piątek 04/08/2023

Postęp prac za okres od 17.07.2023 r. do 23.07.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 10+000, km 12+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 38 536,62 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 400 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+800 – 9+100
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 13 000 m³.

3. Wymiana gruntu

 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 1 500 m³.

4. GWN

 • km 12+500 – 12+800 str. P
 • km 16+000 – 16+450 str. P
 • DZ13 km 0+130 – 0+280

Szacunkowa ilość 11 600 m².

5. Podbudowa pomocnicza

 • km 1+250 – 1+900 str. P
 • km 16+000 – 16+450 str. P

Szacunkowa ilość 21 800 m².

6. Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P

 • km 11+950 – 12+500 str. P
 • km 2+500 – 3+270 str. L

Szacunkowa ilość 13 720 m².

7. Warstwa wiążąca AC16W

 • km 11+950 – 12+500 str. P

Szacunkowa ilość 5 500 m².

8. Zarurowania rowu

 • ZR21

Szacunkowa ilość 1 kpl.

9. Zarurowania rowu

 • ZR22

Szacunkowa ilość 0,50 kpl.

10. Rozbiórka podbudowy z kruszywa

 • ul. Ludzi Morza/Wolińska

Szacunkowa ilość 600 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Wykop PPR-1 – obiekt PPR-1 – wykonano 200 m³.

2. Dostawa prefabrykatów przepustu – obiekt PPR-1 – wykonano 10 szt.

3. Wykonanie zamków zwieńczających prefabrykaty rygla górnego – obiekt W2 – wykonano 6 szt.

4. Beton ław fundamentowych 2szt (E1, F1) + dołożono G1 i H1 – obiekt W3 – wykonano 224 m³.

5. Zbrojenie ław fundamentowych – obiekt W3 – wykonano 12 T.

6. Dostawa prefabrykatów łupin – obiekt W3 – wykonano 10 szt.

7. Beton podkładowy podpora P6 i P1 – obiekt WD-6 – wykonano 15 m³.

8. Zbrojenie ław fundamentowych P9 i P8 – obiekt WD-6 – wykonano 5 T.

9. Beton płyt przejściowych P1, P2 – obiekt W8 – wykonano 80 m³.

10. Ułożenie krawężnika JP – obiekt W8 – wykonano 36 mb.

11. Montaż desek gzymsowych – obiekt W8 – wykonano 36 mb.

12. Montaż zbrojenia płyt przejściowych – obiekt W8 – wykonano 9 T.

13. Montaż zbrojenia segment 13 – obiekt W9 – wykonano 10 T.

14. Demontaż nasypu – podparcie UN – obiekt W10 – wykonano 250 m³.

15. Zasypka podpory L1 – obiekt W10 – wykonano 200 m³.

16. Montaż desek gzymsowych – obiekt W10 – wykonano 100 mb.

17. Ułożenie krawężnika – obiekt W10 – wykonano 50 mb.

18. Beton wyrównawczy podpory F-NL – obiekt W-13 – wykonano 15 m³.

19. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory F-NL – obiekt W-13 – wykonano 8 T.

20. Beton fundamentu podpory F-NL – obiekt W-13 – wykonano 35 m³.

21. Beton rygla podpory w osi D-NL – obiekt W-13 – wykonano 37 m³.

22. Beton podpory w osi H-NL – obiekt W-13 – wykonano 72 m³.

23. Budowa podparcia i deskowania płyty ustroju nośnego ETAP III, ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 0,20 kpl.

24. Zbrojenie płyty ustroju nośnego ETAP III – obiekt E-15P – wykonano 15 T.

25. Sprężenie płyty ustroju nośnego ETAP II – obiekt E-15P – wykonano 49 T.

26. Zasypka inżynierska ściany podpory w osi P1 – obiekt WE-16 – wykonano 250 m³.

27. Montaż krawężnika i deski gzymsowej – obiekt W-17P – wykonano 15 mb.

28. Beton płyty przejściowej w osi podpory P3 – obiekt W-17P – wykonano 27 m³.

29. Montaż zbrojenia kap, montaż kotw talerzowych – obiekt E-18L – wykonano 2 T.

30. Demontaż grodzic stalowych przy podporze P1 – obiekt WE-19 – wykonano 30 mb.

31. Wykonanie muru z gruntu zbrojonego z zasypką W9 – obiekt W9 – wykonano 90 m².

32. Wykonanie muru z gruntu zbrojonego z zasypką S5 – obiekt S5 – wykonano 160 m².

33. Zbrojenie podpory P1 – obiekt WŁ14 – wykonano 2 T.

34. Beton korpusu podpory P1 – obiekt WŁ14 – wykonano 108 m³.

35. Wykonanie w-wy wyrównawczej pod wylot PCZ1 – obiekt PCZ-1 – wykonano 5 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Przykanaliki + wpusty uliczne przy kanałach:
 • KD10.wyl – KD10.1 – KD10.SEP – KD10.OS – KD10.2; DN1000mm, L = 9,0 + 4,0 + 4,0 + 7,50mb,
 • KD10.1 – KD10.1.1 – S19; DN315mm, L =6,5mb,
 • Wp55.8.1 – kd55.8; DN200mm, L = 5,0mb [Wpust + rura, bez studni kd55.8],
 • kd27d.1 – kd27d.2; DN315mm, L = 15,0,
 • kd27d.2 – wp27d.2P; DN200mm, L = 14,0mb
 • kd27e.1 – kd27e.2; DN315mm, L = 14,50,
 • kd27e.2 – wp27e.2P; DN200mm, L = 16,50mb,
 • kd27e.2 – wp27e.2L; DN200mm, L = 17,50mb,
 • kd27e.2 – wp27e.2 – wp27e.2’; DN200mm, L=11,50m
 • kd27f.1 – kd27d.f; DN315mm, L = 14,50mb,
 • kd27f.2 – wp27f.2P, DN200mm, L = 13,50mb,
 • kd27g.1 – kd27g.2; DN315mm, L = 15,0mb,
 • kd27g.2 – wp27g.2P; DN200mm, L = 13,50mb
 • kd27h.1 – kd27h2; DN315mm, L = 15,0mb,
 • kd27h.2 – wp27h.2P; DN200mm, L = 13,50mb,
 • kd27i.1 – kd27i.2; DN315mm, L = 15,0mb,
 • kd27i.2 – wp27i.2P, DN200mm, L = 13,50mb,
 • kd22.3 – wp22.3; DN200mm, L = 4,50mb,
 • kd22.4 – wp22.4L; DN200mm, L = 13,0mb,
 • kd22.4 – wp22.4; DN200mm, L = 16,50mb,
 • kd22.5 – wp22.5L; DN200mm, L = 11,50mb,
 • kd22.5 – wp22.5P; DN200mm, L = 14,0mb,
 • kd22.6 – wp22.6L; DN200mm, L = 11,50mb,
 • kd22.6 – wp22.6P; DN200mm, L = 14,0mb,
 • Wyl96 – Wp96; DN200mm, L = 3,60mb

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Zbiornik ZB-13

 • formowanie dna i skarp,
 • ułożenie geowłókniny separacyjnej i geokraty na skarpach i obsypka tłuczniem 16-32mm,
 • ułożenie geowłókniny filtracyjnej na dnie i obsypka piaskiem,
 • Drenaż przy zbiorniku ZB-13:
  • PA12 – Sdr27 – PA12.1; DN160mm, L = 43,9mb,
  • Sdr27 – PA12.2; DN160mm, L = 9,30mm,

2. Zbiornik ZB-12

 • Drenaż przy zbiorniku ZB-12:
  • PA11 – Sdr26 – PA11.1; DN160mm, L = 30,1mb
  • Sdr26 – PA11.2; DN160mm, L = 23,20mm,

3. Zbiornik ZB-10

 • Przelew awaryjny: PA5.1 – S19; DN500mm, L = 11,20mb,

4. Zbiornik ZB-9

 • Drenaż przy zbiorniku ZB-2:
  • Wyl.DR2 – S8a – S8; DN125mm, L = 4,70 + 10,0mb,
 • Przelew awaryjny dla zbiornika ZB-2:
  • PA2.2 – Sp2 – PA2.1; DN500mm, L = 2,27 + 2,57mb

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny – budowa kanału technologicznego km 2+060 – 2+450

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. SN3 – wykop, ułożenie kabla km 0+300 – 0+600


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Oczekiwanie na zmianę decyzji ZRID w zakresie dojazdu do ZB5
 • Oczekiwanie na wydanie decyzji ZRID w zakresie DZ9
 • Opracowywanie Projektu Technicznego w zakresie  DZ10
 • Prace w ramach NA

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR