poniedziałek 25/04/2022

Postęp prac za okres od 18.04.2022 r. do 24.04.2022 r.

Prace zrealizowane: 

1.Nadzór przyrodniczy:

 • Uzgadnianie zakresu i metodyki monitoringu inwestycyjnego
 • Nadzór nad robotami związanymi z wycinką drzew i krzewów

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem:

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800

 • Magazynowanie materiału nasypowego

Szacunkowa ilość 14 200 t.

4. Ogródki działkowe km 0+400

 • Rozbiórka ogródków działkowych – uprzątnięcie terenu

Szacunkowa ilość 0,15 kpl.

5. Warsztat samochodowy km 0+800

 • Rozbiórka warsztatu samochodowego

Szacunkowa ilość 0,50 kpl.

6. Rozbiórka ogrodzenia

 • km 11+900 – 12+500

Szacunkowa ilość 1 200 m.

7. Droga technologiczna

 • Wykonanie drogi technologicznej – dojazd do obiektu W10

8. Zabezpieczenie nasypów/wykopów

 • Obiekt W17

Szacunkowa ilość 437 m².

BRANŻA DROGOWA

1.Karczowanie

 • km 1+000 – 1+600
 • km 5+900 – 6+500

Szacunkowa ilość 3 ha.

TRASA ZASADNICZA+WĘZŁY

 1. Odhumusowanie
 • km 4+250 – 5+300
 • km 1+000 – 3+300
 • km 5+400 – 5+700
 • węzeł LNG
 • km 12+000 – 12+500 (+mury S7 i S8)

Szacunkowa ilość 27 800 m².

2. Wymiana gruntów

3. Nasypy

 • km 5+400 – 5+700

Szacunkowa ilość 2 750 m³.

4. Wykopy

5. Pozostałe warstwy konstrukcji drogi

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1.Kanalizacja tłoczna

 • Kst1; od Z1.1 – Z1.2 [rura osłonowa Dz250x14,8mm]

Szacunkowa ilość 90 mb.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1.Przebudowa sieci trakcyjnej W-10
•Przekotwienie liny uszynienia grupowego
•Montaż podwieszeń sieci trakcyjnej
•Montaż odgromnika
•Przewieszenie sieci trakcyjnej na nowe konstrukcje wsporcze
•Regulacja wraz z profilacją sieci trakcyjnej
•Demontaż słupów stalowych wraz z fundamentami

Postęp prac i robót projektowych:

 1. Branża drogowa
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.1 i 1.2 w dn. 14.04.2022 r. odbyło się spotkanie z zespołem IK i omówiono wątpliwe kwestie – prowadzenie dalszych ustaleń z weryfikatorami
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.4 – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie Projektu Budowlanego dla DZ10 i DZ9
 • Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR (w odniesieniu do korespondencji prowadzonej z IK i Zamawiającym) w celu skoordynowania opracowań w tym Planu Działań Ratowniczych
 • Uszczegóławianie planu działań Utrzymaniowych do stadium Projektu Wykonawczego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac na projektach wykonawczych obiektów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w tym również wprowadzanie uwag Wykonawcy i IK
 • Opracowywanie Przedmiaru Robót dla poszczególnych obiektów
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Ochrona środowiska

 • W dn. 20.04.2022 r. wpłynęło do Pełnomocnika oficjalne wezwanie z RDOŚ ws. DŚU dla DZ9
 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ10 przez Burmistrza Międzyzdrojów

4. Branża sanitarna

 • Otrzymano uzgodnienie PW kanalizacji sanitarnej tłocznej z ZPMSiS
 • Otrzymano akceptację rozwiązania przepustu WKp5 ze ZWIK Świnoujście
 • Bieżąca aktualizacja projektu kanalizacji deszczowej z uwagi na zmiany w branżach wiodących
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 3.1 – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Spotkania koordynacyjne międzybranżowe
 • Rada koordynacyjna nr 7

5. Branża elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie specyfikacji technicznych D.01.03.02, D.01.03.01 oraz D.01.03.01a, D.07.07.01
 • Oczekiwanie na akceptację lub uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót
 • Wprowadzanie korekt wynikających ze zmian w branży mostowej przy obiekcie W13
 • Oczekiwanie na wydanie warunków przyłączenia dla urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK)

6. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad PW tom 5.2.5 Przebudowa sieci teletechnicznych wł. PKP PLK
 • Analiza uwag zgłoszonych przez IK do PW tom 5.1 rew. 00 – koordynacja z branżą mostową
 • Opracowywanie specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK)
 • Opracowywanie przedmiaru robót – oczekiwanie na akceptację Wykonawcy

7. Melioracje

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie STWIORB rew.01
 • Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK w zakresie uzgodnienia zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika

8. Geotechnika

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.5 – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie przedmiaru robót

9. System zarządzania ruchem

 • Oczekiwanie na akceptację tras objazdów przez UMŚ
 • Oczekiwanie na stanowisko IK i Zamawiającego ws. analizy bezpieczeństwa

10. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Analiza uwag zgłoszonych przez Oddział GDDKIA tj. Klauzula Rozpatrzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu nr 4080/6/2022 z dn. 02.03.2022 r.
 • Oczekiwanie na aktualizację KSZR – w odniesieniu do korespondencji prowadzonej z IK i Zamawiającym