wtorek 16/03/2021

Postęp prac za okres od 08.03.2021 r. do 12.03.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Modelowanie ww. elementów drogi
 • Opracowanie geometrii rowów (niwelety)
 • Opracowywanie przekrojów normalnych
 • Opracowanie przekrojów podłużnych
 • Koordynacja styków z sąsiednimi odcinkami/inwestycjami
 • Przygotowywanie wniosku o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
 • Opracowanie rysunku linii rozgraniczających
 • Inne prace/opracowywania w zakresie br. drogowej

2. Branża mostowa

 • Przygotowanie projektów PB – cd
 • Edycja PB do oceny IK
 • Udział w Radzie Budowy
 • Przygotowanie nowego rozwiązania dla E-15P (E-3P) wg warunków technicznych z Gaz Systemu
 • Przygotowanie i wysłanie materiałów dla E-13 (E-2) do oceny przez RDOŚ
 • Wysłanie PB obiektu W-03 (WS-1) do uzgodnienia z Euroterminalem i PLK / ZLK

3. Branża geodezyjna

 • Pozyskiwanie informacji od gestorów sieci i innych instytucji
 • Kontaktowanie się z PODGiK i KODGiK ws. wyników pomiarów i aktualizacji baz
 • Uzupełnianie uwag dot. operatów dla KODGiK Szczecin oraz baz danych PODGiK
 • Analizowanie przekazanej linii rozgraniczającej, przygotowanie zgłoszeń uzupełniających i zawiadomień stron

4. Ochrona środowiska

 • Weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska.
 • Analiza funkcjonalności przejść dla zwierząt
 • Przesłano drogą elektroniczną dane dotyczące pozostających fragmentów siedlisk miedzy linią kolejową a S3 do Nadleśnictwa Międzyzdroje
 • Przesłano drogą elektroniczną na roboczo dane dotyczące pozostających fragmentów siedlisk miedzy linią kolejową a S3 do RDOŚ w Szczecinie
 • Przesłano drogą elektroniczną na roboczo dwa warianty estakady E-2 (przejście dla zwierząt dużych) do RDOŚ w Szczecinie

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano pismo informacyjne
  z PKP PLK ZLK w Szczecinie,
 • Otrzymano odpowiedź od Wykonawcy tunelu w sprawie ewentualnych zmian w sieciach wykonywanych w ramach ich budowy,
 • Wystąpiono do GAZSYSTEM
  z pismem o zgodę na odstępstwo od art. 16 Rozporządzenia,
 • Wysłano projekt PB do uzgodnienia do PSG,
 • Wysłano projekt PB przebudowy sieci wodociągowych do ZWIK w Świnoujściu,
 • Wysłano projekt PB przebudowy sieci kanalizacyjnych do ZWIK w Świnoujściu,
 • Wysłano projekt PB przebudowy sieci kanalizacyjnych do ZWIK w Międzyzdrojach,
 • Wysłano do GEN GAZ Energia prośbę o przyspieszenie odpowiedzi na pismo
 • Wysłano do ZWIK Międzyzdroje Energia prośbę o przyspieszenie odpowiedzi na pismo
 • Wysłano do spółek PKP prośbę o wydanie warunków przekroczenia torów kolejowych projektowana siecią wodociągową,
 • Kontakt z PKP w sprawie uzgodnienia likwidacji sieci,
 • Obliczenia zlewni cząstkowych

6. Branża elektroenergetyczna

 • Analiza warunków usunięcia kolizji
 • Opisywanie kolizji ENEA

7. Branża telekomunikacyjna

 • Dalsze prace nad Projektem Budowlanym

8. Geologia

 • Pozyskiwanie zgód na wejście w teren w celu wykonania wierceń i sondowań

9. Melioracje

 • Otrzymano pozwolenie wodnoprawne dla urządzeń wodnych Miasta Świnoujście
 • Kontynuacja nad rozwiązaniami przebudowy rowów w zakresie współpracy z układem odwodnieniowym
 • Analiza pracy układu odwodnieniowego

10.  Geotechnika

 • Pozyskiwanie zgód na wejście w teren w celu wykonania wierceń i sondowań

11. System Zarządzania Ruchem

 • KSZR – rewizja 0

12. Organizacja ruchu

 • Aktualizacja elementów stałej organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Pozyskanie POR Biur na stykach inwestycji