piątek 01/09/2023

Postęp prac za okres od 21.08.2023 r. do 27.08.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 10+000, km 12+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 35 026,42 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 17 000 m³.

2. Wymiana gruntu

 • km 5+800 – 9+100
 • DZ1

Szacunkowa ilość 3 500 m³.

3. Podłoże/GWN

 • DZ6 km 0+000 – 0+350
 • km 12+900 – 13+500 str. P

Szacunkowa ilość 11 500 m².

4. Podbudowa pomocnicza

 • km 12+500 – 12+800 str. P

Szacunkowa ilość 3 900 m².

5. Podbudowa zasadnicza

 • km 2+350 – 2+570 str. P
 • km 2+350 – 2+570 str. L
 • km 12+500 – 12+800 str. P

Szacunkowa ilość 12 700 m².

6. Zarurowania rowów

 • ZR22 km 0+147

Szacunkowa ilość 1 kpl.

7. Frezowanie nawierzchni bitumicznych

 • km 16+000 – 16+620 str. P, L

Szacunkowa ilość 4 000 m².

8. Frezowanie nawierzchni bitumicznych – warstwa ścieralna

 • km 14+600 – 14+900 str. P, L

Szacunkowa ilość 2 500 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Izolacja cienka ław fundamentowych – obiekt PPR-1 – wykonano 50 m².

2. Zasypanie ław wlotu – obiekt PPR-1 – wykonano 50 m³.

3. Dostawa prefabrykatów – obiekt W-3 – wykonano 5 szt.

4. Beton ściany B1 – obiekt W-3 – wykonano 62 m³.

5. Zbrojenie ścian B1, D1 – obiekt W-3 – wykonano 9 T.

6. Izolacja cienka ścian – obiekt W-3 – wykonano 72 m².

7. Częściowe zasypanie ściany A1 – obiekt W-3 – wykonano 120 m³.

8. Izolacja płyty pomostu pod kapami – obiekt WŁ-5 – wykonano 486 m².

9. Beton podkładowy podpory P7 – obiekt WD-6 – wykonano 30 m³.

10. Montaż zbrojenia podpora P9 – obiekt WD-6- wykonano 15 T.

11. Montaż zbrojenia podpora P7 – obiekt WD-6 – wykonano 20 T.

12. Montaż zbrojenia segment 12 i 10 – obiekt W-9 – wykonano 7 T.

13. Dowóz belek T segment 7 typ. 2.3. (PN), seg.8 typ 2.2 (PD) – obiekt W-9 – wykonano 16 szt.

14. Układanie izolacji – jezdnia lewa – obiekt W-10 – wykonano 450 m².

15. Beton podkładowy podpora P4, P5 – obiekt K-12 – wykonano 7 m³.

16. Beton ciosów podłożyskowych podpór L, M – NP – obiekt W-13 – wykonano 5 m³.

17. Beton ciosów podłożyskowych podpór K, L, M, N -NL – obiekt W-13 – wykonano 3 m³.

18. Montaż łożysk na podporach M, N – NL – obiekt W-13 – wykonano 7 szt.

19. Budowa podparcia i deskowania płyty ustroju nośnego ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 0,10 kpl.

20. Beton ciosów podłożyskowych podpora w osi P7 – obiekt E-15P – wykonano 0,50 m³.

21. Montaż zbrojenia kap, montaż kotw talerzowych – obiekt W-17P – wykonano 1 T.

22. Montaż zbrojenia kap, montaż kotw talerzowych – obiekt E-18L – wykonano 1 T.

23. Montaż łożysk na podporach P1 i P2 – obiekt WD-20 – wykonano 6 szt.

24. Montaż łożysk na podporze P1, P2 i P3 – obiekt WŁ14 – wykonano 9 szt.

25. Wykonanie wykopu pod ławę przepustu – etap 2 – obiekt PZ-9 – wykonano 25 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Układ KD8
  • KD8.4 – KD8.5; DN630mm, L = 48,0mb
 • przykanaliki – montaż kratek żeliwnych – wykonano 19 szt.

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Rów RA

 • Przyczółek wlotu przepustu PM11-12:
  • wylot przyczółku PM11-12: wykop + warstwa betonu wyrównawczego pod fundament

2. Zbiornik ZB-7

 • Wykopy i formowanie skarp zbiornika
  • montaż geokraty na geowłókninie separacyjnej na skarpach zbiornika – 90%
  • montaż geowłókniny filtracyjnej na dnie zbiornika – 90%

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny – budowa kanału technologicznego w km 15+750 – 15+900


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Opracowywanie Projektu Technicznego w zakresie DZ9
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Wprowadzanie uwag IK do PT DZ10
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • W dn. 23.08.2023 r. przekazano Wykonawcy PW tom 4.3.1.

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA

6. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

7. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR