wtorek 24/10/2023

Postęp prac za okres od 16.10.2023 r. do 22.10.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 10+000, km 12+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 34 439,99 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 11+900 – 17+028
 • km 3+300 – 5+300

Szacunkowa ilość 2 200 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 15 800 m³.

3. Podłoże/GWN

 • km 14+300 – 14+600 str. L
 • km 15+950 – 16+250 str. L
 • km 4+200 – 4+240 str. L, P
 • DZ1 km 0+300 – 0+460

Szacunkowa ilość 11 500 m².

4. Podbudowa pomocnicza

 • km 14+300 – 14+600 str. L
 • km 15+950 – 16+250 str. L

Szacunkowa ilość 7 200 m².

5. Podbudowa zasadnicza

 • km 15+950 – 16+250 str. L

Szacunkowa ilość 3 420 m².

6. Podbudowa z BA AC22P

 • km 3+950 – 4+200 str. L, P
 • WŁ Rondo PN

Szacunkowa ilość 5 600 m².

7. Warstwa wiążąca AC16W

 • WŁ Rondo PD
 • DZ6 km 0+025 – 0+340

Szacunkowa ilość 2 730 m².

8. TG – frezowanie naw bitum. – AC22P/AC16W

 • km 12+540 – 12+750

Szacunkowa ilość 2 000 m².

9. TG – frezowanie naw bitum. – ścieralna

 • km 12+540 – 12+750

Szacunkowa ilość 2 000 m².

10. Humusowanie skarp

 • km 2+200 – 3+200 str. L

Szacunkowa ilość 3 000 m².

11. Rozbiórka podbudowy

 • km 12+540 – 12+750

Szacunkowa ilość 2 300 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Montaż zbrojenia ścian konstrukcji oporowych – obiekt PPR-1 – wykonano 2 T.

2. Montaż szalunku ścian oporowych – obiekt PPR-1 – wykonano 1 szt.

3. Beton ściany A2 – obiekt W-3 – wykonano 64 m³.

4. Zbrojenie ścian A2, C2 – obiekt W-3 – wykonano 10 T.

5. Izolacja cienka – obiekt W-3 – wykonano 108 m².

6. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-3 – wykonano 216 m².

7. Zasypka konstrukcyjna podpora P2 – obiekt W-3 – wykonano 300 m³.

8. Montaż krawężników – obiekt WD-4 – wykonano 25 mb.

9. Montaż zbrojenia kap na ustroju nośnym – obiekt WŁ-5 – wykonano 0,50 T.

10. Beton kap na dojeździe – strona Świnoujście – obiekt W8 – wykonano 4 m³.

11. Montaż zbrojenia segment 7, 6, 5 – obiekt W-9 – wykonano 25 T.

12. Betonowanie UN segment 8 – obiekt W9 – wykonano 300 m³.

13. Dowóz belek T seg.6 typ 2.2 (PD) + montaż – obiekt W-9 – wykonano 25 szt.

14. Montaż sprężenia belek TTT, VV nad koleją – obiekt W-13 – wykonano 2 T.

15. Beton poprzecznicy podporowej w osi K-NP – obiekt W-13 – wykonano 12 m³.

16. Zbrojenie poprzecznicy w osi N NL – II ETAP – obiekt W-13 – wykonano 4 T.

17. Iniekcja kabli ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 8 szt.

18. Demontaż podparcia UN ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 0,30 kpl.

19. Przygotowanie wnęk pod dylatację – obiekt W-17P – wykonano 1 kpl.

20. Przygotowanie wnęk pod dylatację – obiekt E-18L – wykonano 1 kpl.

21. Zbrojenie korpusu podpory w osi P3 – obiekt WD-20 – wykonano 5 T.

22. Wyburzenie istniejącego obiektu w km 16+600 – wykonano 0,25 kpl.

23. Zbrojenie przyczółka nr 1 – obiekt WD-6 – wykonano 2 T.

24. Zbrojenie ławy fundamentowej podpory 2 – obiekt WD-6 – wykonano 10 T.

25. Ustawienie muru z paneli prefabrykowanych M1, M2, M3 – obiekt W10 – wykonano 40 m².

26. Wykonanie wykopu pod ławę muru z gruntu M5 – obiekt W10 – wykonano 200 m³.

27. Ustawienie muru z paneli prefabrykowanych S-5 – wykonano 120 m².

28. Zasypka muru z gruntu zbrojonego – obiekt S-5 – wykonano 650 m³.

29. Montaż zbrojenia ustroju nośnego – obiekt WŁ-14 – wykonano 3 T.

30. Zasypka przepustu – obiekt PZ-9 – wykonano 500 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Układy „Wylot – Wpust”:
  • Wyl1 – wp1; DN200mm, L = 2,60mb,
  • Wyl2 – wp2; DN200mm, L = 3,20mb,
  • Wyl3 – wp3; DN200mm, L = 5,50mb,
  • Wpust wp246;
  • Wpust wp247;
  • Wyl245a – wp245b; DN200mm, L = 1,10mb,
  • Wyl269 – wp269; DN200mm, L = 3,70mb,
  • Wyl271 – wp271; DN200mm, L = 3,70mb,
  • Wyl273 – wp273; DN200mm, L = 4,40mb,
  • Wyl275 – wp275; DN200mm, L = 4,30mb,
  • Wyl18 – wp18; DN200mm, L = 12,90mb
 • Układ KD5:
  • KD5.2 – KD5.3 – KD5.4; DN400mm, L = 10,5mb
 • Montaż kratek żeliwnych – 15,0szt.

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Drenaż podłużny – km: 2+490 – 3+100; kontynuacja prac, zasypka

2. Zbiorniki

 • Zbiornik ZB-4 – odhumusowanie i wykop; kontynuacja prac, do ok. 85%
 • Zjazd do zbiornika ZB12

BRANŻA GAZOWA

1. Oświetlenie

 • budowy oświetlenia i zasilania urządzeń km 1+800 – 2+250 – kontynuacja prac
 • ul. Morza montaż fundamentów, słupów + wykonanie zasilania w celu zaświecenia opraw na rondzie południowym W. Świnoujście + łącznik do ronda tunelowego

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • W dn. 09.10 przekazano do Wykonawcy skorygowany PT w zakresie DZ9
 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK do PW w zakresie DZ9
 • Wprowadzanie uwag IK do PW w zakresie DZ10
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Przekazanie Wykonawcy skorygowany PT w zakresie DZ10
 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Przekazanie skorygowanego PW tom 4.3.1 do Wykonawcy oraz do uzgodnienia z Enea.

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA

6. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR