wtorek 03/01/2023

Postęp prac za okres od 19.12.2022 r. do 31.12.2022 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800

 • Magazynowanie materiałów nasypowych

Szacunkowa ilość 12 449,62 t.

4. Bunkry km 1+450 – 2+000 – Kruszenie materiału z rozbiórki.

5. Przejazd kat. F przy obiekcie W13 – układanie płyt drogowych na dojeździe do przejazdu od strony S3, dokonanie odbioru technicznego

6. Przejazd kat. F – droga z płyt – montaż rogatek, montaż oznakowania pionowego drogowego oraz wskaźników kolejowych

7. Przejazd kat. F – Rondo Łunowo – montaż krawężników kolejowych KK97, montaż płyt CBP (skrajnych oraz wewnętrznych), układanie płyt drogowych w międzytorzu wraz z wykonaniem podbudowy

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Nasypy

 • km 0+800 – 1+400

Szacunkowa ilość 500 m³.

2. Przepust PD43/PD44

 • TG km 3+975

Szacunkowa ilość 0,20 kpl.

3. Przepust PD53/PD54

 • DZ6a km 0+139

Szacunkowa ilość 0,20 kpl.

4. Przepust PD57/PD58

 • WŁ Ł4 km 0+147

Szacunkowa ilość 0,20 kpl.

5. Przepust PD61/PD62

 • WŁ Ł3 km 0+144

Szacunkowa ilość 0,20 kpl.

6. Przepust PD65/PD66

 • TG km 4+863,35 – wykonany

Szacunkowa ilość 0,20 kpl.

7. Przepust PD67/PD68

 • TG km 5+522,01 – wykonany

Szacunkowa ilość 0,40 kpl.

8. PDs16

 • km 16+659

Szacunkowa ilość 0,20 kpl.

BRANŻA MOSTOWA

1. Zbrojenie ustroju nośnego – obiekt WD-4 – szacunkowa ilość 15 T.

2. Betonowanie ustroju nośnego – obiekt WD-4 – szacunkowa ilość 190 m³.

3. Montaż belek typ T-24 – obiekt WŁ-5 – szacunkowa ilość 38 szt.

4. Zasypka konstrukcyjna przyczółków – obiekt WŁ-5 – szacunkowa ilość 100 m³.

5. Zbrojenie ustroju nośnego – obiekt WŁ-5 – szacunkowa ilość 2 T.

6. Zasypka konstrukcyjna – obiekt PPR7 – szacunkowa ilość 315 m³.

7. Montaż belek typ T-18 – obiekt W-8 – szacunkowa ilość 24 szt.

8. Betonowanie słupów podpora P2 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 120 m³.

9. Zbrojenie podpór P2 i P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 12 T.

10. Betonowanie oczepu P1 segment 10 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 22 m³.

11. Betonowanie ścian podpory P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 200 m³.

12. Zbrojenie ław fundamentowych P4 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 20 T.

13. Betonowanie fundamentu P4 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 120 m³.

14. Betonowanie skrzydła L1 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 80 m³.

15. Demontaż ścianek szczelnych zabezpieczających wykop podpór P2, L2 wraz z demontażem kleszczy – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 100 m².

15. Warstwa z betonu wyrównawczego Podpora N – NL – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 25 m².

16. Zbrojenia fundamentu podpory N – NL – obiekt W-13 – szacunkowa ilość 25 T.

17. Rozbiórka istniejącej konstrukcji wiaduktu – obiekt WŁ-14 – szacunkowa ilość 0,10 kpl.

18. Beton filaru podpory P7 (wewnętrzny i zewnętrzny) – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 36 m³.

19. Beton korpusu podpory P8 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 131 m³.

20. Beton fundamentów tymczasowych w osiach 2 i 3 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 45 m³.

21. Korpus podpory P1 – obiekt W-17P – szacunkowa ilość 125 m³.

22. Beton skrzydła podpory P1 – obiekt E-18L – szacunkowa ilość 45 m³.

23. Deskowanie podpory P3 – obiekt E-18L – szacunkowa ilość 0,50 kpl.

24. Beton słupów podpory P2 – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 5 m³.

25. Beton podpory P3 1 segment – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 49 m³.

26. Beton oczepu muru oporowego S7 – szacunkowa ilość 10 m³.

27. Beton wlot/wylot przepustu – obiekt PZ-8 – szacunkowa ilość 5 m³.

28. Wykop pod przepust PZ-2 Etap I – szacunkowa ilość 60 m³.

29. Wykonanie ławy z kruszywa – obiekt PZ-2 – szacunkowa ilość 36 m³.

30. Montaż części przelotowej przepustu PZ-2 Etap I – szacunkowa ilość 18 mb.

31. Wykop pod przepust PZ-3 Etap I – szacunkowa ilość 30 m³.

32. Wykonanie ławy z kruszywa – obiekt PZ-3 – szacunkowa ilość 36 m³.

33. Montaż części przelotowej przepustu PZ-3 Etap I – szacunkowa ilość 18 mb.

34. Wykop pod przepust PZ-4 Etap I – szacunkowa ilość 30 m³.

35. Wykop pod przepust PZ-5 Etap I – szacunkowa ilość 15 m³.

36. Wykop pod przepust PZ-6 Etap I – szacunkowa ilość 20 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

 • Układy Wylot – Wpust, w km: 12+700 – 17+700 – układy Wylot – Wpust:
  • Wyl252B – Wp252B; L = 4,70mb,
  • Wyl252C – Wp252C; L = 20,0mb,
  • Wyl253 – Wp253; L = 2,40mb.
 • Układy kd:
  • kd47.14 – kd47.15, DN315mm; L = 80,50mb

2. Wodociągi

 • Wodociąg W3 – przepięcie w istniejącą sieć. Odbiory ze ZWiK Świnoujście

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

 • Prace przygotowawcze do przełączeń kolizji teletechnicznych

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych – przebudowa kolizji elektroenergetycznych wysokiego napięcia – porządkowanie prac, odbiór materiałów przez gestora sieci po demontażu

2. Przebudowa kolizji energetycznych nn2 enea – zasypanie wraz z zagęszczeniem

3. Przebudowa kolizji energetycznych nn7 obca – zasypanie wraz z zagęszczeniem

4. Przebudowa kolizji energetycznych nn8 obca – zasypanie wraz z zagęszczeniem


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Przekazanie PW Tom 1.1 i 1.2 rew. 04 z wprowadzonymi uwagami IK
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Opracowywanie PAB branży drogowej dla DZ10 i DZ9
 • Przygotowywanie wniosków o opinie do ZRID dla DZ9
 • Udział w Radzie Budowy
 • Wystąpienie z wnioskami o opinie do odstępstwa od przepisów kolejowych w zakresie DZ10

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Korekta projektu Konstrukcji oporowych cz. 3 wg uwag Wykonawcy
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków – udział w spotkaniu z Zamawiającym

4. Ochrona środowiska

 • Oczekiwanie na zwrot przez RDOŚ prawomocnej DŚU dla DZ9 – monit telefoniczny
 • Otrzymano stanowisko UM Międzyzdroje o braku konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie DZ10

5. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA
 • Otrzymano uzgodnienie projektu zamiennego konstrukcyjnego dla zabezpieczeń sieci gazowej w lokalizacji Z1, Z4, Z7
 • Przekazanie danych wsadowych do OWP dla DZ

6. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kv; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9 i DZ10
 • Oczekiwanie na podpisanie umowy dzierżawy pomiędzy Zamawiającym a Lasami Państwowymi w celu uzyskania zezwolenia na dysponowanie nieruchomością dla linii kablowej przyłącza SN
 • Przygotowanie projektu Robót Niewymagających Pozwolenia na Budowę – proj. przyłącza SN i proj. ST.TR. w km 16+200
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST. TR. w km 16+200

7. Branża telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na uzgodnienie Tomu 5.2.5 przez PKP PLK
 • Przekazanie tomu 5.1.2 z wprowadzonymi uwagami IK

8. Melioracje

 • Oczekiwanie na wydanie wypisów z rejestrów gruntów do operatu wodnoprawnego dla DZ9
 • Wprowadzanie uwag IK do operatu wodnoprawnego dla DZ9
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ10

9. Geotechnika

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie STWiORB
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie Przedmiaru robót

10. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR.
 • Na skutek optymalizacji rozwiązań projektowych i lokalizacji węzła Dargobądz przez Wykonawcę odc. 2 S3 w km 16+900 na odcinku 1 S3 wypada tablica zmiennej treści, która jest elementem KSZR odc. 2 – oczekiwanie na ostateczne ustalenia Wykonawcy z IK

11. Organizacja ruchu

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie PSOR przez IK