poniedziałek 21/06/2021

Postęp prac za okres od 07.06.2021 r. do 11.06.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Modelowanie ww. elementów drogi
 • Opracowanie geometrii rowów (niwelety)
 • Opracowywanie przekrojów normalnych
 • Opracowanie przekrojów podłużnych
 • Koordynacja styków z sąsiednimi odcinkami/inwestycjami
 • Wprowadzanie uwag IK i GDDKiA
 • Opracowanie rysunku linii rozgraniczających
 • Uzgadniania przebiegu linii z PKP
 • Opracowanie linii tymczasowego zajęcia
 • Opracowywanie opisu technicznego
 • Inne prace/opracowywania w zakresie br. Drogowej
 • Przygotowywanie materiałów do uzgodnień
 • Udział w spotkaniach m.in. Rada Budowy nr 9
 • Opracowywanie instrukcji eksploatacji i utrzymania
 • Opracowywanie planu działań ratowniczych,
 • Opracowywanie wniosku i materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID,
 • Monit wystąpień o pozyskanie opinii do odstępstw od warunków technicznych
 • Monit wystąpień o opinie do wniosku ZRID zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • Przekazanie PAB do IK/GDDKiA celem zatwierdzenia

2. Branża mostowa

 • Korekty PAB po uwagach IK
 • Zmiany projektów przejść dla małych zwierząt po uwagach WPN – zarurowania rowów
 • Zmiany projektów dla W-9, W-10, W-13, z uwagi na uzyskaną zgodę PKP PLK na obniżenie skrajni kolejowej
 • Udział w Radzie Budowy
 • Przekazanie PAB do IK/GDDKiA celem zatwierdzenia

3. Branża geodezyjna

 • Kontaktowanie się z MODGiK ws. wyników pomiarów i aktualizacji baz
 • Kontaktowanie się z KODGiK ws. uwierzytelnienia map
 • Pomiary i opracowanie rozjazdu kolejowego obok ul. Wrzosowej
 • Opracowanie map pod ZUDP

4. Ochrona środowiska

 • Prowadzono prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska.
 • Prace nad projektem nasadzeń zieleni
 • Prace nad planem wyrębu
 • Analiza uwag zgłoszonych do raportu ponownej oceny przez Inżyniera Kontraktu oraz GDDKIA Oddział w Szczecinie
 • Przygotowanie roboczych wersji wniosków derogacyjnych w zakresie prowadzenia prac w strefach ochrony bielika

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano mail ze ZWIK Świnoujście w sprawie uwag do projektu kanalizacji sanitarnej tłocznej
 • Wystąpiono do GAZSYSTEM
  o uzgodnienie poprawionej wersji projektu budowlanego,
 • Wystąpiono do GAZSYSTEM z wyjaśnieniem w sprawie zmiany warunków technicznych,
 • Przygotowanie materiałów do złożenia na naradę koordynacyjną.
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektu kanalizacji deszczowej.
 • Korekta rozwiązań projektowych kanalizacji deszczowych w odniesieniu do uwag IK,
 • Zmiany sytuacyjne i wysokościowe kanalizacji deszczowej w dostosowaniu do aktualnych rozwiązań innych branż,
 • Narada koordynacyjna, Rada budowy
 • Przekazanie PAB do IK/GDDKiA celem zatwierdzenia

6. Branża elektroenergetyczna

 • Koordynacja wielobranżowa PZT do ZUDP i KZUDP
 • Wykonywanie zmian wynikających z uwag ENEA do tomu V/1
 • Wydanie dokumentacji do uzgodnienia w PKP Energetyka
 • Rozmowy z ENEA ws. rozwiązań WN110 i dojazdu do GPZ Warszów

7. Branża telekomunikacyjna

 • Wydanie dokumentacji do uzgodnień z operatorami
 • Wydanie dokumentacji do uzgodnień z operatorami kolejowymi

8. Geologia

 • Opracowywanie wyników z badań terenowych (wierceń i sondowań)
 • Opracowywanie DGI
 • Korekta PBG – wg uwag IK
 • Opracowywanie  OG cd.

9. Melioracje

 • Kontynuacja nad rozwiązaniami przebudowy rowów w zakresie współpracy z układem odwodnieniowym
 • Przekazanie PAB do IK/GDDKiA celem zatwierdzenia

10. Geotechnika

 • Wkład do informacji BIOZ
 • Wydanie zrewidowanego wkładu z zakresu dróg do Opinii Geotechnicznej

11. System zarządzania ruchem

 • KSZR – rewizja 0

12. Organizacja ruchu

 • Aktualizacja elementów stałej organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Przygotowywanie materiałów do Planu działań ratowniczych
 • Wprowadzenie uwag od Inżyniera do Materiałów do Audytu BRD