środa 21/06/2023

Postęp prac za okres od 12.06.2023 r. do 18.06.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 12+800, km 16+400 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 40 065,86 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA+WĘZŁY

1. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 20 650 m³.

2. Wykop

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 1 800 m³.

3. Podłoże/GWN

 • km 11+950 – 12+500 str. P

Szacunkowa ilość 8 000 m².

4. Podbudowa zasadnicza

 • km 15+100 – 15+800 str. L

Szacunkowa ilość 4 000 m².

5. Podbudowa pomocnicza

 • km 16+500 – 17+020 str. L,P

Szacunkowa ilość 2 000 m².

6. Wymiana gruntu

 • km 0+000 – 0+800
 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 2 100 m³.

7. Rozbiórka podbudowy

 • ul. Ludzi Morza – rozbiórka podbudowy z kruszywa

Szacunkowa ilość 500 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Zasypka konstrukcyjna P3 – obiekt WD-4 – wykonano 250 m³.

2. Pogrążanie grodzic podpora P1 zabezpieczenia skarp wykopu – obiekt WD-6 – wykonano 300 m².

3. Wykop podpora P1 – obiekt WD-6 – wykonano 300 m³.

4. Zasypka konstrukcyjna P1, P2 – obiekt PPR-7 – wykonano 150 m³.

5. Zasyp przyczółka P2 i P1 – obiekt W8 – wykonano 200 m³.

6. Ułożenie papy pod kapami – obiekt W8 – wykonano 54 m².

7. Betonowanie oczepu P2 (segment 10) – obiekt W9 – wykonano 55 m³.

8. Montaż belek segment 13 – obiekt W9 – wykonano 15 szt.

9. Demontaż szalunku i podparcia ustrojów – obiekt W10 – wykonano 0,60 kpl.

10. Montaż kabli + sprężenie – obiekt W10 – wykonano 750 kpl.

11. Ułożenie papy pod kapami – obiekt W10 – wykonano 400 m².

12. Wykonanie wymiany gruntu – obiekt K12 – wykonano 50 m³.

13. Beton rygla w osi D-NP – obiekt W-13 – wykonano 72 m³.

14. Wykop oraz rozkucie kolumn DSM w osi I-NP – obiekt W-13 – wykonano 50 m³.

15. Beton wyrównawczy podpory I-NP – obiekt W-13 – wykonano 15 m³.

16. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory I-NP – obiekt W-13 – wykonano 15 t.

17. Beton fundamentu podpory I-NP – obiekt W-13 – wykonano 56 m³.

18. Beton filara podpory J-NP – obiekt W-13 – wykonano 24 m³.

19. Wykop oraz rozkucie kolumn DSM w osi I-NL – obiekt W-13 – wykonano 20 m³.

20. Beton ścianki zaplecznej podpory M-NP – obiekt W-13 – wykonano 18 m³.

21. Budowa podparcia i deskowania płyty ustroju nośnego ETAP II – obiekt E-15P – wykonano 0,20 kpl.

22. Zbrojenie płyty ustroju nośnego ETAP II – obiekt E-15P – wykonano 15 T.

23. Beton podpór tymczasowych w osi 9WZ, 10WZ – obiekt E-15P – wykonano 15 m³.

24. Zbrojenie i deskowanie ścian podpory w osi P1 – obiekt WE-16 – wykonano 3 T.

25. Izolacja z papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe – obiekt W-17P – wykonano 260 m².

26. Zasypka inżynierska podpory przyczółka w osi P3 – obiekt E-18L – wykonano 430 m³.

27. Beton filarów w osi P2 – obiekt WD-20 – wykonano 10 m³.

28. Zbrojenie podpory w osi P1 – obiekt WD-20 – wykonano 5 T.

29. Ustawienie muru z gruntu zbrojonego przy obiekcie – obiekt WD4 – wykonano 25 m².

30. Ustawienie muru oporowego W9 z zasypką – obiekt W9 – wykonano 60 m².

31. Ustawienie muru oporowego S-5 z zasypką – obiekt S-5 – wykonano 100 m².

32. Wykonanie ławy fundamentowej pod mur oporowy S-5 – obiekt S-5 – wykonano 45mb.

33. Zbrojenie filarów podpory w osi P2 – obiekt WŁ-14 – wykonano 1 T.

34. Betonowanie filarów podpory w osi P2 – obiekt WŁ-14 – wykonano 13 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Przykanaliki + wpusty uliczne przy kanałach kd20, kd22, kd23 – kontynuacja prac,
 • kd23.5 – Wp23.5P; DN200mm, L = 3,50m,
 • kd23.5 – Wp23.5L; DN200mm, L = 11,50m,
 • kd23.6 – Wp23.6P; DN200mm, L = 3,0m,
 • kd23.6 – Wp23.6L; DN200mm, L = 11,50m,
 • kd23.3 – Wp23.3L; DN200mm, L = 14,0m,
 • Układ kd21a [montaż separatora, osadnika wirowego i zbiornika rozsączającego],
 • kd21aW – kd21a.1 – kd21a.se – kd21a.os; DN315mm, L = 12mb [montaż separatora, osadnika wirowego],
 • Układ KD3:
  • montaż wylotu do zbiornika KD3 wyl,
  • Dostawa separatora i osadnika wirowego dla układu KD1

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepusty melioracyjne – przepust melioracyjny PM9 – prace zbrojarskie i ciesielskie dla przyczółków – wylano beton dla fundamentu wylotu

2. Zbiorniki – montaż ścianek szczelnych przy zbiorniku ZB-4 – kontynuacja prac, montaż oczepu – zakończono prace

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa sieci SN – SN3 wykop oraz ułożenie dodatkowej trasy kolizji – kontynuacja prac w km 0+400 – 0+600


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • W dn. 13.06.2023 r. otrzymano zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. PnB dla DZ10
 • W dn. 16.06.2023 r. otrzymano zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. zmiany decyzji ZRiD w zakresie dojazdu do ZB5
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Budowy

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. Branża telekomunikacyjna

 • W dn. 14.06.2023 r. otrzymano zatwierdzenie przez IK PW tom 5.2.5

7. Melioracje

 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ9

8. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

9. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR