środa 17/05/2023

Postęp prac za okres od 08.05.2023 r. do 14.05.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 10+000, km 16+400 – magazynowanie materiałów – szacunkowa ilość 35 562 t.

3. Magazyn WMB – grysy frakcji 8/11mm, 11/16mm, 16/22mm – szacunkowa ilość 32 000 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA+WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 1+400 – 2+000
 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 4250 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+800 – 9+100
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 9500 m³.

3. Wymiana gruntu

 • Węzeł Międzyzdroje Łącznica 1
 • DZ10

Szacunkowa ilość 5000 m³.

4. Podłoże/GWN

 • km 15+475 – 15+975 str. L
 • km 16+180 – 16+250 str. P

Szacunkowa ilość 8000 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Przygotowanie podłoża pod fundamenty P1 i P2 c.d. – obiekt W-3 – wykonano 300 m².

2. Dostawy łupin – obiekt W-3 – wykonano 12 szt.

3. Zasyp przyczółka P2 i P1 – obiekt W-8 – wykonano 350 m³.

4. Zbrojenie podpór P2 (oczepy 10,11) – obiekt W-9 – wykonano 5 T.

5. Betonowanie oczepu P2 (segment 9) – obiekt W-9 – wykonano 59 m³.

6. Betonowanie oczepu P2 (segment 12) – obiekt W-9 – wykonano 59 m³.

7. Betonowanie ciosów podpór L4 – obiekt W10 – wykonano 2 m³.

8. Montaż szalunku i podparcia ustroju nośnego JL – obiekt W10 – wykonano 0,70 szt.

9. Pogrążanie ścianki P1 i P2 – obiekt K-12 – wykonano 120 m².

10. Wykop i rozkucie kolum DSM podpory L-NL – obiekt W-13 – wykonano 5 m³.

11. Beton wyrównawczy podpory L-NL – obiekt W-13 – wykonano 15 m³.

12. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory L-NL – obiekt W-13 – wykonano 15 T.

13. Beton fundamentu podpory w osi L-NL – obiekt W-13 – wykonano 65 m³.

14. Wykop pod fundament podpory w osi D-NP – obiekt W-13 – wykonano 250 m³.

15. Wymiana gruntu pod fundament podpory w osi D-NP – obiekt W-13 – wykonano 140 m³.

16. Zbrojenie i deskowanie wspornika podpory w osi B-NL – obiekt W-13 – wykonano 8 T.

17. Beton rygla podpory w osi B-NL – obiekt W-13 – wykonano 32 m³.

18. Wykop i rozkucie kolum DSM podpory K-NL – obiekt W-13 – wykonano 10 m³.

19. Beton wyrównawczy podpory K-NL – obiekt W-13 – wykonano 12 m³.

20. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory K-NL – obiekt W-13 – wykonano 10 T.

21. Beton fundamentu podpory w osi K-NL – obiekt W-13 – wykonano 35 m³.

22. Wykop i rozkucie kolum DSM podpory K-NP – obiekt W-13 – wykonano 15 m³.

23. Beton wyrównawczy podpory K-NP – obiekt W-13 – wykonano 15 m³.

24. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory K-NP – obiekt W-13 – wykonano 12 T.

25. Beton fundamentu podpory w osi K-NP – obiekt W-13 – wykonano 45 m³.

26. Wykonanie próbnego obciążenia kolumny nr 99 w osi G-NL – obiekt W-13 – wykonano 1 szt.

27. Sprężenie płyty ustroju nośnego ETAP I – obiekt E-15P – 12 kabli.

28. Skucie pali prefabrykowanych fundamentów tymczasowych w osi 6wz, 7wz, 8wz – obiekt E-15P – wykonano 60 szt.

29. Beton fundamentów podpór tymczasowych w osi 6 wz – obiekt E-15P – wykonano 12 m³.

30. Beton wyrównawczy pod fundament podpory w osi 1 – obiekt WE-16 – wykonano 15 m³.

31. Zbrojenie płyty ustroju nośnego – obiekt W-17P – wykonano 10 T.

32. Zasypka inżynierska podpory w osi P2 – obiekt WE-19 – wykonano 174 m³.

33. Wymiana gruntu w osi podpory P1 – obiekt WD-20 – wykonano 50 m³.

34. Beton wyrównawczy pod fundament podpory w osi P1 – obiekt WD-20 – wykonano 15 m³.

35. Zabezpieczenie wykopu ścianką szczelną w osi podpory P2 – obiekt WD-20 – wykonano 32 mb.

36. Ustawienie muru oporowego przy podporze P1 i P3 wraz z zasypką – obiekt WŁ-5 – wykonano 120 m².

37. Ustawienie muru oporowego przy podporze P1 i P3 wraz z zasypką – obiekt WD-4 – wykonano 30 m².

38. Wykonanie parasola – PZ-5 – wykonano 125 m².

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Układ KD6: montaż osadnika wirowego i separatora – zamontowano (wylot + Os. Wirowy + Separator + St. z zastawką);
  • KD6.wyl -KD6.OS – KD6.SEP – KD6Z; DN800mm, L = 3,50 + 3,50 + 4,50mb
 • Układ KD7: montaż osadnika wirowego i separatora – zamontowano (Os. Wirowy + Separator);
  • KD7.OS – KD7.SEP; DN800mm, L = 4,0 + 4,0mb
 • Układ KD8: KD8.3.2 – KD8.3.3 – KD8.3.4mm; DN500mm, L = 45,0 + 44,0mb
 • Układ kd50:
  • kd50.3 – Wp50.3, DN200mm, L = 12,0mb
 • Układy „Wylot – Wpust”
  • Wyl252 – Wp252, DN200mm, L = 18,40mb,
 • Dostawa Osadnika wirowego i Separatora dla układu KD4

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepusty melioracyjne

 • przepust melioracyjny PM11-12 – Przyczółki żelbetowe [deskowanie, betonowanie ściany przyczółka wlotu] – kontynuacja prac

2. Zbiorniki

 • Zakończono zapuszczanie ścianek szczelnych z tworzyw sztucznych i montaż oczepu przy zbiorniku ZB-1 – pozycja zamknięta

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego – kontynuacja

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Budowa oświetlenia drogowego

 • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Świnoujście – kontynuacja

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. Branża telekomunikacyjna

 • Wprowadzanie uwag IK do PW tom 5.2.5

7. Melioracje

 • Złożenie uzupełnienia wniosku o pozwolenie wodnoprawne w zakresie DZ9
 • W dniu 09.05.2023 r. zostało wydane pozwolenie wodnoprawne w zakresie DZ10

8. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

9. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR