piątek 23/07/2021

Postęp prac za okres od 12.07.2021 r. do 16.07.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Kontunuowanie prac nad projektem technicznym
 • Uszczegóławianie rozwiązań związanych z geometrią dróg, węzłów oraz rowów drogowych, przekrojów poprzecznych, profilów podłużnych
 • Uszczegóławianie opisu technicznego do stadium projektu technicznego
 • Monit brakujących uzgodnień
 • Opracowywanie planu działań ratowniczych i wysyłka do opinii
 • Udział w spotkaniach m.in. Radach Technicznych, Radach Budowy
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym
 • Oczekiwanie na uwagi do instrukcji eksploatacji i utrzymania
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych po złożeniu wniosku ZRID
 • Przygotowanie częściowej odpowiedzi na wezwanie Urzędu Wojewódzkiego z dn. 08.07.2021r. znak AP-4.7820.236-1.2-21.MM

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Udział w Radzie Budowy nr 10
 • Nanoszenie wyników badań geologicznych na rysunki projektów

3. Branża geodezyjna

 • Opracowanie mapy w poszerzeniu GPZ
 • Współpraca ws. ZUDP i podziałów pow. kamieński i m. Świnoujście

4. Ochrona Środowiska

 • Przekazanie wniosku o decyzję derogacyjną w zakresie bielika na obszarze Parku Narodowego do weryfikacji przez WPN
 • Spotkanie w terenie z GDDKIA, Wykonawcą oraz autorem pierwotnej inwentaryzacji z etapu DSU.

5. Branża sanitarna

 • Kontakt telefoniczny i mailowy
  z GAZSYSTEM w celu przyspieszenia odpowiedzi
  na zaległe pisma,
 • Pozyskiwanie danych do projektu technicznego
 • Wykonanie zestawień kolizji istniejących sieci z projektowanymi obiektami (etapowanie robót)
 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym
 • Korekta przebiegu KD w związku z korektami lokalizacji wpustów deszczowych
 • Otrzymano uzgodnienie PB kanalizacji sanitarnej tłocznej ze ZWIK Świnoujście
 • Narada koordynacyjna, Rada techniczna.

6. Branża elektroenergetyczna

 • Pozyskiwanie danych do projektu technicznego
 • Kontunuowanie prac nad projektem technicznym
 • Wprowadzanie opisów długości odcinków kablowych na planie sytuacyjnym dla tom V/4
 • Wprowadzanie symboli rur osłonowych na planach sytuacyjnych tom V/2, V/3, V/4, IX/2

7. Branża telekomunikacyjna

 • Pozyskiwanie danych do projektu technicznego
 • Kontunuowanie prac nad projektem technicznym
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym
 • Monit brakujących uzgodnień
 • Sporządzanie przedmiarów robót dla Wykonawcy dla etapu PAB/ZRID
 • Udział w spotkaniach m.in. Radach Technicznych, Radach Budowy

8. Geologia

 • Opracowywanie wyników z badań terenowych (wierceń i sondowań)
 • Badania laboratoryjne cd.
 • Opracowywanie DGI (z zakresem WPN)
 • Opracowywanie DBPG

9. Melioracje

 • Kontynuacja prac nad projektem technicznym
 • Bieżąca aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych uszczegółowień w projekcie wiodącym oraz w projektach branżowych
 • Opracowanie i przedłożenie wniosku do RZGW w Szczecinie w zakresie zwolnienia z zakazu gromadzenia na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią substancji mogących zanieczyścić wody

10. Geotechnika

 • Sprawdzenie dodatku do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

11. System Zarządzania Ruchem

 • Koordynacja tras objazdów pomiędzy Planem Działań Ratowniczych i KSZR
 • Analiza materiałów z sąsiednich odcinków
 • Monit wystąpień ws. objazdów
 • Wprowadzenie uwag IK do KSZR

12. Organizacja Ruchu

 • Koordynacja tras objazdów pomiędzy Planem Działań Ratowniczych i KSZR
 • Wydruki materiałów do Planu działań ratowniczych oraz ich wysyłka do opinii do Policji i Straży Pożarnej