wtorek 23/08/2022

Postęp prac za okres od 16.08.2022 r. do 21.08.2022 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Bunkry km 0+450 – 0+500 – kontynuacja prac związanych z rozbiórką bunkrów

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Odhumusowanie

 • km 3+300 – 3+700

Szacunkowa ilość 25 000 m².

2. Nasypy

 • km 12+000 – 17+028
 • km 5+400 – 5+700
 • km 2+000 – 3+300
 • km 0+000 – 0+800

Szacunkowa ilość 6 500 m³.

3. Nasypy + zbrojenie nasypu

 • km 3+900 – 5+300

Szacunkowa ilość 2 500 m³.

4. Wykopy

 • Zbiornik ZB3

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

BRANŻA MOSTOWA

1. Zbrojenie ławy P1 – W-9

Szacunkowa ilość 20 T.

2. Beton podpory P1 (beton podkładowy) – W-9

Szacunkowa ilość 70 m³.

3. Instalacja igłofiltrów – podpora P1 i P2 – E-15P – 2 kpl

4. Wykonanie wykopu pod fundament podpory P1 i P2 – E-15P

Szacunkowa ilość 100 m³.

5. Dostawa przepustów PCZ1 – PZ10 – PZ – 0,90 kpl

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wodociągi

 • Wodociąg W3 wykonanie metodą przewiertu: od W3.2 – wz3.9 [L = 22,70m]
 • Wodociąg W3 wykonanie metodą przewiertu: od wz3.9 – wz3.7 [L = 72,0m]
 • Metodą przewiertu Wkp1a [L = 23,20m]
 • Wodociąg W5 – przełączenie w istniejącą sieć
 • Wodociąg W2; ponowne chlorowani, płukanie wodociągu i badanie laboratoryjne próbki wody

2. Kanalizacja tłoczna

 • Kst2 – próba ciśnienia

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Orange 1 – wykopy

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg średniego ciśnienia

 • Kolizja 2G – prace geodezyjne i oczekiwanie na pozwolenie na przepięcie odcinka w istniejącą sieć

2. Gazociąg wysokiego ciśnienia

 • Kolizja 1G – prace związane z przygotowaniem by-pass’u dla ewentualnej potrzeby przepuszczenia gazu podczas wyłączenia sieci na czas przepięcia
 • Kolizja 2G – przełączenie nowego odcinka w istniejącą sieć

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Przebudowa kolizji E i F – montaż poziomy słupów, budowa fundamentów 23, 23a, 24, 25, 26, 5, 5a
 • Przebudowy kolizji SN8, SN11/2, SN20, nn4/2 – wykopy

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Opracowywanie Projektu Budowlanego dla DZ10 i DZ9
 • Uszczegóławianie Planu Działań Utrzymaniowych do stadium Projektu Wykonawczego
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi IK do przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Opracowanie projektu zamiennego posadowienia obiektu WŁ14
 • Wprowadzanie aktualizacja PW konstrukcji oporowych
 • WD-6 etapowanie poprzecznic
 • Udział w Radzie Technicznej, spotkanie w sprawie obiektu W-13 oraz w sprawie ekranów akustycznych
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi IK do przedmiaru robót

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW

4. Ochrona Środowiska

 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ9 przez RDOŚ
 • W dn. 18.08.2022 r. na BIP UM Międzyzdroje zostało opublikowane obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla DZ10 w dn. 12.08.2022 r.

5. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Otrzymanie warunkowej akceptacji od IK dla tomów PW3.2 i 3.3
 • Otrzymanie uwag do tomu PW 3.5
 • Otrzymano odpowiedź z GAZ-SYSTEM na pismo w sprawie wyjaśnienia wątpliwości związanych z posadowieniem gazociągu 2G1-2G2 oraz przekazano odpowiedź Biura do Wykonawcy robót
 • Narady koordynacyjne

6. Branża elektroenergetyczna

 • Wprowadzanie zmian w propozycji iluminacji obiektu WŁ-05 wynikających z prośby Zamawiającego
 • Analiza możliwych rozwiązań ws. zasilania urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN celem przekazania do IK i Zamawiającego
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP PLK PW tom 9.1, 9.2, 9.3

7. Branża telekomunikacyjna

 • Analiza kolejnych uwag IK do tomu 5.1.1
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

8. Melioracje

 • Zaktualizowano i przekazano do Wykonawcy aktualizację Projektu Wykonawczego branży melioracyjnej zgodnie z pismem IK dot. przelewów awaryjnych

9. Geotechnika

 • Wprowadzanie uwag Zamawiającego do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i ponowne przekazanie do zatwierdzenia przez IK
 • Oczekiwanie na akceptację przez IK rewizji tomu 1.5 tj. po aktualizacji wynikającej z koordynacji z branżą drogową

10. System zarządzania ruchem

 • Otrzymano stanowisko Projektantów sąsiednich odcinków (odc. tunelowy, odc. 2 S3) KSZR – trwa analiza

11. Organizacja ruchu

 • Przekazano do przeglądu Inżyniera zaktualizowany Projekt Stałej Organizacji Ruchu