wtorek 07/05/2024

Postęp prac za okres od 22.04.2024 r. do 28.04.2024 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+800 oraz 5+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 24 110,72 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 11+900 – 17+028
 • km 2+000 – 3+300

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028
 • DZ10 km 0+400 – 0+800

Szacunkowa ilość 15 700 m³.

3. Podłoże/GWN

 • km 11+885 – 11+940 str. P
 • km 15+180 – 15+230 str. P

Szacunkowa ilość 1 575 m².

4. Podbudowa zasadnicza

 • km 3+400 – 3+800 str. P
 • km 11+885 – 11+940 str. P
 • km 11+120 – 11+596 str. P

Szacunkowa ilość 10 242 m².

5. Podbudowa pomocnicza

 • km 11+885 – 11+940 str. P
 • km 11+120 – 11+596 str. P

Szacunkowa ilość 6 360 m².

6. Podbudowa AC22P

 • km 0+220 – 0+500 str. L

Szacunkowa ilość 3 500 m².

7. Warstwa wiążąca AC16W

 • km 3+950 – 4+900 str. L
 • km 3+950 – 4+900 str. P

Szacunkowa ilość 8 600 m².

8. Humusowanie

 • km 1+100 – 1+500 str. L, P

Szacunkowa ilość 500 m².

9. Ściek trójkątny

 • km 0+200 – 0+650 str. L, P
 • km 0+900 – 1+100 str. L, P
 • km 12+200 – 12+620 str. L
 • km 14+236 – 14+517 str. P
 • Węzeł Świnoujście Ł1 km 0+070 – 0+120

Szacunkowa ilość 1 901 mb.

10. Przepusty

 • PDs12 kontynuacja prac
 • Przepust PDs14, wykop, fundament z kruszywa

BRANŻA MOSTOWA

1. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-02 – wykonano 150 m².

2. Przygotowanie powierzchni pod izolację z papy term. rygla górnego – obiekt W-03 – wykonano 500 m².

3. Zasypka konstrukcyjna za Podporami 1 i 2 obiektu – obiekt W-03 – wykonano 700 m³.

4. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-03 – wykonano 300 m².

5. Wykonanie nawierzchni z żywic – obiekt W-08 – wykonano 108 m².

6. Przygotowanie powierzchni pod izolację (śrutowanie powierzchni) – obiekt W-09 – wykonano 1 000 m².

7. Zasypka konstrukcyjna za Podporą P3 – obiekt W-09 – wykonano 300 m³.

8. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-09 – wykonano 300 m².

9. Betonowanie UN – obiekt K-12 – wykonano 95 m³.

10. Montaż desek gzymsowych – obiekt K-12 – wykonano 50 mb.

11. Montaż Belek typu TTT w osi H-NL – obiekt W-13 – wykonano 3 m³.

12. Ułożenie izolacji kap chodnikowych NL-NP – obiekt W-13 – wykonano 800 m².

13. Beton płyty UN w osi I-J odcinek Przęsłowy – NL – obiekt W-13 – wykonano 68 m³.

14. Beton kap chodnikowych – obiekt E-15P – wykonano 72 mb.

15. Beton fundamentu w osi podpory P1 – obiekt E-18P – wykonano 90 m³.

16. Beton fundamentu w osi P2 – obiekt E-18P – wykonano 5 m³.

17. Beton fundamentu pod skrzydło w osi P1 – obiekt E-18P – wykonano 10 m³.

18. Zbrojenie fundamentu w osi podpory P2 – obiekt E-18P – wykonano 90 T.

19. Zbrojenie fundamentu w osi podpory P3 – obiekt E-18P – wykonano 72 T.

20. Beton fundamentu w osi podpory P3 – obiekt W-18P – wykonano 75 m³.

21. Izolacja gzymsów murów oporowych – obiekt WE-19 – wykonano 20 m².

22. Beton ustroju nośnego – obiekt WD-6 – wykonano 63 m³.

23. Montaż belek – obiekt WD-6 – wykonano 15 szt.

24. Ustawienie muru M4 – obiekt W13 – wykonano 30 m².

25. Zasypka muru M4 – obiekt W13 – wykonano 150 m³.

26. Ustawienie muru M3,M4 – obiekt WŁ-14 – wykonano 30 m².

27. Zasypka muru M3,M4 – obiekt WŁ-14 – wykonano 120 m³.

28. Ustawienie muru M1 i M2 – obiekt WŁ-14 – wykonano 30 m².

29. Zasypka muru M1 i M2 – obiekt WŁ-14 – wykonano 120 m³.

30. Ława fundamentowa muru K-01 – wykonano 5 m³.

31. Ustawienie muru K-01 – wykonano 25 m².

32. Zasypka muru K-01 – wykonano 150 m³.

33. Ustawienie części przelotowej przepustu – obiekt PZ3 – wykonano 12 m.

34. Ustawienie części przelotowej przepustu – obiekt PZ4 – wykonano 12 m.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • kanał kd9:
  • kd9.3 – kd9.4; DN315mm, L = 5,0mb,
 • kanał kd38:
  • kd38.3 – wp38.3.1; DN200mm, L = 9,50mb,
 • kanał kd21:
  • kd21.3 – kd21.4 – kd21.5 – kd21.6; DN315mm, L = 25,50 + 30,50 +31,0mb,
  • kd21.3 – wp21.3; DN200mm, L = 3,50mb,
  • kd21.4 – wp21.4; DN200mm, L = 4,50mb,
  • kd21.5 – wp21.5; DN200mm, L = 4,0mb,
  • kd21.6 – wp21.6; DN200mm, L = 3,50mb,

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego km 10+700 – 10+900

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. wykop pod kabel + wstawianie fundamentów obwób SO I/6/07, SO I/6/09, SO I/6/11, SO I/6/13 km 10+700 – 10+900


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

3. Branża sanitarna

 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na odpowiedź ENEA Operator i PKP Energetyka, ws. zmiany danych w umowach o przyłączenie do sieci.

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne i gromadzenie osadów ściekowych.
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przebudowy rowu chłonnego LK przez PKP PLK

6. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag Wykonawcy do PSOR