czwartek 30/06/2022

Postęp prac za okres od 20.06.2022 r. do 26.06.2022 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy:

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Rozbiórka ogrodzenia

 • Rozbiórka ogrodzenia km 16+200 – 17+000 (do km 17+600 według kilomeracji istniejącej)

Szacunkowa ilość 1 600 mb.

4. Rozbiórka bunkrów – prace wstrzymano z uwagi na odnalezienie znacznej ilości niewybuchów

BRANŻA DROGOWA 

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Karczowanie

 • km 14+600 – 15+500
 • km 9+400 – 10+300

Szacunkowa ilość 4 ha.

2. Odhumusowanie

 • km 0+300 – 0+800
 • km 1+600 – 2+000
 • km 12+800 – 14+000

Szacunkowa ilość 37 000  m².

3. Wykop/Nasyp

 • Platforma przy murze S8

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

4. Nasypy + zbrojenie nasypu

 • km 3+900 – 5+300

Szacunkowa ilość 5 500 m³.

5. Nasypy

 • km 2+000 – 3+300
 • km 0+000 – 0+300

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

6. Kolumny piaskowo-żwirowe

 • km 11+270 – 11+597

Szacunkowa ilość 283 szt.

BRANŻA MOSTOWA

1. Zbrojenie podpór – WD-04

Szacunkowa ilość 4 t.

2. Pogrążenie pali prefabrykowanych podpora P1, P2 – E-15P

Szacunkowa ilość 1447 mb.

3. Pogrążanie grodzic – S7 i S8 mury oporowe

Szacunkowa ilość 750 m².

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja tłoczna

 • Dokończenie montażu na kanalizacji tłocznej Kst1 [rura przewodowa ok. 160,0mb + 2,0szt. studni] – szacunkowa ilość 120 mb
 • Montaż na kanalizacji tłocznej Kst2 [rura przewodowa ok.:85,0mb + 1,0szt studnia] – wykonano 1,0 studnie + zapłukane igłofiltry i uruchomienie odwodnienia, bez układania rur

2. Wodociągi

 • Wodociąg W4 – wykonano płukanie wodociągu, wynik bakteriologii pozytywny

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji teletechnicznych Orange – obiekt W9 (kontynuacja prac)

2. Przebudowa kolizji telekomunikacyjnych Orange – 1,2,3; Polkomtel – 1,2,3,4.8 (kontynuacja prac)

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 

1. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Przebudowa sieci 110 kV: kolizja B (linia kablowa) – prace przygotowawcze
 • Przebudowa kolizji energetycznych SN2, SN3, SN4, SN5, SN10, SN11, SN18, SN21, SN23, OBCA SN1, OBCA nn6, nn1 oraz kolizje SN9A i SN9B kontynuacja prac

2. Przebudowa sieci trakcyjnej – obiekt W-09 (nad torem nr 1 linii 401):

 • Montaż osprzętu sieci trakcyjnej na nowych słupach trakcyjnych
 • Przekotwienie istniejącej sieci trakcyjnej na nowe konstrukcje wsporcze
 • Przewieszanie sieci trakcyjnej na nowe konstrukcje wsporcze
 • Profilowanie i regulacja sieci trakcyjnej

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.1 i 1.2 rew. 01 – spotkanie z Weryfikatorem w dn. 21.06.2022 r.
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.4 rew. 02 – przekazanie rew. 03 do zatwierdzenia przez IK
 • Opracowywanie Projektu Budowlanego dla DZ10 i DZ9
 • Uszczegóławianie Planu Działań Utrzymaniowych do stadium Projektu Wykonawczego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Aktualizacja przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Opracowywanie Projektu Wykonawczego obiektu W13
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w tym również wprowadzanie uwag Wykonawcy i IK

3. Ochrona Środowiska

 • W dn. 21.06.2022 r. wpłynęło pismo RDOŚ przekazujące wniosek ZWiK Świnoujście – trwa analiza
 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ10 przez UM Międzyzdroje

4. Branża sanitarna

 • Rada techniczna z GAZSYSTEM
 • Otrzymano pozytywne uzgodnienie PW z GAZSYSTEM
 • Otrzymano uzgodnienie z PKP OGN
 • Wysłano monit mailowy do PKP Energetyka
 • Otrzymano pismo z RDOŚ Szczecin w sprawie DŚU DZ9
 • Wprowadzenie zmian wynikających ze zmian w branży drogowej (zmiana lokalizacji wpustów wg uwag Weryfikatora branży drogowej)
 • Analiza uwag otrzymanych od IK
 • Spotkania koordynacyjne międzybranżowe

5. Branża elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie specyfikacji technicznych
 • Wprowadzanie zmian w tomie 4.4 w związku ze stanowiskiem IK ws. wyjaśnień
 • Aktualizacja przedmiarów
 • Przygotowano rozwiązania zasilania urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN – analiza techniczna możliwości wykonania
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK – trakcja)

6. Branża telekomunikacyjna

 • Wprowadzono uwagi IK do PW tom 5.2.5 Przebudowa sieci teletechnicznych wł. PKP PLK – oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP PLK
 • Analiza uwag zgłoszonych przez IK do PW tom 5.1 rew. 00 – koordynacja z branżą mostową
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

7. Melioracje

 • Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK w zakresie uzgodnienia zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika –  w trakcie roboczych ustaleń z IK

8. Geotechnika

 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Oczekiwanie na uwagi do przedmiaru robót

9. System zarządzania ruchem

 • Analiza stanowiska IK i Zamawiającego ws. analizy bezpieczeństwa i KSZR – w trakcie ustaleń z Wykonawcą

10. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do STWiORB
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Oddział GDDKiA tj. Klauzula Rozpatrzenia Projektu Stałej Organizacji Ruchu nr 4080/6/2022 z dn. 02.03.2022 r.