wtorek 19/01/2021

Postęp prac za okres od 11.01.2021 r. do 15.01.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Opracowanie geometrii rowów
 • Przygotowywanie wniosku o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
 • Przygotowanie rysunku linii rozgraniczających

2. Branża mostowa

 • Dokończenie rozwiązania PPR-0 po zmianie z uwagi na obniżenie niwelety S3
 • Dokończenie opracowania rozwiązania obiektu PPR-5 i przygotowanie załączników do wysyłki do UM Świnoujście celem uzgodnienia
 • Aktualizacja rozwiązań obiektów kolejowych (usunięcie pasów technologicznych spod obiektów, zmiana rozpiętości, uwzględnienie infrastruktury trakcyjnej (słupów, bramownic) przed spotkaniem z ZLK
 • Aktualizacja rozwiązań obiektów służących jako przejścia dla małych zwierząt
 • Przygotowanie wyjaśnień i stanowisk do otrzymanych uwag w zakresie projektowanych rozwiązań.
 • Przedłożenie wyjaśnień i argumentacji proponowanych rozwiązań do akceptacji Inżyniera / Zamawiającego
 • Weryfikacja i aktualizacja zakresu badań geologicznych
 • Przygotowanie danych do opracowania operatów-wodnoprawnych i obliczeń światła obiektu E-3P (nad kanałem Stary zdrój)
 • Udział w Radzie Budowy
 • Udział w spotkaniu z PKP PLK (Komisji) ws rozwiązań obiektów inżynierskich

3. Branża geodezyjna

 • Pomiary terenowe w poszerzeniach zakresu
 • Pomiary dla potrzeb projektowania obiektów inżynierskich
 • Opracowanie i analiza wyników pomiarów dotychczasowych
 • Uzgadnianie treści map pochodzących z ośrodków
 • Pozyskiwanie informacji od gestorów sieci i innych instytucji
 • Przygotowanie danych do operatów dla ośrodków dokumentacji
 • Opracowanie danych dla potrzeb hydrotechniki w rejonie estakady nad rz. Stary Zdrój

4. Ochrona środowiska

 • Trwały prace nad szczegółową dokumentacją w zakresie wnioskowanych zmian – do przekazania RDOŚ.
 • Na bieżąco prowadzona jest weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska

5. Branża sanitarna

 • Przekazanie skanów wielkoformatowych załączników ZWIK Świnoujście do Wykonawcy,
 • Kontakt telefoniczny z PSG Sp. z o. o., GAZSYTEM, ZWIK Międzyzdroje,
 • Uzyskanie informacji od GAZSYTEM w sprawie planowanej wideokonferencji, przed wydaniem warunków technicznych,
 • Otrzymanie i analiza pisma ZWIK Międzyzdroje
 • Korekta wylotów kanalizacji deszczowej w dostosowaniu do skorygowanych lokalizacji zbiorników
 • Weryfikacja odwiertów pod uzbrojenie.
 • Trasowanie kanalizacji deszczowej dla węzła Międzyzdroje

6. Branża elektroenergetyczna

 • Wizja lokalna i inwentaryzacja sieci SN i nn oraz sieci oświetleniowej
 • Wykonanie koncepcji rozwiązań przebudowy sieci trakcyjnej

7. Branża telekomunikacyjna

 • Analiza porównawcza STEŚ / mapa do celów projektowych
 • Identyfikacja kolizji bez WT

8. Geologia

 • Prace związane z korektą/uzupełnieniem PRG i PBG po uwagach IK
 • Przygotowanie zestawienia działek i ich właścicieli, przygotowanie pism o zgodę na wejście w teren, wysyłanie pism celem uzyskania zgód na wykonywanie prac w terenie (cd)

9. Melioracje

 • Analiza pracy zbiorników
 • Praca nad lokalizacją przebudów rowów
 • Analiza pracy układu odwodnieniowego

10. Geotechnika

 • Prace związane z korektą/uzupełnieniem PRG i PBG po uwagach IK
 • Przygotowanie zestawienia działek i ich właścicieli, przygotowanie pism o zgodę na wejście w teren, wysyłanie pism celem uzyskania zgód na wykonywanie prac w terenie (cd)