wtorek 28/03/2023

Postęp prac za okres od 20.03.2023 r. do 26.03.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 5+500, km 10+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 27 150,18 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA+WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 1+400 – 2+000

Szacunkowa ilość 1 600 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800

Szacunkowa ilość 10 500 m³.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wykop podpory P9, P8 – obiekt WD-6 – wykonano 300 m³.

2. Zbrojenie podpór P2 (oczepy 5,6,7,8,13 – obiekt W-9 – wykonano 5 T.

3. Wykonanie ustroju nośnego JP – obiekt W10 – wykonano 0,20 kpl.

4. Prefabrykacja zbrojenia UN – obiekt W10 – wykonano 3 T.

5. Wykonanie ramp najazdowych (z gruntu nasypowego) umożliwiających przejazd przez tory dla obsługi obiektu WD-6, podpory P7, P8, P9 – obiekt W10 – wykonano 650 m³.

6. Wykop i rozkucie kolum DSM podpory G-NP – obiekt W-13 – wykonano 56 m³.

7. Wykop i rozkucie kolum DSM podpory I-NP – obiekt W-13 – wykonano 65 m³.

8. Beton wyrównawczy fundament podpory I-NP – obiekt W-13 – wykonano 9 m³.

9. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory I-NP – obiekt W-13 – wykonano 5 T.

10. Beton fundamentu podpory I-NL – obiekt W-13 – wykonano 30 m³.

11. Beton fundamentu podpory A-NL – obiekt W-13 – wykonano 210 m³.

12. Zbrojenie fundamentów podpór w osi P1, P2 – obiekt WŁ-14 – wykonano 10000 kg.

13. Deskowanie UN – ETAP I – obiekt E-15P – wykonano 0,20 kpl.

14. Zbrojenie UN – ETAP I – obiekt E-15P – wykonano 15 T.

15. Deskowanie ścian podpór w osi P2 etap II – obiekt WE-16 – wykonano 0,30 kpl.

16. Beton ściany podpory P2 etap II – obiekt WE-16 – wykonano 6 m³.

17. Beton skrzydła podpory P3 – obiekt W-17P – wykonano 18 m³.

18. Zbrojenie i deskowanie poprzecznicy podporowej w osi P1, P2, P3 – obiekt W-17P – wykonano 6 T.

19. Beton poprzecznicy podporowej w osi 1 i 2 – obiekt E-18L – wykonano 16 m³.

20. Zasypka inżynierska podpór w osi P1 i P3 – obiekt W-18L – wykonano 350 m³.

21. Montaż powłoki konstrukcji stalowej VIACON 2 kpl – obiekt WE-19 – wykonano 0,90 kpl.

22. Ustawienie muru oporowego przy podporze P1 – obiekt WŁ-5 – wykonano 30 m².

23. Beton – Fundament muru oporowego podpora P3 – obiekt WD-4 – wykonano 2 m³.

24. Beton – Fundament muru oporowego podpora P3 – obiekt WŁ-5 – wykonano 2 m³.

25. Beton – Fundament skrzydeł obiektu – obiekt PZ-5 – wykonano 6 m³.

26. Beton – Fundament skrzydeł obiektu – obiekt PZ-6 – wykonano 6 m³.

27. Beton – Skrzydła obiektu – obiekt PZ-3 – wykonano 8 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

 • Układ KD8:
  • KD8.2 – KD8.3; DN1000mm, L = 17,50mb,
  • KD8.3 – KD8.4; DN630mm, L = 6,0mb,
  • KD8.3 – KD8.3.1; DN500mm, L = 38,0mb
 • Układ KD13:
  • KD13.wyl – KD13.SEP – KD13.OS – KD13.Z; DN1000mm, L = 6,50mb + 2,50mb +4,0mb, [Montaż separatora lamelowego + osadnika wirowego i dwóch osadników poziomych przy studni wpadowej KD13.1]

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepusty melioracyjne

 • przepust melioracyjny PM3 – Przyczółki żelbetowe [betonowanie dla ściany wlotowej przyczółku, płyta fundamentowa, deskowanie, betonowanie fundamentu i ściany wylotu przyczółku] – prace zbrojarskie przy wylocie przepustu PM3

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego – kontynuacja prac

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg wysokiego ciśnienia kolizja „Z1” – montaż prefabrykatów betonowych jako zabezpieczenia gazociągu DN800mm [elementy pionowe i przekrycie płytą] + zasypka – kontynuacja prac – ułożono 24,0mb pionowych elementów prefabrykowanych wraz z przekryciem płytami stropowymi i obsypką [pozostało do wykonania 9,0mb]


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na wydanie odstępstwa kolejowego w zakresie DZ10
 • Oczekiwanie na opinię PKP PLK do zamiennego ZRID
 • Przygotowanie ponownego wniosku o opinię do ZRID w zakresie DZ9 do RDLP Szczecin
 • Oczekiwanie na opinie do ZRID w zakresie DZ9
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

5.  Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. Branża telekomunikacyjna

 • Analiza uwag GDDKiA do PW tom 5.1.2
 • Przygotowywanie przedmiaru robót TOM 5.1.2

7. Melioracje

 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ9
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ10

8. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

9. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR