wtorek 01/03/2022

Postęp prac za okres od 21.02.2022 r. do 25.02.2022 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Oznaczenie gatunków chronionych w obszarze inwestycji
 • Uzgadnianie zakresu i metodyki monitoringu inwestycyjnego
 • Nadzór nad robotami związanymi z wycinką drzew i krzewów

2. Prace przygotowawcze

 • Przygotowanie protokołów stanu nieruchomości objętych decyzją ZRID
 • Oczekiwanie na protokolarne przekazanie działek z terenu PKP

3. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja, częściowe tyczenie granic inwestycji

4. Wycinka

Szacunkowa ilość – 3,40 ha w km 12+000 – 12+520 oraz km 13+220 – 14+540

 

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Oczekiwanie na zgłaszanie uwag IK lub zatwierdzenie projektów wykonawczych tom 1.3 do 1.5
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do tomu 1.1 i 1.2
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Ratowniczych – Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR zgodnie z uwagami Zamawiającego z dn. 23.12.2021r. celem skoordynowania opracowań
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do Planu Działań Utrzymaniowych, uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ustalenia preferowanych rozwiązań z Wykonawcą, wprowadzanie uwag IK
 • Udział w radzie Technicznej
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac na projektach wykonawczych obiektów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej i Radzie Technicznej

3. Branża geodezyjna

 • Przekazanie do Wykonawcy wersji papierowej dokumentacji związanej z inwentaryzacją nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID w tym m.in. dokumentację fotograficzną, protokoły z właścicielami

4. Ochrona środowiska

 • Otrzymano oficjalnie wezwanie RDOŚ w zakresie KIP dla DZ9
 • Analiza wezwanie RDOŚ w zakresie KIP DZ9 – przygotowanie i przekazanie propozycji odpowiedzi do Wykonawcy
 • Ponowne przekazanie Raportu OOŚ dla DZ10 po uwagach Oddziału
 • Oczekiwanie na uwagi Centrali do Raportu OOŚ dla DZ10

5. Branża sanitarna

 • Przesłano korektę odpowiedzi do GDDKiA na pismo ZWIK Świnoujście ws. przepustu nr 5 – korekta trasy od strony południowej zbiornika
 • Otrzymano uwagi do PW T.3.2-3.4 od IK
 • Edycja i przekazanie PT z podpisami do IK
 • Wprowadzenie uwagi do STWIORB T.3.2-3.4 i przekazanie do Wykonawcy
 • Wprowadzono uwagi Gestorów i IK do PW T.3.2-3.4
 • Otrzymano kolejne uwagi do projektów ze ZWIK Świnoujście
 • Kontunuowanie prac materiałem do uzgodnień przez gestorów sieci
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Rada techniczna

6. Branża elektroenergetyczna

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie lub ewentualne uwagi IK do PW tom 4.1 rew. 01 oraz 9.1 rew. 00 i 9.2 rew. 00
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW (Tom 4.1 – ENEA, Tom 4.4 – UM Świnoujście, 9.2 – PKP PLK)
 • Oczekiwanie na zatwierdzenie lub uwagi IK do STWiORB
 • Oczekiwanie na akceptację lub uwagi Wykonawcy do przedmiaru robót

7. Branża telekomunikacyjna

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym (m.in. kanał technologiczny) – wprowadzanie uwag Wykonawcy do dokumentacji
 • Analiza i wprowadzenie uwag IK tom 5.2.1 Przebudowa sieci teletechniczna wł. TELKOL, 5.2.2 Przebudowa sieci teletechniczna wł. NETIA POLKOMTEL, 5.2.3 Przebudowa sieci teletechniczna wł. ORANGE POLSKA S.A.
 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do tomu 5.2.4 Przebudowa sieci teletechniczna niezidentyfikowanych gestorów
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych — wprowadzanie uwag Wykonawcy do dokumentacji
 • Oczekiwanie na uzgodnienie PW przez gestorów sieci
 • Bieżąca koordynacja międzybranżowa w zakresie PW
 • Opracowywanie przedmiaru robót – wprowadzanie uwag Wykonawcy do dokumentacji

8. Geologia

 • Przekazanie pisma wyjaśniającego w zakresie braku obligatoryjnego obowiązku wykonania dokumentacji hydrogeologicznej

9. Melioracje

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie STWIORB H.00.00.00 rew. 01
 • Przygotowywanie stanowiska Projektanta na pismo IK w zakresie uzgodnienie zmiany funkcji zabezpieczającej zbiorniki przepływem nadmiaru wód z przelewów awaryjnych na parametr zwiększonej objętości zbiornika

10. Geotechnika

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie lub ewentualne uwagi IK do Tomu 1.5
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – w trakcie ustaleń z Wykonawcą
 • Opracowywanie przedmiaru robót

11. System zarządzania ruchem

 • Analiza odpowiedzi UM Świnoujście ws. uwag do zaproponowanych objazdów
 • Oczekiwanie na oficjalne uwagi Zamawiającego do Koncepcji KSZR oraz odniesienie się do stanowiska Projektanta do roboczych uwag Zamawiającego do KSZR (data wpływu 23.12.2021r.)

12. Organizacja ruchu

 • Oczekiwania na brakujące opinie do PSOR (UM Międzyzdroje, EUROTERMINAL) – monit telefoniczny
 • Analiza i wprowadzanie uwag zgłoszonych przez UM Świnoujście do SOR
 • Dostosowanie organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Oczekiwanie na aktualizację rozwiązań w zakresie KSZR zgodnie z uwagami Zamawiającego z dn. 23.12.2021r. celem skoordynowania opracowań