środa 16/08/2023

Postęp prac za okres od 07.08.2023 r. do 13.08.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 10+000, km 12+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 34 956,50 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 10 000 m³.

2. Wymiana gruntu

 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 1 500 m³.

3. Wymiana gruntu

 • DZ1 km 0+070 – 0+150

Szacunkowa ilość 400 m³.

4. GWN

 • bypass Pd km 0+000 – 0+110

Szacunkowa ilość 800 m².

5. PD29/PD30

 • km 0+314

Szacunkowa ilość 0,30 kpl.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wymiana gruntu w poziomie posadowienia – obiekt PPR-1 – wykonano 50 m³.

2. Beton podkładowy pod fundamenty wlotu – obiekt PPR-1 – wykonano 12 m³.

3. Dostawa prefabrykatów – łupiny – obiekt W3 – wykonano 10 szt.

4. Beton ściany A1 – obiekt W3 – wykonano 62 m³.

5. Zbrojenie ścian B1, C1 – obiekt W-3 – wykonano 9 T.

6. Przygotowanie podłoża pod izolację pomostu – obiekt WŁ-5 – wykonano 972 m².

7. Wykop pod fundamenty podpór P7 – obiekt WD-6 – wykonano 350 m³.

8. Montaż zbrojenia segment 13 i 11 – obiekt W-9 – wykonano 5 T.

9. Dostawa belek T segment 8 / 9 typ. 2.3. (PN) – obiekt W-9 – wykonano 9 szt.

10. Betonowanie oczep segmentu 5, podpora P3 – obiekt W-9 – wykonano 60 m³.

11. Betonowanie filarów w osi E-NL – obiekt W-13 – wykonano 24 m³.

12. Betonowanie filarów podpora F-NL – obiekt W-13 – wykonano 36 m³.

13. Betonowanie filarów podpora I-NL – obiekt W-13 – wykonano 36 m³.

14. Betonowanie filara podpora F-NP – obiekt W-13 – wykonano 24 m³.

15. Budowa podparcia i deskowania płyty ustroju nośnego ETAP III, ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 0,10 kpl.

16. Montaż zbrojenia kap, montaż kotw talerzowych – obiekt W-17P – wykonano 1 T.

17. Montaż zbrojenia kap, montaż kotw talerzowych – obiekt E-18L – wykonano 1 T.

18. Beton kap chodnikowych P i L – obiekt W17P – wykonano 52 m³.

19. Beton kap chodnikowych na skrzydle podpory P3 – obiekt W17P – wykonano 6 m³.

20. Beton kap chodnikowych P i L – obiekt E-18L – wykonano 20 m³.

21. Wykonanie muru z gruntu zbrojonego z zasypką S5 – obiekt S5 – wykonano 140 m².

22. Wykonanie ławy fundamentowej muru S5 – obiekt S5 – wykonano 12 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Układy „Wylot – Wpust”:
  • wyl5 – wp5; DN200mm, L = 3,90mb

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Zbiornik ZB-6

 • Zbiornik ZB-6 – humusowanie i wykończenie skarp – dokończenie prac

2. Zbiornik ZB-6

 • Drenaż przy zbiorniku:
  • DN160mm, L = 64,90mb,
  • studzienka drenarska, 1,0szt

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny – budowa kanału technologicznego km 2+450 – 2+800 – kontynuacja


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • W dn. 08.08.2023 r. złożono uzupełniony wniosek ZRID dla DZ9
 • Opracowywanie Projektu Technicznego w zakresie DZ9
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA

6. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR