wtorek 23/05/2023

Postęp prac za okres od 15.05.2023 r. do 21.05.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 8+900, km 10+800, km 16+400 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 42 663,68 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA+WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 1+400 – 2+000
 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 3000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600

Szacunkowa ilość 14500 m³.

3. Wymiana gruntu

 • DZ10

Szacunkowa ilość 2500 m³.

4. Rozbiórki

 • Rozbiórka istniejącego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Wolińskiej

Szacunkowa ilość 0,50 kpl.

5. Podłoże/GWN

 • km 14+600 – 14+950 str. P
 • km 14+225 – 14+350 str. L,P

Szacunkowa ilość 3175 m³.

6. Rozbiórka podbudowy z kruszywa

 • km 14+000 – 16+700 str. L,P

Szacunkowa ilość 1500 m³.

BRANŻA MOSTOWA

1. Dostawy łupin – obiekt W-3 – wykonano 12 szt.

2. Zasyp przyczółka P2 i P1 – obiekt W-8 – wykonano 640 m³.

3. Zbrojenie podpór P2 (oczepy 10, 11) – obiekt W-9 – wykonano 5 t.

4. Montaż szalunku i podparcia ustroju nośnego JL – obiekt W-10 – wykonano 0,20 szt.

5. Zbrojenie ustroju nośnego jezdnia JL – obiekt W-10 – wykonano 55 T.

5. Demontaż zasypki pod podbudowę ustroju nośnego JP – obiekt W-10 – wykonano 300 m³.

6. Pogrążanie grodzic stalowych podpór P1 i P2 – obiekt K-12 – wykonano 150 m².

7. Wykop P1 i P2 – obiekt K-12 – wykonano 100 m³.

8. Beton filara podpory w si K-NL – obiekt W-13 – wykonano 32 m³.

9. Beton filara podpory w osi K-NP – obiekt W-13 – wykonano 32 m³.

10. Beton wyrównawczy podpory D-NP – obiekt W-13 – wykonano 15 m³.

11. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory D-NP – obiekt W-13 – wykonano 15 T.

12. Zbrojenie i deskowanie rygla podpory w osi B-NP – obiekt W-13 – wykonano 8 T.

13. Iniekcja kanałów kablowych płyty ustroju nośnego ETAP I – obiekt E-15P – wykonano 12 kabli.

14. Rozbiórka podparcia i deskowania płyty ustroju nośnego ETAP I – obiekt E-15P – wykonano 0,50 kpl.

15. Beton fundamentów tymczasowych w osi 7wz, 8wz – obiekt E-15P – wykonano 12 m³.

16. Zbrojenie fundamentu podpory w osi 1 – obiekt WE-16 – wykonano 5 T.

17. Zbrojenie płyty ustroju nośnego, montaż wpustów – obiekt W-17P – wykonano 5 T.

18. Zbrojenie fundamentu podpory w osi podpory P1 – obiekt WD-20 – wykonano 8 T.

19. Beton wyrównawczy pod fundament podpory w osi P2 – obiekt WD-20 – wykonano 8 m³.

20. Ustawienie muru oporowego przy podporze P1 i P3 wraz z zasypką – obiekt WD-4 – wykonano 30 m².

21. Wykop – mury oporowe z gruntu zbrojonego – obiekt W9 – wykonano 427,50 m³.

22. Beton – fundament muru oporowego (str. Północna) – obiekt W9 – wykonano 3,15 m³.

23. Ustawienie deskowania podpory P3 – obiekt WŁ-14 – wykonano 1 kpl.

24. Zbrojenie podpory P1 – obiekt WŁ-14 – wykonano 10000 kg.

25. Zbrojenie podpory P3 – obiekt WŁ-14 – wykonano 13567 kg.

26. Wykonanie parasola – obiekt PZ-5 – wykonano 90 m².

27. Wykonanie parasola – obiekt PZ-6 – wykonano 90 m².

28. Zasypka – pod skrzydła przepustu – obiekt PZ-5 – wykonano 30 m³.

29. Zasypka – pod skrzydła przepustu – obiekt PZ-6 – wykonano 30 m³.

30. Wykop – mury oporowe z gruntu zbrojonego – mur oporowy S-5 – wykonano 625 m³.

31. Beton – fundament muru oporowego – mur oporowy S-5 – wykonano 6,50 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Układ KD5:
  • KD5.OS – KS5.SEP, DN800mm, L = 4,50mb [Montaż osadnika wirowego i separatora]
 • Układ KD7: dokończenie układu:
  • KD7.wyl – KD7.SEP i KD7.OS – KD7.1; DN800mm, L = 8,0mb i 4,0mb
 • Układ kd39:
  • kd39.1 – kd39.2, DN315mm, L =21,00mb
  • kd39.2 – Wp39.2, DN200mm, L = 7,50mb
 • Układ kd47:
  • kd47.15 – Wp47.15; DN200mm, L = 2,50mb
 • Układ kd50:
  • kd50.3 – Wp50.3; DN200mm, L = 12,00mb
 • Układ 52:
  • kd52.10 – WP52.10, DN200mm, L = 4,50mb,
  • kd52.11 – WP52.11, DN200mm, L = 2,50mb,
  • kd52.12 – WP52.12, DN200mm, L = 3,00mb
 • Układy „Wylot – Wpust”;
  • Wyl14 – Wp14; DN200mm, L =7,60mb,
  • Wyl16 – Wp16; DN200mm, L = 4,20mb,
  • Wyl17 – Wp17; DN200mm, L = 8,50mb,
  • Wyl17A – Wp17A; DN200mm, L = 7,60mb,
  • Wyl19 – Wp19; DN200mm, L = 6,70mb,
  • Wyl61B – Wp61B; DN200mm, L = 5,20mb,
  • Wyl61C – Wp61C; DN200mm, L = 5,50mb,
  • Wyl252A – Wp252A; DN200mm, L = 10,20mb,
  • Wyl277 – Wp277; DN200mm, L = 18,20mb

2. Kanalizacja deszczowa – rozbiórki istniejących kanalizacji przy Węźle Międzyzdroje

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepusty melioracyjne

 • PM11-12 – Przyczółki żelbetowe [betonowanie ściany przyczółka wlotu] – nie wykonano betonowania, prace przy deskowaniu.

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego – kontynuacja

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Budowa oświetlenia drogowego

 • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Świnoujście – kontynuacja

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • W dn. 12.05.2023 otrzymano akceptację PAB w zakresie DZ10
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. Branża telekomunikacyjna

 • Przekazanie PW tom 5.2.5 do Wykonawcy

7. Melioracje

 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ9

8. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

9. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR