środa 25/01/2023

Postęp prac za okres od 16.01.2023 r. do 22.01.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 10 258,92 t.

3. Przejazd kat. F – droga z płyt – prace zakończono – przygotowany do odbioru technicznego (27.01.2023).

4. Przejazd kat. F – Rondo Łunowo – prace zakończono – przygotowany do odbioru technicznego (27.01.2023).

5. Przejazd projektowany w ciągu DZ2

 • rozbiórka nawierzchni torowej wraz z podbudową
 • korytowanie wraz z zagęszczeniem
 • ułożenie w-wy filtracyjno-ochronnej

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 1+400 – 2+000
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 6 000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 9+400 – 11+600

Szacunkowa ilość 8 500 m³.

3. Wzmocnienie wgłębne geomaterac

 • Geomaterac – nasyp km 11+130 – 11+567

Szacunkowa ilość 500 m².

4. Odhumusowanie

 • km 5+800 – 9+300

Szacunkowa ilość 3 000 m².

5. Humusowanie

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 2 000 m².

6. Przepust PD57/PD58 – WŁ Ł4 km 0+147 – szacunkowa ilość 0,30 kpl.

7. Przepust PD61/PD62 – WŁ Ł3 km 0+144 – szacunkowa ilość 0,30 kpl.

8. Przepust PD1/PD2 – DZ2 km 0+119 – szacunkowa ilość 0,30 kpl.

9. Przepust PD11/PD12 – DZ1 km 0+444 – szacunkowa ilość 0,30 kpl.

10. Przepust PD37/PD38 – DZ1 km 0+479 – szacunkowa ilość 0,30 kpl.

11. PDs16 – km 16+659 – zasypka przepustu – wykonane

BRANŻA MOSTOWA

1. Zbrojenie węzłów – obiekt W-2 – szacunkowa ilość 0,5 T.

2. Zbrojenie ustroju nośnego – obiekt WŁ-5 – szacunkowa ilość 12 T.

3. Demontaż rusztowania podparcia i deskowania ustroju – obiekt WD-4 – szacunkowa ilość 1 szt.

4. Zbrojenie ustroju nośnego – obiekt W-8 – szacunkowa ilość 2 T.

5. Betonowanie słupów podpora P2 segment 9 i 10 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 70 m³.

6. Zbrojenie podpór P2 i P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 5 T.

7. Betonowanie oczepu podpory P1 segment 10 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 30 m³.

8. Szalunek oczep słupa P2, L2 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 0,5 szt.

9. Zasypka technologiczna pod ustroje nośne – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 400 m³.

10. Demontaż ścianek szczelnych zabezpieczających wykop podpór P2, L2 wraz z demontażem kleszczy – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 150 m².

11. Rozkucie kolumn DSM podpory M-NL – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 12 szt.

12. Wykop pod fundament podpory M-NP – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 240 m³.

13. Beton podpory N-NL – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 245 m³.

14. Deskowanie skrzydła podpory P1 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 0,2 kpl.

15. Zbrojenie i deskowanie wlotu/wylotu przepustu PZ-9 Etap I – szacunkowa ilość 0,5 T.

16. Zbrojenie i deskowanie wlotu/wylotu przepustu PZ-10 – szacunkowa ilość 0,5 T.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

 • Układy Wylot – Wpust, w km 12+700 – 17+028
  • Wyl242 – Wp242 – DN200, L = 2,0mb,
  • kd47.2 – Wp47.2 – DN200, L = 2,0mb,
  • kd47.4 – Wp47.4 – DN200, L = 2,0mb.
  • kd47.6 – Wp47.6 – DN200, L = 3,0mb,
  • kd47.12 – Wp47.12L – DN200, L = 2,0mb,
  • kd47.13 – Wp47.13 – DN200, L = 2,5mb,
  • kd47.14 – Wp47.14 – DN200, L = 2,0mb

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepust melioracyjny – PM8 km 9+800 wykop + fundament – przygotowania

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny – budowa kanału technologicznego

2. Kolizje teletechniczne – Polkomtel: wprowadzanie światłowodów, przygotowywanie do przepięć

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych wysokiego napięcia – porządkowanie prac, odbiór materiałów przez gestora sieci po demontażu

2. Przebudowa kolizji energetycznych – Przebudowa kolizji elektroenergetycznych średniego napięcia SN21, SN10/1 – budowa kanalizacji


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • W dn. 17.01.2023 otrzymano zatwierdzenie PW tom 1.1 i 1.2 przez IK
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Opracowywanie PAB branży drogowej dla DZ10 i DZ9
 • Oczekiwanie na opinię PKP PLK do odstępstwa od przepisów kolejowych w zakresie DZ10
 • Oczekiwanie na opinie do ZRID w zakresie DZ9
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków – udział w spotkaniu z Zamawiającym

4. Ochrona środowiska

 • W dniu 16.01.2023 r. otrzymano ostateczność DŚU dla DZ9

5. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy w sprawie zastosowania zwieńczeń studni i wpustów o wysokości 115mm
 • Przekazanie PAB dla DZ10
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

6. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kv; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9 i DZ10
 • Oczekiwanie na podpisanie umowy dzierżawy pomiędzy Zamawiającym a Lasami Państwowymi w celu uzyskania zezwolenia na dysponowanie nieruchomością dla linii kablowej przyłącza SN
 • Przygotowanie projektu Robót Niewymagających Pozwolenia na Budowę – proj. przyłącza SN i proj. ST.TR. w km 16+200
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST. TR. w km 16+200
 • W dniu 20.01.2023 otrzymano uzgodnienie PW TOM 9.3 przez PKP PLK

7. Branża telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie Tomu 5.2.5 przez PKP PLK
 • Przygotowywanie przedmiaru robót TOM 5.1.2

8. Melioracje

 • W dniu 18.01.2023 otrzymano uwagi IK do operatu wodnoprawnego w zakresie DZ9
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ10

9. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy w km 16+900 do zatwierdzonej koncepcji SZR.