wtorek 14/06/2022

Postęp prac za okres od 06.06.2022 r. do 12.06.2022 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy:

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem:

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Rozbiórka ogrodzenia

 • Rozbiórka ogrodzenia km 10+200 – 11+300 str. P

Szacunkowa ilość 1 100 mb.

4. Likwidacja wysypiska śmieci

 • Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w km 0+800 – wykonano w 100%.

BRANŻA DROGOWA 

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Karczowanie

 • km 16+400 – 17+028

Szacunkowa ilość 4 ha.

2. Odhumusowanie

 • km 2+200 – 3+300
 • km 11+900 – 12+500

Szacunkowa ilość 48 000 m².

3. Nasypy

 • km 3+900 – 5+300

Szacunkowa ilość 6 000  m³.

4. Kolumny piaskowo-żwirowe

 • km 11+270 – 11+597

Szacunkowa ilość 303 szt.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wykop

 • Obiekt E18L

Szacunkowa ilość 1 200 m³.

2. Beton wyrównawczy niekonstrukcyjny C8/10

 • Obiekt W17P podpora P2 i P3

Szacunkowa ilość 25 m³.

3. Próbne obciążenie pali

 • Obiekt E15P, próbne obciążenie statyczne pali, podpory P2 i P4

Szacunkowa ilość 2 szt.

4. Beton fundamentów

 • Ława P1 obiekt WŁ-05

Szacunkowa ilość 100 m³.

5. Izolacja cienka ław

 • WD-4 ławy P1, P3
 • WŁ-5 ława P3

Szacunkowa ilość 85 m².

6. Zasypki do poziomu fundamentu

 • Obiekt WD-04 ławy P1 P2 P3

Szacunkowa ilość 300 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wodociągi

 • Wodociąg W4 – próba ciśnienia (pozytywna), chlorowanie
 • Wodociąg W2 – łączenie odcinków wykonanych metodami przewiertowymi – wykonano w 10%.
 • Przepust dla ZWiK Świnoujście Wkp5, DN500x29, 7mm L = 76,6m, metodą bezwykopową (przewiert)
 • Przepust dla ZWiK Świnoujście Wkp4, L = 101,40m, metodą bezwykopową (przewiert)

Szacunkowa ilość 178 m.

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji teletechnicznych Orange – obiekt W9 (kontynuacja prac)

2. Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych Orange – 1, 2, 3; Polkomtel – 1, 2, 3, 4.8 (kontynuacja prac)

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociągi wysokiego ciśnienia

 • Ścianki szczelne wciskane i montaż konstrukcji przejazdowej dla nowobudowanego gazociągu w/c DN300 – wykonano roboty przygotowawcze

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Przebudowa sieci 110 kV: kolizja B (linia kablowa), kolizje A i C (linie napowietrzne)
 • Przebudowa kolizji energetycznych SN2, SN3, SN4, SN5, SN10, SN11, SN18, SN21, SN23, OBCA SN1, OBCA nn6 oraz kolizje SN9A i SN9B kontynuacja prac – obiekt W9

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.1 i 1.2 rew. 01 – planowane spotkanie z Weryfikatorem w dn. 21.06.2022 r.
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.4 rew. 02
 • Opracowywanie Projektu Budowlanego dla DZ10 i DZ9
 • Uszczegóławianie Planu Działań Utrzymaniowych do stadium Projektu Wykonawczego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Udział w Radzie Budowy
 • Aktualizacja przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie poprawek do uwag IK do projektów wykonawczych obiektów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w tym również wprowadzanie uwag Wykonawcy i IK
 • Opracowywanie przedmiarów robót
 • Udział w Radzie Budowy

3. Ochrona Środowiska

 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ9 przez RDOŚ
 • Oficjalne złożenie odpowiedzi na wezwanie UM Międzyzdroje i PGW Wody Polskie w dn. 08.06.2022 r.

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzenie korekty trasy dla przepustu Wkp5 – konieczna korekta ogrodzenia
 • Otrzymano uzgodnienie projektu PW przebudowy ks i wody z PKP OGN
 • Otrzymano mailowe uzgodnienie projektu PW z GEN GAZ ENERGIA oraz przekazano Gestorowi wersję papierową projektu
 • Otrzymano uzgodnienie projektu PW tom 3.5 z UDT
 • Wysłano pismo do GAZ SYSTEMU z wnioskiem o odstąpienie od wydanych warunków technicznych w zakresie konieczności malowania wnętrza rur przewodowych i osłonowych
 • Przekazanie PW TOM 3.5 v.3 do uzgodnienia w GAZ SYSTEM
 • Wprowadzanie zmian wynikających z koordynacji prac z branżą mostową dla obiektu W-13
 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branży drogowej (zmiana lokalizacji wpustów wg uwag Weryfikatora branży drogowej)
 • Spotkania koordynacyjne międzybranżowe
 • Aktualizacja przedmiarów robót
 • Opracowywanie brakujących STWiORB, wprowadzanie uwag IK do STWiORB

5. Branża elektroenergetyczna

 • Wprowadzanie uwag IK do STWiORB i ponownie złożono do akceptacji Wykonawcy
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie specyfikacji technicznych
 • Wprowadzanie zmian w tomie 4.4 w związku ze stanowiskiem IK ws. wyjaśnień
 • Aktualizacja przedmiarów
 • Przygotowano rozwiązania zasilania urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN – przekazano do Wykonawcy
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK – trakcja)

6. Branża telekomunikacyjna

 • Wprowadzono uwagi IK do PW tom 5.2.5 Przebudowa sieci teletechnicznych wł. PKP PLK – oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP PLK
 • Analiza uwag zgłoszonych przez IK do PW tom 5.1 rew. 00 – koordynacja z branżą mostową
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny
 • Aktualizacja przedmiarów robót

7. Melioracje

 • Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK w zakresie uzgodnienia zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika –  w trakcie roboczych ustaleń z IK
 • Aktualizacja przedmiaru robót

8. Geotechnika

 • W dn. 01.06.2022 r. otrzymano zatwierdzenie tomu 1.5  rew. 02 przez IK
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Aktualizacja przedmiaru robót

9. System zarządzania ruchem

 • Analiza stanowiska IK i Zamawiającego ws. analizy bezpieczeństwa i KSZR – w trakcie ustaleń z Wykonawcą

10. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do STWiORB
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Oddział GDDKiA tj. Klauzula Rozpatrzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu nr 4080/6/2022 z dn. 02.03.2022 r.