – 1+400
 • km 1+400 – 2+000
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 8 000 m³.

3. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 5+300 – 5+800

Szacunkowa ilość 6 000 m³.

4. Wymiana gruntu

 • km 10+070 – 10+690

Szacunkowa ilość 4 000 m³.

5. Wzmocnienie wgłębne geomaterac

 • Geomaterac – nasyp

Szacunkowa ilość 856 m².

6. Odhumusowanie

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 2 500 m².

7. Rozbiórka podbudowy

 • ul. Ludzi Morza bypass

Szacunkowa ilość 400 m².

8. Podbudowa pomocnicza

 • Łącznik Południowy – pomocnicza

Szacunkowa ilość 1 862 m².

9. Podbudowa zasadnicza

 • DZ2 – zasadnicza

Szacunkowa ilość 1 116 m².

10. Podbudowa zasadnicza

 • DZ3 – zasadnicza

Szacunkowa ilość 406,40 m².

11. Podbudowa zasadnicza

 • bypass między Ludzi Morza a DZ2 – zasadnicza

Szacunkowa ilość 0,60 kpl.

12. Podbudowa zasadnicza

 • DZ3 – zasadnicza

Szacunkowa ilość 406,40 m².

13. Podbudowa zasadnicza

 • bypass między Ludzi Morza a DZ2 – zasadnicza

Szacunkowa ilość 0,60 kpl.

14. Przepust PD43/PDD44

 • TG km 3+975

Szacunkowa ilość 0,10 kpl.

15. Przepust PD53/PD54

 • DZ6a km 0+139

Szacunkowa ilość 0,10 kpl.

16. Przepust PD57/PD58

 • WŁ Ł4 km 0+147

Szacunkowa ilość 0,10 kpl.

17. Przepust PD61/PD62

 • WŁ Ł3 km 0+144

Szacunkowa ilość 0,10 kpl.

18. Przepust PD65/PD66

 • TG km 4+863,35

Szacunkowa ilość 0,10 kpl.

19. Przepust PD67/PD68

 • TG km 5+522,01

Szacunkowa ilość 0,10 kpl.

20. Przepust PD51/PD52

 • WŁ Ł1 km 0+115,20

Szacunkowa ilość 0,10 kpl.

21. PDs16

 • km 16+659

Szacunkowa ilość 0,10 kpl.

BRANŻA MOSTOWA

1. Montaż belek typ T – obiekt WD-4 – szacunkowa ilość 26 szt.

2. Zbrojenie ustroju nośnego – obiekt WD-4 – szacunkowa ilość 3 T.

3. Zasypka konstrukcyjna przyczółków – obiekt WD-4 – szacunkowa ilość 300 m³.

4. Zbrojenie poprzecznic – obiekt WŁ-5 – szacunkowa ilość 10 T.

5. Demontaż szalunku skrzydeł – obiekt W-8 – szacunkowa ilość 80 m².

6. Betonowanie słupów podpora P2 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 120 m³.

7. Zbrojenie podpór P2 i P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 70 T.

8. Betonowanie ścian podpory P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 190 m³.

9. Zbrojenie ław fundamentowych P4 i L4 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 25 T.

10. Betonowanie fundamentu L4 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 300 m³.

11. Betonowanie słupa P3 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 30 m³.

12. Wykonanie kolumn DSM podpora I-N strona południowa – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 13 kpl.

13. Wykonanie wykopu fundamentowego podpora N-NL – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 250 m³.

14. Zabezpieczenie ścianką szczelną wykopów podpora M-NL – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 90 m².

15. Zabezpieczenie ścianką szczelną wykopów podpora P2 – obiekt WŁ-14 – szacunkowa ilość 0,80 kpl.

16. Rozbiórka istniejącej konstrukcji wiaduktu – obiekt WŁ-14 – szacunkowa ilość 0,10 kpl.

17. Beton filaru podpory P6 (zewnętrzny i wewnętrzny) – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 21 m³.

18. Beton fundamentu podpory P7 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 32 m³.

19. Izolacja fundamentu podpory P7 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 65 m².

20. Zbrojenie korpusu podpory P8 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 5 T.

21. Beton filara podpory P2 (wewnętrzny i środkowy) – obiekt W-17P – szacunkowa ilość 20 m³.

22. Deskowanie podpory P3 – obiekt E-18L – szacunkowa ilość 0,30 kpl.

23. Zbrojenie fundamentu i ścian podpory P1, P2, P3 – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 5 T.

24. Beton słupów podpory P2 – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 5 m³.

25. Zbrojenie oczepu muru oporowego S7 – szacunkowa ilość 2 T.

26. Beton oczepu muru oporowego S8 – szacunkowa ilość 12 m³.

27. Naciąg kotew gruntowych muru oporowego S8 – szacunkowa ilość 48 szt.

28. Zasyp części przelotowej przepustu PZ-9 – szacunkowa ilość 50 m³.

29. Montaż części przelotowej przepustu – obiekt PZ-10 – szacunkowa ilość 12 mb.

30. Zasyp części przelotowej przepustu PZ-10 – szacunkowa ilość 25 m³.

31. Zasyp części przelotowej przepustu PCZ-01 – szacunkowa ilość 50 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

 • Układy Wylot – Wpust, w km: 12+700 – 17+700
  • Wyl293 – Wp293; L = 18,60m,
  • Wyl295 – Wp295; L = 19,70m,
  • Wyl287 – Wp287; L = 4,30m,
  • Wyl276 – Wp276; L = 5,60mb,
  • Wyl275 – Wp275; L = 5,60mb,
  • Wyl274 – Wp274; L = 5,0mb
 • Układy kd:
  • kd52.1 – kd52.2 – kd52.3, DN400mm; L = 17,0mb – 34,0mb – 41,50mb (suma 92,5m)
  • kd47.2 – kd47.3 – kd47.4 – kd47.5 – kd47.6 – kd47.7, DN400mm; L = 40,0mb – 40,0mb – 40,0mb – 40,0mb – 40,0mb (suma 200m)

2. Wodociągi

 • Wodociąg W3; próba ciśnienia + płukanie i chlorowanie wodociągu i przygotowania do przepięcia w istniejącą sieć – wykonane
 • Wodociąg W2 – podłączenie przyłącza wodnego do GPZ – wykonane

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepust PCZ-01 (PZM-1) [PZM-1] w ciągu rowu melioracyjnego Nr 5; zasypka wykopu – wykonane

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji Polkomtel 37 – wykonano 100%.

2. Przebudowa kolizji Polkomtel 38 – wykonano 100%.

3. Przebudowa kolizji Orange 47 – wykopy, układanie rur, zasypywanie, zagęszczenie – wykonano 100%.

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg średniego ciśnienia – dokończenie demontażu rur po starym gazociągu ś/c Dz180mm [Kolizja 1G].

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Przebudowa kolizji SN15 – montaż projektowanych słupów
 • Przebudowa kolizji SN4 – montaż mufy kablowej
 • Przebudowa kolizji elektroenergetycznych wysokiego napięcia – porządkowanie prac, odbiór materiałów przez gestora sieci po demontażu

2. Przebudowa kolizji na terenie kolejowym – usuwanie kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych i budowa oświetlenia przy obiekcie W13


Postęp prac i robót projektowych:


1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK do Tomu 1.1 i 1.2 rew. 03
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Opracowywanie PAB branży drogowej dla DZ10 i DZ9
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Wprowadzanie uwag IK do projektu Konstrukcji oporowych cz.3
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków – udział w spotkaniu z Zamawiającym

4. Ochrona Środowiska

 • Oczekiwanie na stanowisko UM Międzyzdroje ws konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie DZ10
 • Oczekiwanie na uprawomocnienie się DŚU dla DZ9

5. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Wydruk Tomu 3.1 do przekazania do IK
 • Przygotowywanie danych wsadowych do OWP dla DZ9
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

6. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kv; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót elektroenergetycznych w ramach NA
 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9 i DZ10
 • Oczekiwanie na podpisanie umowy dzierżawy pomiędzy Zamawiającym a Lasami Państwowymi w celu uzyskania zezwolenia na dysponowanie nieruchomością dla linii kablowej przyłącza SN
 • Przygotowanie projektu Robót Niewymagających Pozwolenia na Budowę – proj. przyłącza SN i proj. ST.TR. w km 16+200
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

7. Branża telekomunikacyjna

 • Przekazanie skorygowanego Tomu 5.2.5 do PKP PLK
 • Wprowadzenie uwag IK do tomu 5.1.2

8. Melioracje

 • Przygotowywanie operatu wodnoprawnego dla DZ9
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ10

9. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

10. Organizacja ruchu

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do PSOR