wtorek 21/03/2023

Postęp prac za okres od 13.03.2023 r. do 19.03.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 5+500, km 10+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 22 253,62 t.

3. Magazyn w km 3+800, km 12+200, km 16+200 – kruszywo 0-31,5 – szacunkowa ilość 30 647,00 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA+WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 1+400 – 2+000
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 5 500 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 10 500 m³.

3. Nasypy, geomaterac

 • km 11+130 – 11+567

Szacunkowa ilość 1 000 m³.

4. Humusowanie

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 500 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Fundament muru oporowego przy P1 – obiekt WD-4 – wykonano 2,50 m³.

2. Wykop pod mury oporowe przy podporze w osi P1 – obiekt WŁ-5 – wykonano 10 m³.

3. Fundament murów oporowych przy podporze w osi P1 – obiekt WŁ-5 – wykonano 2,50 m³.

4. Wykop podpory P9, P7 – obiekt WD-6 – wykonano 50 m³.

5. Pogrążanie ścianki z grodzic podpora P7 – obiekt WD-6 – wykonano 40 m³.

6. Zbrojenie podpór P2 (oczepy 5,6,7,8,13) – obiekt W-9 – wykonano 5 T.

7. Montaż łożysk P1, P2, P3, P4 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 2 szt.

8. Betonowanie oczepu L2 – obiekt W-10 – wykonano 30 m³.

9. Wykonanie ustroju nośnego JP – obiekt W10 – wykonano 0,20 kpl.

10. Zasypka technologiczna pod ustroje nośne – obiekt W-10 – wykonano 50 m³.

11. Wykop i rozkucie kolum DSM podpory A-NP i NL – obiekt W-13 – wykonano 41 m³.

12. Beton wyrównawczy fundament podpory A-NP i NL – obiekt W-13 – wykonano 27 m³.

13. Beton fundamentu podpory F-NP – obiekt W-13 – wykonano 25 m³.

14. Beton fundamentu podpory K-NP – obiekt W-13 – wykonano 52 m³.

15. Zbrojenie i deskowanie korpusu podpory M-NP – obiekt W-13 – wykonano 5 T.

16. Beton wyrównawczy pod fundamenty podpór P1, P2, P3 – obiekt WŁ-14 – wykonano 27 m³.

17. Deskowanie UN – ETAP I – obiekt E-15P – wykonano 0,20 kpl.

18. Zbrojenie UN – ETAP I – obiekt E-15P – wykonano 15 T.

19. Deskowanie ścian podpór w osi P2 etap II – obiekt WE-16 – wykonano 0,30 kpl.

20. Zbrojenie i deskowanie skrzydła podpory P3 – obiekt W-17P – wykonano 3 T.

21. Zbrojenie i deskowanie poprzecznicy podporowej w osi P1 – obiekt W-17P – wykonano 4 T.

22. Beton poprzecznicy podporowej w osi 2 – obiekt E-18L – wykonano 8 m³.

23. Zbrojenie i deskowanie poprzecznicy podporowej w osi P1 – obiekt W-18L – wykonano 4 T.

24. Montaż powłoki konstrukcji stalowej VIACON 2 kpl – obiekt WE-19 – wykonano 0,90 kpl.

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepusty melioracyjne

 • Przepust melioracyjny PM3 – Przyczółki żelbetowe [warstwa wyrównawcza z „chudego” betonu, pływa fundamentowa, deskowanie dla ściany wlotowej przyczółku] – wykonano ułożenie „chudego betonu”, trwają prace zbrojarskie
 • Przepust melioracyjny PM11 i PM12 – wykonano ułożenie rury karbowanej PEHD

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego – budowa przepustów pod drogami

2. Przebudowa sieci teletechnicznych

 • Przebudowa sieci TELKOL przy obiekcie W-13

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg wysokiego ciśnienia – kolizja „Z1” – montaż prefabrykatów betonowych jako zabezpieczenia gazociągu DN800mm [elementy pionowe]


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Prace w ramach NA
 • W dn. 14.03.2023 złożenie wniosku o odstępstwo kolejowe do Urzędu Wojewódzkiego w zakresie DZ10
 • W dn. 13.03.2023 złożenie do PKP PLK wniosku o opinię do zamiennego ZRID
 • Oczekiwanie na opinie do ZRID w zakresie DZ9
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Analiza i wprowadzanie otrzymanych uwag od IK do projektu dla DZ10
 • Przekazanie PAB dla DZ9 w zakresie KD do IK
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

5.  Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. Branża telekomunikacyjna

 • Analiza uwag GDDKiA do PW tom 5.1.2
 • Przygotowywanie przedmiaru robót TOM 5.1.2

7. Melioracje

 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ9
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ10

8. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR.

9. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR