wtorek 27/06/2023

Postęp prac za okres od 19.06.2023 r. do 25.06.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 10+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 53 863,82 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA+WĘZŁY

1. Nasypy

 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 19 000 m³.

2. Podbudowa zasadnicza

 • km 16+500 – 17+020 str. L,P

Szacunkowa ilość 2 400 m².

3. Podbudowa pomocnicza

 • km 16+500 – 17+020 str. L,P
 • km 12+050 – 12+500 str. P

Szacunkowa ilość 5 800 m².

4. Wymiana gruntu

 • km 0+000 – 0+800
 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 1 600 m³.

5. Przepusty

 • ZR19 km 4+327

Szacunkowa ilość 1 kpl.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wykonanie ławy fundamentowej B2 Podpora P2 – obiekt W3 – wykonano 56 m³.

2. Dostawa prefabrykatów – obiekt W3 – wykonano 12 szt.

3. Wykop podpora P6 – obiekt WD-6 – wykonano 300 m³.

4. Podbicie torów 121 i 122 – korekcja w planie i profilu – obiekt WD-6 – wykonano 30 mb.

5. Zasypka konstrukcyjna P1, P2 – obiekt PPR-7 – wykonano 150 m³.

6. Zasyp przyczółka P2 i P1 – obiekt W8 – wykonano 200 m³.

7. Ułożenie papy pod kapami – obiekt W8 – wykonano 27 m².

8. Podbicie torów 1 i 2 LK 401 – korekcja w planie i profilu na długości obiektu – obiekt W9 – wykonano 250 mb.

9. Montaż belek segment 13 i 12 – obiekt W9 – wykonano 9 szt.

10. Demontaż szalunku i podparcia ustroju – obiekt W10 – wykonano 1 kpl.

11. Podbicie toru 3 LK 996 – korekcja w planie i profilu na długości obiektu – obiekt W10 – wykonano 100 mb.

12. Betonowanie ścianek żwirowych P1 – obiekt W10 – wykonano 10 m³.

13. Ułożenie betonu podkładowego P2 – obiekt K12 – wykonano 6,50 m³.

14. Szalunek korpusu P1 – obiekt K12 – wykonano 1 kpl.

15. Podbicie torów 2 LK 401 i 3 LK 996 – korekcja w planie i profilu na długości obiektu – obiekt W-13 – wykonano 400 mb.

16. Wykop oraz rozkucie kolumn DSM w osi H-NL – obiekt W-13 – wykonano 50 m³.

17. Beton wyrównawczy podpory H-NL – obiekt W-13 – wykonano 15 m³.

18. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory H-NL – obiekt W-13 – wykonano 15 T.

19. Beton fundamentu podpory H-NL – obiekt W-13 – wykonano 25 m³.

20. Beton wyrównawczy podpory I-NL – obiekt W-13 – wykonano 10 m³.

21. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory I-NL – obiekt W-13 – wykonano 6 T.

22. Beton fundamentu podpory I-NL – obiekt W-13 – wykonano 23 m³.

23. Zbrojenie i deskowanie rygla podpory w osi C-NP – obiekt W-13 – wykonano 6 T.

24. Budowa podparcia i deskowania płyty ustroju nośnego ETAP II – obiekt E-15P – wykonano 0,20 kpl.

25. Zbrojenie płyty ustroju nośnego ETAP II – obiekt E-15P – wykonano 20 T.

26. Beton podpór tymczasowych w osi 10WZ – obiekt E-15P – wykonano 15 m³.

27. Wykonanie zasypki inżynierskiej w osi przyczółka P8 – obiekt E-15P – wykonano 255 m³.

28. Zbrojenie i deskowanie ścian podpory w osi P1 – obiekt WE-16 – wykonano 3 T.

29. Beton ściany podpory w osi P1 I segment – obiekt WE-16 – wykonano 11 m³.

30. Izolacja z papy termozgrzewalnej pod kapy chodnikowe – obiekt E-18L – wykonano 180 m².

31. Beton wyrównawczy pod płytę przejściową w osi P3 – obiekt E-18L – wykonano 15 m³.

32. Zbrojenie i deskowanie podpory w osi P1 – obiekt WD-20 – wykonano 5 T.

33. Zbrojenie oczepów murów oporowych – obiekt WD4 – wykonano 50 kg.

34. Zbrojenie oczepów murów oporowych – obiekt WŁ5 – wykonano 50 kg.

35. Ustawienie muru oporowego W9 z zasypką – obiekt W9 – wykonano 30 m².

36. Ustawienie muru oporowego S-5 z zasypką – obiekt S-5 – wykonano 60 m².

37. Wykonanie ławy fundamentowej pod mur oporowy S-5 – obiekt S-5 – wykonano 70 mb.

38. Zbrojenie filarów podpory w osi P2 – obiekt WŁ-14 – wykonano 0,4 T.

39. Betonowanie filarów podpory w osi P2 – obiekt WŁ-14 – wykonano 25 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Przykanaliki + wpusty uliczne przy kanałach kd20, kd22, kd23 – kontynuacja prac
 • Układ kd23:
  • kd23.4 – Wp23.4P; DN200mm, L = 3,50m,
  • kd23.4 – Wp23.4L; DN200mm, L = 14,50m,
  • kd23.7 – Wp23.7L; DN200mm, L = 11,50m,
  • kd23.7 – Wp23.7P; DN200mm, L = 14,50m,
 • Układ kd21a
  • montaż zbiornika rozsączającego – zakończony
 • Układy „Wylot – Wpust”
  • Wyl99 – Wp99, DN200mm, L = 2,40mb,
  • Wyl101 – Wp101, DN200mm, L = 3,60mb,
  • Wyl103 – Wp103, DN200mm, L = 3,70mb,
  • Wyl104 – Wp104, DN200mm, L = 18,0mb,
  • Wyl106 – Wp106, DN200mm, L = 18,20mb,
  • Wyl107 – Wp107, DN200mm, L = 3,80mb,
  • Wyl108 – Wp108L, DN200mm, L = 19,90mb,
  • Wyl108L – Wp108P, DN200mm, L = 0,70mb,
  • Wyl108 – Wp108A, DN200mm, L = 18,30mb,
  • Wyl109 – Wp109, DN200mm, L = 3,90mb,
  • Wyl110 – Wp110, DN200mm, L = 18,30mb,
  • Wyl111 – Wp111, DN200mm, L = 3,80mb,
  • Wyl112 – Wp112, DN200mm, L = 18,0mb
 • Dostawa Separatora i Osadnika wirowego dla układu kd36 + przygotowanie odwodnienia zestawu igłofiltrów dla kanału kd36
 • Dostawa Separatora dla układu kd36

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepusty melioracyjne – przepust melioracyjny PM9 – prace zbrojarskie i ciesielskie dla przyczółków – wylano beton dla fundamentu wlotu

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa sieci SN – SN3 wykop oraz ułożenie dodatkowej trasy kolizji – kontynuacja prac w km 0+000 – 0+400


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • W dn. 13.06.2023 r. otrzymano zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. PnB dla DZ10
 • W dn. 16.06.2023 r. otrzymano zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. zmiany decyzji ZRiD w zakresie dojazdu do ZB5
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Budowy

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Budowy

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. Branża telekomunikacyjna

 • W dn. 14.06.2023 r. otrzymano zatwierdzenie przez IK PW tom 5.2.5

7. Melioracje

 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ9

8. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

9. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR