środa 19/07/2023

Postęp prac za okres od 10.07.2023 r. do 16.07.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 10+000, km 12+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 26 988,60 t.

3. Magazyn 0+300, 3+800, 12+500, 13+500 – kruszywo frakcji 0-31,5 – szacunkowa ilość 78 580 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 900 m³.

2. Nasypy

 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 13 000 m³.

3. Wymiana gruntu

 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 2300 m³.

4. Podbudowa pomocnicza

 • km 1+250 – 1+900 str. P

Szacunkowa ilość 2000 m².

5. Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P

 • km 14+642 – 14+920 str. P

Szacunkowa ilość 2878 m².

6. Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P

 • km 15+175 – 15+843 str. L

Szacunkowa ilość 6810 m².

7. Warstwa wiążąca AC16W

 • km 15+180 – 15+820 str. L

Szacunkowa ilość 6572 m².

8. Zarurowania rowu – ZR23 DZ6a – szacunkowa ilość 1 kpl.

9. Zarurowania rowu – ZR24 DZ6a – szacunkowa ilość 1 kpl.

BRANŻA MOSTOWA

1. Beton ław fundamentowych 2 szt. – obiekt W3 – wykonano 112 m³.

2. Zbrojenie ław fundamentowych – obiekt W3 – wykonano 15 T.

3. Zbrojenie ław fundamentowych P9 i P8 – obiekt WD-6 – wykonano 11 T.

4. Wykonanie górnego drenażu P1, P2 – obiekt PPR-7 – wykonano 70 mb.

5. Ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe P2 – obiekt W8 – wykonano 30 m³.

6. Ułożenie krawężnika JL – obiekt W-8 – wykonano 36 mb.

7. Montaż desek gzymsowych – obiekt W-8 – wykonano 30 mb.

8. Montaż zbrojenia płyt przejściowych – obiekt W8 – wykonano 5 T.

9. Ułożenie papy pod kapami – obiekt W8 – wykonano 27 m².

10. Montaż belek segment 10 – obiekt W9 – wykonano 11 szt.

11. Zasypanie ław fundamentowych P3 – obiekt W9 – wykonano 550 m³.

12. Montaż zbrojenia segment 13 – obiekt W9 – wykonano 5 T.

13. Wykonanie drogi technologicznej dla dowozu belek – obiekt W9 – wykonano 400 mb.

14. Wykonanie ścianki zaplecznej L4 – obiekt W10 – wykonano 18 m³.

15. Demontaż nasypu – podparcie UN – obiekt W10 – wykonano 250 m³.

16. Zasypka podpory L1 – obiekt W10 – wykonano 220 m³.

17. Ułożenie krawężnika – obiekt W10 – wykonano 100 mb.

18. Wykop fundamentowy w osi podpory F-NL – obiekt W-13 – wykonano 75 m³.

19. Wymiana gruntu w poziomie posadowienia F-NL – obiekt W-13 – wykonano 38 m³.

20. Beton rygla podpory w osi J-NP – obiekt W-13 – wykonano 32 m³.

21. Beton rygla podpory w osi C-NL – obiekt W-13 – wykonano 32 m³.

22. Beton płyty ustroju nośnego ETAP II – obiekt W-13 – wykonano 750 m³.

23. Beton podpory w osi H-NP – obiekt W-13 – wykonano 24 m³.

24. Beton podpory w osi J-NP – obiekt W-13 – wykonano 24 m³.

25. Budowa podparcia i deskowania płyty ustroju nośnego ETAP III, ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 0,20 kpl.

26. Zbrojenie płyty ustroju nośnego ETAP II – obiekt E-15P – wykonano 15 T.

27. Izolacja cienka ściany podpory w osi P1 – obiekt WE-16 – wykonano 250 m².

28. Montaż krawężnika i deski gzymsowej – obiekt W-17P – wykonano 35 mb.

29. Beton płyty przejściowej w osi podpory P3 – obiekt E-18L – wykonano 9 m³.

30. Montaż zbrojenia kap – obiekt E-18L – wykonano 2 T.

31. Demontaż grodzic stalowych przy podporze P1 – obiekt WE-19 – wykonano 17 mb.

32. Beton korpusu przyczółka w osi podpory P1 – obiekt WD-20 – wykonano 120 m³.

33. Wykonanie muru z gruntu zbrojonego z zasypką W9 – obiekt W9 – wykonano 90 m².

34. Wykonanie muru z gruntu zbrojonego z zasypką S5 – obiekt S5 – wykonano 145 m².

35. Zbrojenie podpory P1 – obiekt WŁ14 – wykonano 2 T.

36. Wykonanie wykopu pod ławę fundamentową – obiekt PCZ1 – wykonano 200 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Przykanaliki + wpusty uliczne przy kanałach:
 • Układ kd23:
  • podłączenie obiektu W-08 z kanalizacją deszczową; W-08 – kd23.8.1; DN200mm, L = 11,50mb,
  • podłączenie obiektu W-08 z kanalizacją deszczową; W-08 – kd23.9; DN200mm, L = 11,50mb,
 • Układ kd55:
  • kd55.5.2 – kd55.5.3; DN315mm, L = 15,0mb,
  • kd55.5.2 – Wp55.5.2; DN200mm, L = 6,50mb,
  • kd55.5.3 – Wp55.5.3; DN200mm, L = 2,50mb,
  • kd55.5.7’ – Wp55.7’ ; DN200mm, L = 7,0mb,
 • Układ kd52:
  • kd52.7 – Wp52.7; DN200mm, L = 2,50mb,
 • Układ KD8:
  • montaż wpustów [bez przykanalików] przy murze oporowym:
  • wp8.3.4P, wp8.3.3P, wp6.3.2P, wp8.3.1P, wp8.5P,
 • Układy: „Wylot – Wpust”:
  • Wyl92 – Wp92; DN200mm, L = 3,60mb,
  • Wyl93 – Wp93; DN200mm, L = 3,50mb,
  • Wyl94 – Wp94; DN200mm, L = 12,0mb,
  • Wyl95 – Wp95; DN200mm, L = 3,60mb

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Rowy melioracyjne – rów nr 5; wykopy i profilowanie kształtu rowu od 0+620 do 0+682 – kontynuacja prac

2. Drenaż przy zbiorniku ZB-2:

 • Wyl.DR2 – S8a – S8; DN125mm, L = 4,70 + 10,0mb
  • Przelew awaryjny dla zbiornika ZB-2: PA2.2 – Sp2 – PA2.1; DN500mm, L = 2,27 + 2,57mb

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny – budowa kanału technologicznego km 2+060 – 2+450

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. SN3 – ułożenie kabla, przepięcie, zasypanie km 0+600 – 0+700


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Oczekiwanie na zmianę decyzji ZRID w zakresie dojazdu do ZB5
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID w zakresie DZ9
 • Opracowywanie Projektu Technicznego w zakresie  DZ10
 • Prace w ramach NA

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

9. Organizacja ruchu

 • Przekazanie PSOR do akceptacji