wtorek 25/04/2023

Postęp prac za okres od 17.04.2023 r. do 23.04.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800 km 6+700, km 13+100, km 14+100, km 9+600 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 25 858,18 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA+WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 1+400 – 2+000
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 5900 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 13800 m³.

3. Wymiana gruntu

 • DZ10
 • km 10+810 – 11+130

Szacunkowa ilość 4100 m³.

4. Podłoże/GWN

 • km 16+500 – 17+020
 • km 2+000 – 2+550

Szacunkowa ilość 12000 m².

5. Podbudowa Pomocnicza

 • km 16+500 – 17+020

Szacunkowa ilość 3000 m².

6. Warstwa wiążąca AC16W

 • Rondo + ul. Ludzi Morza
 • Łącznik Południowy

Szacunkowa ilość 2650 m².

7. Frezowania nawierzchni DK3

 • km 14+000 – 16+700

Szacunkowa ilość 3000 m².

8. Przepust PD39, PD40 – DZ5 – 90%.

9. Przepust na DZ1 – DZ1 – km 0+899,08 – 80%.

10. Przepust na węźle LNG L1a – km 0+074,60 – 80%.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wykopy pod fundamenty P1 i P2 c.d. – obiekt W-3 – wykonano 670 m³.

2. Dostawy łupin ustroju nośnego – obiekt W3 – wykonano 12 szt.

3. Betonowanie gzymsów – obiekt PPR-7 – wykonano 8 m³.

4. Montaż szalunku gzymsów wlotu i wylotu – obiekt PPR-7 – wykonano 0,20 szt.

5. Drenaż za podporami – obiekt PPR-7 – wykonano 0,50 szt.

6. Izolacja cienka podpór P1, P2 – obiekt W-8 – wykonano 300 m³.

7. Zbrojenie podpór P2 (oczepy 9,10,11,12,13) – obiekt W-9 – wykonano 5 T.

8. Betonowanie oczepu 6, 8 podpora P2 – obiekt W-9 – wykonano 140 m³.

9. Betonowanie ustroju nośnego JP – obiekt W10 – wykonano 750 m³.

10. Montaż łożysk jezdnia lewa – obiekt W10 – wykonano 8 szt.

11. Montaż kabli sprężających jezdnia prawa – obiekt W10 – wykonano 650 mb.

12. Betonowanie ciosów podpór L1, L2, L3 – obiekt W10 – wykonano 4 m³.

13. Układanie płyt pod ustrój nośny jezdnia lewa JL – obiekt W10 – wykonano 400 m².

14. Wykop i rozkucie kolum DSM podpory L-NL – obiekt W-13 – wykonano 15 m³.

15. Wykop pod fundament podpory w osi C-NL – obiekt W-13 – wykonano 30 m³.

16. Wykop pod fundament podpory w osi D-NL – obiekt W-13 – wykonano 58 m³.

17. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory C-NL – obiekt W-13 – wykonano 15 T.

18. Zbrojenie i deskowanie korpusu podpory w osi A-NP – obiekt W-13 – wykonano 25 T.

19. Zbrojenie i betonowanie wspornika podpory w osi M-NL – obiekt W-13 – wykonano 40 m³.

20. Zbrojenie UN- ETAP I – obiekt E-15P – wykonano 15 T.

21. Montaż powłoki konstrukcji stalowej VIACON 1 kpl – obiekt WE-16 – wykonano 0,50 kpl.

22. Zbrojenie płyty ustroju nośnego – obiekt W-17P – wykonano 5 T.

23. Zasypka inżynierska podpór w osi P1 i P3 – obiekt W-17P – wykonano 175 m³.

24. Zbrojenie ustroju płyty ustroju nośnego – obiekt E-18L – wykonano 15 T.

25. Zasypka inżynierska podpór w osi P1 i P3 – obiekt E-18L – wykonano 97 m³.

26. Wykop fundamentowy podpora w osi P1 – obiekt WD-20 – wykonano 50 m³.

27. Ustawienie muru oporowego przy podporze P1 i P3 – obiekt WŁ-5 – wykonano 30 m².

28. Ustawienie muru oporowego przy podporze P1 i P3 – obiekt WD-4 – wykonano 30 m².

29. Szalowanie – skrzydła obiektu – obiekt PZ-6 – wykonano 1 kpl.

30. Wykonanie parasola – obiekt PZ-7 – wykonano 90 m².

31. Wykonanie parasola – obiekt PZ-8 – wykonano 90 m².

32. Beton – fundament podpory P2 – obiekt WŁ-14 – wykonano 105 m³.

33. Zasypka – pod skrzydła przepustu – obiekt PZ-4 – wykonano 30 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

 • Układ KD11: dostawa separatora i montaż kompletu SEP + OS:
  • KD11.wyl – KD11.1 – KD11.SEP – KD11.OS; DN 1200mm, L = 34,5mb
 • Układ kd49; DN630mm; kontynuacja:
  • kd49.3 w kierunku kd49.2; DN630mm, L = 20,0mb
 • Układ kd50; DN630mm; kontynuacja:
  • kd50.1 – kd50.2; DN630mm, L = 6,50mb
 • Układ kd52; kontynuacja + wpusty uliczne:
  • kd52.9 – kd52.10; DN315mm, 13,50mb
 • Układy „Wylot – Wpust”:
  • Nr-y: 227, 229, 231 – nie wykonano
 • Układ KD8:
  • KD8.2 – KD8.1 – w kierunku KD8.OS; DN1000mm, L = 17,0mb

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepusty melioracyjne

 • przepust melioracyjny PM3 – Przyczółki żelbetowe [deskowanie, betonowanie ściany wylotu przyczółka] – kontynuacja prac,
 • deskowanie ściany przyczółka wylotu PM3

2. Przepusty melioracyjne

 • wylewka „chudego betonu” i rozpoczęcie montażu zbrojenia dla wlotu PM11-12

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego ok. km 15+000

2. Przebudowa sieci teletechnicznych

 • POLKOMTEL – Prace pomocnicze (dodatkowe) przy udrażnianiu istniejącej kanalizacji w celu przepięcia kolizji, przepinanie kolizji

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Budowa oświetlenia drogowego

 • fundamenty i słupy oświetleniowe Węzeł Świnoujście

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Prace w ramach NA
 • PAB dla DZ10 po uwzględnieniu uwag IK został przekazany do Wykonawcy
 • PAB dla DZ9 został przekazany do Wykonawcy
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Przekazanie PAB dla DZ10 po uwagach IK do Wykonawcy
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. Branża telekomunikacyjna

 • Wprowadzanie uwag IK do PW tom 5.2.5

7. Melioracje

 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ9
 • Otrzymano zawiadomienie o wydłużeniu terminu wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ10 do 28.04.2023 r.

8. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

9. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR