poniedziałek 19/04/2021

Postęp prac za okres od 12.04.2021 r. do 16.04.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Modelowanie ww. elementów drogi
 • Opracowanie geometrii rowów (niwelety)
 • Opracowywanie przekrojów normalnych
 • Opracowanie przekrojów podłużnych
 • Koordynacja styków z sąsiednimi odcinkami/inwestycjami
 • Przygotowywanie wniosku o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
 • Opracowanie rysunku linii rozgraniczających
 • Inne prace/opracowywania w zakresie br. drogowej

2. Branża mostowa

 • Spotkanie ws uwag do projektów PAB z IK i Zamawiającym
 • Udział w Radzie Budowy
 • Korekty PAB po uwagach IK
 • Kontynuowanie PAB
 • Analiza projektów pod kątem kolizji z infrastrukturą projektowaną w ramach inwestycji realizowanej przez Torpol na podstawie dotychczas otrzymanych materiałów

3. Branża geodezyjna

 • Kontaktowanie się z PODGiK i KODGiK ws. wyników pomiarów i aktualizacji baz
 • Wysłanie zawiadomień do stron
 • Opracowanie szkiców wyznaczenia projektu podziału nieruchomości wraz z obliczeniami powierzchni i współrzędnych punktów granicznych
 • Przygotowanie protokołów przyjęcia granic i szkiców stanowiących załączniki do operatu
 • Opracowanie pomiarów, uzupełnianie baz danych w poszerzeniach zakresu

4. Ochrona środowiska

 • Prowadzono prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska.
 • Analiza funkcjonalności przejść dla zwierząt
 • Prace nad projektem nasadzeń zieleni
 • Prace nad planem wyrębu
 • Prace nad raportem ponownej oceny oddziaływania na środowisko

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano pismo PKP Telkol dotyczące przejścia siecią wodociągową pod torami kolejowymi
 • Wystąpiono do ZWIK Międzyzdroje z prośbą o przyspieszenie odpowiedzi na wcześniejsze pisma,
 • Korekty projektów sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej oraz gazowych do wydania,
 • przekazanie danych do ROS,
 • korekty sytuacyjne i wysokościowe rozwiązań KD w związku ze zmianą lokalizacji wpustów drogowych na TG od km 12+500 do granicy opracowania

6. Branża elektroenergetyczna

 • Dopasowanie sieci ee. do zmian drogowych i zbiorników
 • Opisywanie kolizji ENEA
 • Wprowadzanie zmian w związku z uwagami IK do PB przebudowy sieci trakcyjnej i srk

7. Branża telekomunikacyjna

 • Koordynacja przebudów TEL
 • Koordynacja KT w obszarze siedlisk, w parku
 • Kontakt z WSZW, zadeklarowali wysyłkę dokumentacji drogą korespondencyjną w czwartek (15.04.2021)
 • Zestawienie WT

8. Geologia

 • Pozyskiwanie zgód na wejście w teren w celu wykonania wierceń i sondowań (cd)
 • Weryfikacja przekazanych aktualnych lokalizacji odwiertów pod kątem realizacji w terenie oraz możliwościami wykonania odwiertów i sondowań w ramach opracowanego PRG (cd)
 • Przygotowania do wejścia w teren i rozpoczęcia wierceń i sondowań

9. Melioracje

 • Kontynuacja nad rozwiązaniami przebudowy rowów w zakresie współpracy z układem odwodnieniowym.
 • Aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych zmian w projektach branżowych
 • Praca nad projektem budowlanym
 • Praca nad operatem wodnoprawnym
 • Złożenie Operatu wodnoprawnego (Zbiorniki) do Wód Polskich.

10. Geotechnika

 • aktualizacja zapisów Projektu Geotechnicznego w tym aktualizacja obliczeń czasu konsolidacji nasypu przeciążającego
 • aktualizacja zakresu i przedmiaru wzmocnień dla zmiany przebiegu TG

11. System zarządzania ruchem

 • KSZR – rewizja 0

12. Organizacja ruchu

 • Aktualizacja elementów stałej organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Przygotowanie Materiałów do Audytu BRD