wtorek 28/11/2023

Postęp prac za okres od 20.11.2023 r. do 26.11.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 0+100, W-09 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 4 595,95 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 1+400 – 2+000
 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 10 000 m³.

3. Podłoże/GWN

 • km 7+600 – 7+800 str. P
 • km 2+550 – 3+300 str. P, L

Szacunkowa ilość 3 300 m².

4. Podbudowa zasadnicza

 • WŚ rondo Pn
 • DZ1 km 0+000 – 0+440

Szacunkowa ilość 3 600 m².

5. Podbudowa pomocnicza

 • WŚ Ludzi Morza Pn SP km 0+000 – 0+090
 • km 7+530 – 7+800 str. P

Szacunkowa ilość 3 590 m².

6. Podbudowa z BA AC22P warstwa II

 • km 14+245 – 15+190 str. L

Szacunkowa ilość 9 715 m².

7. Ściek trójkątny

 • Węzeł Świnoujście Ł3 km 0+150 – 0+202
 • Węzeł Świnoujście Ł4 km 0+184 – 0+263

Szacunkowa ilość 129 mb.

8. Humusowanie skarp

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 1 500 m².

9. Rozbiórka

 • Rozbiórka nawierzchni Łącznik ul. Ludzi Morza i Wolińskiej

Szacunkowa ilość 850 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Wykonanie betonu podkładowego – obiekt PPR-1 – wykonano 12,50 m³.

2. Zbrojenie płyt przejściowych – obiekt PPR-1 – wykonano 5 T.

3. Zbrojenie płyty zespalającej – obiekt PPR-1 – wykonano 1 T.

4. Zasypka konstrukcyjna – obiekt PPR-1 – wykonano 150 m³.

5. Montaż łupin – rygiel górny – obiekt W-3 – wykonano 20 szt.

6. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-3 – wykonano 108 m².

7. Zasypka konstrukcyjna za podpora P2 – obiekt W-3 – wykonano 250 m³.

8. Zasypka konstrukcyjna za podpora P1 – obiekt W-3 – wykonano 200 m³.

9. Dowóz i montaż belek – segment 1 – obiekt W-9 – wykonano 16 szt.

10. Montaż zbrojenia segment 1,2,3 – obiekt W-9 – wykonano 25 T.

11. Zasypka konstrukcyjna podpora P3 – obiekt W-9 – wykonano 1 100 m³.

12. Betonowanie UN segment 4 – obiekt W9  – wykonano 130 m³.

13. Betonowanie belek TTT, VV nad koleją (prefabrykacja) – obiekt W-13 – wykonano 2 szt.

14. Zbrojenie płyty UN – NL – obiekt W-13 – wykonano 4 T.

15. Beton płyty UN przęsłowy – NL (przęsła M-N) – obiekt W-13 – wykonano 20 m³.

16. Montaż dylatacji modułowej w osi podpory P3 – obiekt W-17P – wykonano 0,50 kpl.

17. Montaż dylatacji modułowej w osi podpory P1 – obiekt W-17P – wykonano 0,50 kpl.

18. Betonowanie wnęki dylatacyjnej w osi P3 – obiekt E-18L – wykonano 6 m³.

19. Montaż dylatacji modułowej w osi podpory P1 – obiekt E-18L – wykonano 1 kpl.

20. Beton poprzecznic ETAP I w osi podpór P3 – obiekt WD-20 – wykonano 6 m³.

21. Montaż belek prefabrykowanych typu T – obiekt WD-20 – wykonano 24 szt.

22. Przekruszenie materiału z istniejącego obiektu w km 16+600 – wykonano 0,25 kpl.

23. Beton filarów podpory P2 – obiekt WD-6 – wykonano 36 m³.

24. Zbrojenie fundamentu podpory P3 – obiekt WD-6 – wykonano 23 000 kg.

25. Zbrojenie podpory P1 – obiekt WD-6 – wykonano 14 000 kg.

26. Ustawienie muru z gruntu zbrojonego S5 – wykonano 120 m².

27. Zasypka muru z gruntu zbrojonego S5 – wykonano 650 m³.

28. Zasypka muru z gruntu zbrojonego – obiekt WE-19 – wykonano 200 m³.

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Zbiornik ZB-11:

 • Montaż geokraty na geowłókninie separacyjnej, na skarpach
 • Montaż drenażu przy zbiorniku:
  • PA10.2 – Sdr25 – PA10.2.1; DN160mm, L = 3,90 + 4,40mb,
  • Sdr25 – PA10.2.2; DN160mm, L = 20,40mb,
  • PA10.1 – pkt. Załamania; DN160mm, L = 36,0mb,

2. Zbiornik ZB-08:

 • Prace ziemne,
 • Montaż geokraty na geowłókninie na skarpach [bez obsypki kamienieniem],
 • Montaż geowłókniny filtracyjnej na dnie

3. Studnie chłonne:

 • S20

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • wykopy + układanie kabla oświetleniowego W. Łunowo km 4+100 – 5+000 – wykonano 300 mb
 • budowa przepustów pod drogami – przewierty DZ1 km 0+650 – wykonano 50 mb
 • ułożenie ostatniego odcinka kolizji nn4obca km 1+400 – 1+450 – wykonano 20 mb
 • demontaż lamp oświetlenia drogowego, W. Międzyzdroje km 10+700 – 11+000 – wykonano 15 szt

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Prace w ramach NA
 • Otrzymano akceptację IK PW w zakresie DZ9 i DZ10
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Oczekiwanie na uzgodnienie tomu 4.3.1 przez Enea,
 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla tomu 9.3

5. Branża telekomunikacyjna

 • Opracowanie dokumentacji powykonawczej dla tomu 5.2.1 i tomu 5.2.5

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA