wtorek 21/09/2021

Postęp prac za okres od 13.09.2021 r. do 17.09.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Uszczegóławianie rozwiązań związanych z geometrią dróg, węzłów oraz rowów drogowych, przekrojów poprzecznych, profilów podłużnych
 • Uszczegóławianie opisu technicznego do stadium projektu wykonawczego
 • Monit brakujących uzgodnień
 • Ponowne przekazania do IK i Zamawiającego Planu Działań Ratowniczych celem zatwierdzenia
 • Udział w spotkaniach m.in. Radzie Technicznej
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego i projektu wykonawczego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym
 • Analiza uwag IK i Zamawiającego do Planu Działań Utrzymaniowych
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych po złożeniu wniosku ZRID

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Analiza warunków gruntowych oraz ustalanie zakresu wzmocnień podłoża i posadowień obiektów
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Monitorowanie uzgodnień

3. Branża geodezyjna

 • Opracowywanie materiałów na KZUDP i ZUDPy powiatowe
 • Zgłoszenie dodatkowego zakresu pod DZ-9

4. Ochrona środowiska

 • Odpowiedź na wezwanie RDOŚ do wniosku derogacyjnego na florę faunę
 • Wydruk raportu z załącznikami w celu uzupełnienia
 • Złożenie raportu w Urzędzie Wojewódzkim
 • Prace nad aktualizacją KIP dla drogi DZ9 w związku z wezwaniem UM Świnoujście i aktualizacją granic siedlisk przez RDOŚ

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano uzgodnienie projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej z ZPMSiŚ
 • Wystąpiono do GDDKiA z prośbą
  o opinie w sprawie braku konieczności przebudowy kanalizacji sanitarnej pod DZ10
 • Kontakt mailowy ze ZWIK Świnoujście w celu przyspieszenia uzgodnienia projektu budowalnego przebudowy sieci wodociągowych
 • Kontakt telefoniczny z GEN GAZ Energia w celu ustalenia dalszej procedury uzgodnień
 • Prace nad projektem wykonawczym
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Udział w naradzie koordynacyjnej, radzie budowy

6. Branża elektroenergetyczna

 • Kontunuowanie prac nad projektem technicznym i wykonawczym
 • Wykonywanie obliczeń fundamentów słupów WN
 • Wykonywanie prac związanych z opracowywaniem projektu wykonawczego
 • Tworzenie tabel montażowych do tomu IV.4

7. Branża telekomunikacyjna

 • Wydanie projektu przebudowy sieci do uzgodnienia z PKP PLK
 • Wydanie projektu wykonawczego przebudowy sieci TELKOL
 • Wydanie projektu wykonawczego przebudowy sieci NETIA/POLKOMTEL
 • Wysłanie pismo do ośrodków ZUDP

8. Geologia

 • Oczekiwanie na oficjalne stanowisko IK dot. akceptacji DGI oraz DBPG

9. Melioracje

 • Kontynuacja prac nad projektem technicznym i wykonawczym
 • Bieżąca aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych uszczegółowień w projekcie wiodącym oraz w projektach branżowych

10. Geotechnika

 • Wydanie roboczej wersji rysunków projektu wykonawczego oraz roboczych przedmiarów dla geosyntetyków do Wykonawcy

11. System zarządzania ruchem

 • Monit wystąpień ws. objazdów
 • Analiza uwag IK do Koncepcji KSZR

12. Organizacja ruchu

 • Analiza otrzymanych uwag, oczekiwania na pozostałe uwagi do PSOR przekazanego do opinii
 • Analiza zasadności wprowadzenia oznakowania pod obiektem W-13