wtorek 30/05/2023

Postęp prac za okres od 22.05.2023 r. do 28.05.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+400, km 8+900, km 10+800, km 13+600, km 16+400 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 40 962,94 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA+WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 1500 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 17300 m³.

3. Wymiana gruntu

 • DZ10

Szacunkowa ilość 1500 m³.

4. Podbudowa zasadnicza

 • km 1+950 – 2+200 str. L,P

Szacunkowa ilość 6000 m².

5. Rozbiórki

 • Rozbiórka istniejącego przejazdu kolejowego w ciągu ul. Wolińskiej

Szacunkowa ilość 0,50 kpl.

6. Frezowanie nawierzchni

 • ul. Wolińska
 • km 10+550 – 10+800

Szacunkowa ilość 11200 m².

7. Rozbiórki

 • Rozbiórka barier drogowych km 10+400 – 10+700

Szacunkowa ilość 300 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Wykonanie betonu podkładowego P1 i P2 – obiekt W-3 – wykonano 30 m³.

2. Wykonanie wykopu P1 – obiekt W-3 – wykonano 550 m³.

3. Dostawy łupin – obiekt W-3 – wykonano 12 szt.

4. Malowanie ścian zgodnie z programem naprawczym – obiekt PPR-7 – wykonano 1 kpl.

5. Ułożenie drenażu – obiekt PPR-7 – wykonano 17 mb.

6. Zasyp przyczółka P2 i P1 – obiekt W-8 – wykonano 450 m³.

7. Przygotowanie podłoża pod papę na ustroju nośnym JP i JL – obiekt W-8 – wykonano 480 m².

8. Zbrojenie podpór P2 (oczepy 10, 11) – obiekt W-9 – wykonano 5 t.

9. Montaż zakotwień sprężenia UN – JL – obiekt W-10 – wykonano 20 szt.

10. Montaż i stabilizacja osłonek kabli – obiekt W-10 – wykonano 700 mb.

11. Zbrojenie ustroju nośnego jezdnia JL – obiekt W-10 – wykonano 75 T.

12. Przygotowanie podłoża pod papę na ustroju nośnym JP i JL – obiekt W-10 – wykonano 949 m².

13. Wykop P1 i P2 – obiekt K-12 – wykonano 100 m³.

14. Wymiana gruntu P1, P2 – obiekt K-12 – wykonano 54 m³.

15. Beton filara podpory w osi L-NL – obiekt W-13 – wykonano 24 m³.

16. Wykop oraz rozkucie kolum DSM w osi J-NL – obiekt W-13 – wykonano 50 m³.

17. Beton wyrównawczy podpory J-NL – obiekt W-13 – wykonano 15 m³.

18. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory J-NL – obiekt W-13 – wykonano 15 T.

19. Beton fundamentu podpory D-NP – obiekt W-13 – wykonano 50 m³.

20. Beton rygla podpory w osi B-NP – obiekt W-13 – wykonano 98 m³.

21. Wykop pod fundament podpory w osi C-NP – obiekt W-13 – wykonano 32 m³.

22. Rozbiórka podparcia i deskowania płyty ustroju nośnego ETAP I – obiekt E-15P – wykonano 50 kpl.

23. Beton fundamentów tymczasowych w osi, 8wz – obiekt E-15P – wykonano 0,20 m³.

24. Zbrojenie fundamentu podpory w osi 1 – obiekt WE-16 – wykonano 12 T.

25. Zbrojenie płyty ustroju nośnego, montaż wpustów – obiekt W-17P – wykonano 5 T.

26. Zbrojenie płyty ustroju nośnego, montaż wpustów – obiekt W-17P – wykonano 2 T.

27. Beton płyty ustroju nośnego – obiekt W-17P – wykonano 180 m³.

28. Zbrojenie fundamentu podpory w osi podpory P2 – obiekt WD-20 – wykonano 8 T.

29. Beton fundamentu w osi podpory P1 – obiekt WD-20 – wykonano 67 m³.

30. Ustawienie deskowania podpory P3 – obiekt WŁ-14 – wykonano 0,80 kpl.

31. Zbrojenie podpory P1 – obiekt WŁ-14 – wykonano 150 t.

32. Beton – podpora P3 – obiekt WŁ-14 – wykonano 3000 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Układ kd40:
  • kd40.1 – kd40.2; DN315mm, L = 21,0mb,
  • kd40.2 – Wp40.2L; DN200mm, L = 2,0mb,
  • kd40.2 – Wp40.2P; DN200mm, L = 2,0mb,
 • Układ kd40a
  • kd40a.1 – kd40a.2 – kd40a.3; DN315mm, L = 25mb,
 • Układ KD11 – dokończenie układu:
  • KD11.OS-KD11.2-KD11.3; DN1200GRP, L = 22,5mb
  • KD11.2 – KD11.2.1, DN1200mm, L = 31,50mb,
 • Układ KD5 – dokończenie układu:
  • KD5.wyl – KD5.1 – KD5.SEP – … – KD5.OS – KD5.2, DN800mm, L = 4,50 + 3,0 + … + 12,0mb,
 • Układ KD3:
  • KD3.2 – KD3.1; DN1000mm, L = 12,0mb,
 • Układy „Wylot – Wpust”
  • km: 12+645; Wyl186-WP186, DN200mm L = 18,80mb

2. Kanalizacja sanitarna

 • Włączenie w istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej kst1, przy rondzie PORR – wykonano

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepusty melioracyjne – PM11-12 – Przyczółki żelbetowe [betonowanie ściany przyczółka wlotu] – wykonano, wylano beton.

2. Przepusty melioracyjne – montaż przepustu PM4, w ciągu rowu R-1, pod DK3; DN800mm, L = 24,0m – włączenie odwodnienia + przygotowanie wykopu + fundament z kruszywa + montaż przepustu DN800mm, L = 24,50mb, częściowo zasypka.

3. Zbiorniki – montaż ścianek szczelnych przy zbiorniku ZB-4 – rozpoczęcie prac, zapuszczenie ścianek na dł. ok. 40,0mb [25%].

4. Przepusty melioracyjne – przepust melioracyjny PM9, DN1000mm, L = 8,0mb – montaż przepustu.

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny – budowa kanału technologicznego – kontynuacja – wykonano 100 m.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa sieci SN – SN3 wykop oraz ułożenie dodatkowej trasy kolizji – wykonano 191 m.

2. Demontaż istniejącego oświetlenia ul. Wolińska – 20 szt.

3. Budowa oświetlenia drogowego – budowa oświetlenia drogowego Węzeł Świnoujście – kontynuacja


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • W dn. 25.05 złożono do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o PnB w zakresie DZ10
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. Branża telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na akceptację PW tom 5.2.5

7. Melioracje

 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ9

8. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

9. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR