czwartek 19/10/2023

Postęp prac za okres od 09.10.2023 r. do 15.10.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 10+000, km 12+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 24 731,68 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 11+900 – 17+028
 • km 3+300 – 5+300

Szacunkowa ilość 3 500 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 16 000 m³.

3. Podłoże/GWN

 • km 14+600 – 14+800 str. L

Szacunkowa ilość 3 000 m².

4. Podbudowa pomocnicza

 • km 14+600 – 15+000 str. L

Szacunkowa ilość 4 800 m².

5. Podbudowa zasadnicza

 • km 14+600 – 15+000 str. L

Szacunkowa ilość 4 560 m².

6. Podbudowa z BA AC22P II warstwa

 • km 13+370 – 13+470 str. P
 • km 13+500 – 14+175 str. L
 • km 16+250 – 17+028 str. L

Szacunkowa ilość 15 870 m².

7. Warstwa wiążąca AC16W

 • km 12+890 – 13+470 str. P
 • km 13+500 – 14+175 str. L

Szacunkowa ilość 11 690 m².

8. Ściek trójkątny

 • km 4+600 – 4+960
 • km 4+250 – 4+550
 • km 16+650 – 17+030 str. L
 • km 16+670 – 17+025 str. P

Szacunkowa ilość 1 535 mb.

9. Humusowanie skarp

 • km 2+200 – 3+200 str. P

Szacunkowa ilość 3 500 m².

10. Rozbiórka podbudowy

 • km 11+990 – 12+540 str. L

Szacunkowa ilość 4 500 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Montaż zbrojenia ścian konstrukcji oporowych – obiekt PPR-1 – wykonano 2 T.

2. Montaż szalunku ścian oporowych – obiekt PPR-1 – wykonano 2 szt.

3. Betonowanie ścian oporowych Szczecin jezdnia prawa, Szczecin jezdnia lewa – obiekt PPR-1 – wykonano 36 m³.

4. Beton ściany E2, B2 – obiekt W-3 – wykonano 128 m³.

5. Zbrojenie ścian E2, B2 – obiekt W-3 – wykonano 20 T.

6. Izolacja cienka – obiekt W-3 – wykonano 108 m².

7. Montaż desek gzymsowych – obiekt WŁ-5 – wykonano 50 mb.

8. Montaż zbrojenia kap na ustroju nośnym – obiekt WŁ-5 – wykonano 4 T.

9. Montaż zbrojenia segment 8,7,6 – obiekt W-9 – wykonano 25 T.

10. Betonowanie UN segment 9 – obiekt W9 – wykonano 300 m³.

11. Beton gzymsów segmenty 13,12,11 – obiekt W-9 – wykonano 4 m³.

12. Betonowanie ławy fundamentowej P4 – obiekt K-12 – wykonano 20 m³.

13. Betonowanie trzonu podpory P3 – obiekt K-12 – wykonano 20 m³.

14. Izolacja cienka – obiekt K-12 – wykonano 34 m².

15. Betonowanie słupa podpory w osi I – NL – obiekt W-13 – wykonano 36 m³.

16. Montaż sprężenia belek TTT, VV nad koleją – obiekt W-13 – wykonano 2 T.

17. Montaż belek prefabrykowanych typu „T” – obiekt W-13 – wykonano 44 szt.

18. Sprężenie splotów UN ETAP IV (doprężenie) – obiekt E-15P – wykonano 2 kabli.

19. Beton ścianki zaplecznej w osi podpory P1 – obiekt E-15P – wykonano 8 m³.

20. Montaż powłoki konstrukcji stalowej – nawa lewa – obiekt WE-16 – wykonano 0,10 kpl.

21. Przygotowanie wnęk pod dylatację – obiekt W-17P – wykonano 1 kpl.

22. Przygotowanie wnęk pod dylatację – obiekt E-18L – wykonano 1 kpl.

23. Izolacja natryskowa w osi podpory P2 – obiekt WE-19 – wykonano 85 m².

24. Zbrojenie korpusu podpory w osi P3 – obiekt WD-20 – wykonano 5 T.

25. Wyburzenie istniejącego obiektu w km 16+600 – wykonano 0,25 kpl.

26. Wykonanie oczepu muru z gruntu zbrojonego – obiekt WŁ-5 – wykonano 10 m³.

27. Zbrojenie filarów podpory 6 – obiekt WD-6 – wykonano 5 T.

28. Zbrojenie przyczółka nr 1 – obiekt WD-6 – wykonano 1 T.

29. Zbrojenie filarów podpory 7 – obiekt WD-6 – wykonano 15 T.

30. Beton filarów podpory 6 – obiekt WD-6 – wykonano 32 m³.

31. Wykonanie ławy fundamentowej muru z gruntu M1 – obiekt W10 – wykonano 7 m³.

32. Ustawienie muru z paneli prefabrykowanych M1, M2, M3 – obiekt W10 – wykonano 30 m².

33. Wykonanie wykopu pod ławę muru z gruntu M5 – obiekt W10 – wykonano 300 m³.

34. Ustawienie muru z paneli prefabrykowanych S-5 – obiekt S-5 – wykonano 100 m².

35. Zasypka muru z gruntu zbrojonego – obiekt S-5 – wykonano 500 m³.

36. Montaż zbrojenia skrzydeł i wlotu przepustu – obiekt PZ-9 – wykonano 300 kg.

37. Beton skrzydeł i wlotu przepustu – obiekt PZ-9 – wykonano 8 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • kd28.10 – wp28.10P; DN200mm, L = 14,0mb,
 • Układ kd36:
  • kd36.6 – 36.6.1 – kd36.6.2 – kd36.6.3; DN315mm, L = 4,50 + 28,0 + 35,50mb,
  • kd36.6.2 – wp36.6.1P; DN200mm, L = 14,50mb,
  • kd36.6.3 – wp36.6.3; DN200mm, L = 2,50mb,
  • kd36.6.2.3a – wp36.6.6; DN200mm, L = 2,50mb,
  • kd36.6.2.2a – wp36.6.4; DN200mm, L = 3,0mb,
 • Układ kd1:
  • kd1.1 – kd1.2; DN315mm, L = 2,20mb,
  • kd1.2 – wp1.21; DN200mm, L = 15,0mb,
 • Montaż kratek żeliwnych – 4,0szt.

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Drenaż podłużny – km: 2+490 – 3+100; montaż

2. Zbiorniki

 • Zbiornik ZB-04 – odhumusowanie i wykop; ok. 50%,
 • Zbiornik ZB-07 – zjazd do zbiornika
 • Zbiornik ZB-12 – zjazd do zbiornika – 50%

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • układanie kabli oraz montaż fundamentów dla budowy oświetlenia i zasilania urządzeń km 1+800 – 2+250
 • ul. Ludzi Morza, montaż fundamentów, słupów i opraw w celu uruchomienia oświetlenia
 • ul. Ludzi Morza, montaż fundamentów, słupów i opraw w celu uruchomienia oświetlenia, budowa zasilania urządzeń

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • W dn. 05.10 została wydana decyzja ZRID w zakresie DZ9
 • W dn. 09.10 przekazano do Wykonawcy skorygowany PT w zakresie DZ9
 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK do PW w zakresie DZ9
 • Wprowadzanie uwag IK do PW w zakresie DZ10
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Udział w Radzie Budowy

3. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Wprowadzanie uwag IK do PT w zakresie DZ10
 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Wprowadzanie uwag Inżyniera Kontraktu do Projektu Wykonawczego tom 4.3.1

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA

6. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR