wtorek 14/02/2023

Postęp prac za okres od 06.02.2023 r. do 12.02.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 16 281,20 t.

3. Przejazd kat. F – Droga z płyt – wykonano odbiór techniczny oraz eksploatacyjny

4. Przejazd kat. F – Rondo Łunowo – wykonano odbiór techniczny oraz eksploatacyjny

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 1+400 – 2+000
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 8 500 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 10 000 m³.

3. Wymiana gruntu

 • km 5+800 – 9+100
 • km 0+000 – 0+800

Szacunkowa ilość 1 500 m³.

4. Humusowanie

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 1 500 m ².

5. Odhumusowanie

 • km 1+400 – 2+000
 • km 5+800 – 9+300

Szacunkowa ilość 5 600 m².

6. Przepust PDs11 – km 11+963 – wykonano 0,20 kpl.

7. Przepust PDs12 – km 12+715 – wykonano 0,20 kpl.

8. Przepust PDs13 – km 13+056,05 – wykonano 0,10 kpl.

9. Przepust PDs14 – km 15+123,6 – wykonano 0,10 kpl.

10. Przepust PD11/PD12 – DZ1 km 0+444 – wykonano 0,10 kpl.

11. Przepust PD33/PD34 – Węzeł Świnoujście L1 km 0+076 – wykonano 0,30 kpl.

12. Przepust PD35/PD36 – Trasa główna km 0+525 – wykonano 0,30 kpl.

BRANŻA MOSTOWA

1. Demontaż szalunków ustroju nośnego – obiekt WŁ-5 – szacunkowa ilość 0,50 szt.

2. Zasypka konstrukcyjna podpór – obiekt W-8 – szacunkowa ilość 200 m³.

3. Betonowanie słupów podpora P2 segment 11, 12 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 2 m³.

4. Zbrojenie podpór P2 i P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 70 T.

5. Demontaż szalunku oczepu podpory P3 segment 6 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 5 szt.

6. Szalunek oczepu podpory P3 segment 5 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 1 szt.

7. Betonowanie ścian bocznych L4 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 0,70 m³.

8. Szalunek ściany bocznej (wewn.) podpory L4 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 1 szt.

9. Szalunek oczep słupa L2, L3 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 90 szt.

10. Betonowanie oczepu L2 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 0,50 m³.

11. Zasypka technologiczna pod ustroju nośne – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 1 m³.

12. Wykop i rozkucie kolumn DSM podpory J-NP – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 40 m³.

13. Beton wyrównawczy fundament podpory J-NP – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 12 m³.

14. Zbrojenie pod fundament podpory J-NP – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 15 T.

15. Beton fundamentu podpory M-NL – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 120 m³.

16. Wykonanie kolumn DSM podpora A, E, F, G, H, I Strona północna – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 5 kpl.

17. Deskowanie ścian podpór w osi P1, P2 – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 0,30 kpl.

18. Beton ścianki zaplecznej podpora nr 3 – obiekt E-18L – szacunkowa ilość 23 m³.

19. Beton ściany podpory P1 – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 30 m³.

20. Zbrojenie i deskowanie wlotu/wylotu przepustu PZ-2 ETAP I – obiekt PZ-10 – szacunkowa ilość 0,50 T.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

 • Układy Wylot – Wpust w km: 12+700 – 17+028
  • Wyl215 – Wp215, DN200mm; L = 5,80mb,
  • Wyl219 – Wp219, DN200mm; L = 5,70mb,
  • Wyl223 – Wp223, DN200mm; L = 5,50mb,
  • Wyl225 – Wp225, DN200mm; L = 5,50mb

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji teletechnicznych Orange 33 – prace ziemne

2. Przebudowa kolizji teletechnicznych Polkomtel 23 – prace ziemne

3. Przebudowa kolizji teletechnicznych Polkomtel 28 – prace ziemne

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych wysokiego napięcia – porządkowanie prac, odbiór materiałów przez gestora sieci po demontażu

2. Przebudowa kolizji energetycznych – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych średniego napięcia SN21, SN10/1, SN10/2, SN10/3 – kontynuacja prac, przełączenie do sieci – wykonano


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Oczekiwanie na akceptację PAB dla DZ10
 • Opracowywanie PAB branży drogowej dla DZ9
 • Oczekiwanie na opinię PKP PLK do odstępstwa od przepisów kolejowych w zakresie DZ10
 • Oczekiwanie na opinie do ZRID w zakresie DZ9
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Budowy

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kv; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST. TR. w km 16+200
 • Przekazanie Wykonawcy uzgodnionego przez PKP PLK tomu 9.3

6. Branża telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie Tomu 5.2.5 przez PKP PLK
 • Wprowadzanie uwag GDDKiA do PW tom 5.1.2
 • Przygotowywanie przedmiaru robót TOM 5.1.2

7. Melioracje

 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ9
 • Złożenie uzupełnienia wniosku o pozwolenie wodnoprawne w zakresie DZ10

8. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

9. Organizacja ruchu

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie PSOR przez IK