czwartek 28/10/2021

Postęp prac za okres od 18.10.2021 r. do 22.10.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem wykonawczym
 • Uszczegóławianie rozwiązań związanych z geometrią dróg, węzłów oraz rowów drogowych, przekrojów poprzecznych, profilów podłużnych
 • Oczekiwanie za zatwierdzenie Projektu Technicznego przez IK i Zamawiającego
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji
 • Monit brakujących uzgodnień
 • Analiza zgłoszonych uwag do Planu Działań Ratowniczych
 • Udział w spotkaniach m.in. Radzie Technicznej
 • Przygotowanie i przekazanie stanowiska do uwag IK w zakresie Planu Działań Utrzymaniowych, uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego.
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych po złożeniu wniosku ZRID
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą.

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Przekazanie projektów technicznych kolejnych obiektów do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego
 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Analiza warunków gruntowych oraz ustalanie zakresu wzmocnień podłoża i posadowień obiektów
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Monitorowanie uzgodnień

3. Branża geodezyjna

 • Opracowywanie materiałów na KZUDP i ZUDPy powiatowe
 • Wywiad terenowy i pomiary DZ-9
 • Oczekiwanie na pozyskanie mapy na terenie wojskowym dot. drogi wojskowej
 • Przygotowywanie odpowiedzi na uwagi IK ws. dokumentacji zgodnie z SP.30.10.00 i SP.30.20.00

4. Ochrona środowiska

 •  Przekazanie aktualizacji KIP dla drogi DZ9 do UM Świnoujście
 • Analiza roboczych uwag RDOŚ do raportu ponownej oceny otrzymanych drogą mailową

5. Branża sanitarna

 • Kontakt mailowy ze ZWIK Międzyzdroje w sprawie uzgodnienia istniejącej studni w poboczu, częściowo pod barierą
 • Przekazano do IK przekrój przez drogę DZ10 w miejscu istniejącej kanalizacji sanitarnej w Międzyzdrojach (po pomiarach geodety),
 • Uszczegółowienia rozwiązań odwodnienia wynikających ze zmian drogowych,
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Udział w naradzie koordynacyjnej, radzie technicznej,
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu technicznego i projektu wykonawczego

6. Branża elektroenergetyczna

 • Kontunuowanie prac nad projektem wykonawczym
 • Tworzenie tabel montażowych do tomu IV.1
 • Tworzenie schematów do tomu IV.3
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu wykonawczego
 • Przygotowanie odpowiedzi na uwagi IK do projektów technicznych branży elektroenergetycznej i ponowne przekazanie celem zatwierdzenia

7. Branża telekomunikacyjna

 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu wykonawczego dla kolizji PKP TELKOL i POLKOMTEL
 • Monitorowanie uzgodnienia PAB z PKP PLK. PKP PLK zamknęło proces weryfikacji dokumentacji, otrzymaliśmy deklarację, że w przyszłym tygodniu powinniśmy otrzymać protokół uzgodnienia dokumentacji w wersji papierowej.
 • Monitorowanie wystąpienia (do Starostwa Powiatowego Kamień Pomorski) o ustalenie właścicieli niezidentyfikowanych sieci telekomunikacyjnych
 • Zatwierdzenie projektu technicznego dla tomu III/5.1 i 5.2 przez IK
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

8. Geologia

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie DBPG

9. Melioracje

 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji tj. projektu wykonawczego i projektu technicznego – przekazanie Projektu Technicznego tom III/6.1 do zatwierdzenia przez IK
 • Bieżąca aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych uszczegółowień w projekcie wiodącym oraz w projektach branżowych
 • Kontynuacja prac nad STWIORB
 • Kontynuacja prac nad Przedmiarem robót

10. Geotechnika

 • Wprowadzanie poprawek Inżyniera do Projektu Geotechnicznego
 • Aktualizacja wkładu do roszczeń z zakresu geotechnicznego

11. System zarządzania ruchem

 • Oczekiwanie na odpowiedź Projektantów sąsiednich odcinków w celu koordynacji rozwiązań
 • Analiza uwag IK do Koncepcji KSZR

12. Organizacja ruchu

 • Analiza otrzymanych uwag, oczekiwania na pozostałe uwagi do PSOR przekazanego do opinii