wtorek 22/08/2023

Postęp prac za okres od 14.08.2023 r. do 20.08.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 10+000, km 12+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 24 563,00 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Nasypy

 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 5 800 m³.

2. Nasypy

 • DZ1 km 0+000 – 0+240

Szacunkowa ilość 1 500 m³.

3. Wymiana gruntu

 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 1 300 m³.

4. Podbudowa pomocnicza

 • km 1+100 – 1+700 str. P

Szacunkowa ilość 6 000 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Wymiana gruntu w poziomie posadowienia – obiekt PPR-1 – wykonano 50 m³.

2. Beton podkładowy pod fundamenty wylotu – obiekt PPR-1 – wykonano 12 m³.

3. Beton ściany C1 – obiekt W3 – wykonano 62 m³.

4. Zbrojenie ścian B1, C1 – obiekt W-3 – wykonano 9 T.

5. Beton podkładowy podpora P4 – obiekt WD-6 – wykonano 30 m³.

6. Pogrążanie grodzic stalowych P2 – obiekt WD-6 – wykonano 108 m².

7. Montaż zbrojenia segment 13 i 11 – obiekt W-9 – wykonano 5 T.

8. Montaż belek T segment 8 typ. 2.3. (PN), seg.9 typ 1.2(PD) – obiekt W-9 – wykonano 17 szt.

9. Przygotowanie podłoża pod izolację pomostu W10 JL – obiekt W10 – wykonano 1 125 m².

10. Betonowanie ścianki zaplecznej podpora A – NP – obiekt W-13 – wykonano 18 m³.

11. Betonowanie rygla w osi L-NL – obiekt W-13 – wykonano 36 m³.

12. Budowa podparcia i deskowania płyty ustroju nośnego ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 0,10 kpl.

13. Montaż zbrojenia kap, montaż kotw talerzowych – obiekt W-17P – wykonano 1 T.

14. Montaż zbrojenia kap, montaż kotw talerzowych – obiekt E-18L – wykonano 1 T.

15. Beton ciosy podłożyskowe na podporach P1 i P2 – obiekt WD-20 – wykonano 1 m³.

16. Beton ciosy podłożyskowe na podporach P2 i P3 – obiekt WŁ14 – wykonano 4 m³.

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Zbiornik ZB-6 – zbiornik ZB-7 – wykopy i formowanie skarp zbiornika

2. Zbiornik ZB-7 – humusowanie i wykończenie skarp zbiornika [km:6+600] – zakończenie prac

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny – ST27 wstawienie studni kanał technologiczny km 2+650


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • W dn. 10.08.2023 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji ZRID dla DZ9
 • Przekazanie Wykonawcy Projektu Technicznego w zakresie DZ10
 • Opracowywanie Projektu Technicznego w zakresie DZ9
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA

6. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

7. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR