wtorek 30/08/2022

Postęp prac za okres od 22.08.2022 r. do 28.08.2022 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Bunkry km 0+450 – 0+500 – kontynuacja prac związanych z rozbiórką bunkrów

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Odhumusowanie

 • km 12+000 – 16+000 str. L

Szacunkowa ilość 25 000 m².

2. Nasypy

 • km 12+000 – 17+028
 • km 5+400 – 5+700
 • km 2+000 – 3+300
 • km 0+000 – 0+800

Szacunkowa ilość 4 500 m³.

3. Nasypy + zbrojenie nasypu

 • km 3+900 – 5+300

Szacunkowa ilość 2 500 m³.

4. Wykopy

 • km 1+100 – 2+000
 • zbiornik ZB3

Szacunkowa ilość 3 500 m³.

5. Frezowanie

 • węzeł Międzyzdroje

Szacunkowa ilość 4 600 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Beton podpór P1 i P2 (beton podkładowy) – W-2

Szacunkowa ilość 15 m³.

2. Beton ścianki zaplecznej P1 – WŁ-5

Szacunkowa ilość 20 m³.

3. Beton ławy – W-8

Szacunkowa ilość 96 m³.

4. Zbrojenie ławy W8 – W8

Szacunkowa ilość 20 T.

5. Zbrojenie ławy P1 – W-9

Szacunkowa ilość 15 T.

6. Wykop ława P3 – W9

Szacunkowa ilość 300 m³.

7. Wykonanie rozbiórki nawierzchni bitumicznej na jezdni – WD-14

Szacunkowa ilość 200 m².

8. Wykonanie wykopu pod fundament podpory P1 i P2 – E-15P

Szacunkowa ilość 80 m³.

9. Zbrojenie fundamentu podpory P1 i P2 – E-18L

Szacunkowa ilość 5 T.

10. Beton wyrównawczy pod fundament podpory P1 i P2 – E-15P

Szacunkowa ilość 30 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Wodociągi

 • Wodociąg W3 wykonanie metodą przewiertu: od W3.2 – wz3.9 [L = 22,70m]
 • Wodociąg W3 wykonanie metodą przewiertu: od wz3.9 – wz3.7 [L = 72,0m]
 • metodą przewiertu Wkp1a [L = 23,20m]
 • Wodociąg W5 – przełączenie w istniejącą sieć
 • Wodociąg W2; ponowne chlorowani, płukanie wodociągu i badanie laboratoryjne próbki wody
 • W3; montaż/łączenie rur wykonanych metodami przewiertowymi
 • W3; metodą wykopu otwartego od wz3.5 – wz3.4 [57,0m]

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji Orange 2, Orange 3

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg średniego ciśnienia

 • Kolizja 2G – prace geodezyjne i oczekiwanie na pozwolenie na przepięcie odcinka w istniejącą sieć

2. Gazociąg wysokiego ciśnienia

 • Kolizja 1G – prace związane z przygotowaniem by-pass’u dla ewentualnej potrzeby przepuszczenia gazu podczas wyłączenia sieci na czas przepięcia – w toku, przygotowania do montażu króćców do zamknięć hermetycznych przepływu gazu- wykonane
 • Kolizja 2G – sprzątanie terenu po pracach – w toku

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Przebudowa kolizji E i F – wykonane stanowiska fundamentowe 27 26 25 24 oraz 5A; Montaż poziomy konstrukcji: 27 26 25 23
 • Przebudowy kolizji SN9B

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Otrzymano uwagi IK do Tomu 1.1 i 1.2 rew. 02 – trwa analiza
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej
 • Oczekiwanie na ewentualne uwagi IK do przedmiaru robót

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Opracowanie projektu zamiennego posadowienia obiektu WŁ14
 • Wprowadzanie aktualizacja PW konstrukcji oporowych
 • WD-6 etapowanie poprzecznic
 • Udział w Radzie Technicznej, spotkanie w sprawie obiektu W-13 oraz w sprawie ekranów akustycznych
 • Poprawa projektu ekranów akustycznych cz.1

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW

4. Ochrona Środowiska

 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ9 przez RDOŚ
 • Oczekiwanie na oficjalną korespondencję z UM Międzyzdroje oraz uprawomocnienie się decyzji środowiskowej dla DZ10

5. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Otrzymanie akceptacji od IK dla tomu PW3.4
 • Otrzymanie uwag do tomu PW 3.1
 • Wysłanie monitu do PKP Energetyka
 • Analiza i wprowadzanie uwag IK w zakresie PW tom 3.5
 • Narady koordynacyjne

6. Branża elektroenergetyczna

 • Wprowadzanie zmian w propozycji iluminacji obiektu WŁ-05
 • Analiza możliwych rozwiązań ws. zasilania urządzeń SZR w km 15+408 na terenie WPN celem przekazania do IK i Zamawiającego
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP PLK PW tom 9.1, 9.2, 9.3
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót elektroenergetycznych

7. Branża telekomunikacyjna

 • Analiza kolejnych uwag IK do tomu 5.1.1
 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

8. Melioracje

 • Przekazano do IK projekt wykonawczy tom 6.1 rew. 02 po zmianach w zakresie przelewów awaryjnych celem zatwierdzenia

9. Geotechnika

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie przez IK Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Oczekiwanie na akceptację przez IK rewizji tomu 1.5 tj. po aktualizacji wynikającej z koordynacji z branżą drogową
 • Wprowadzono tom 1.5.5 pn. Wzmocnienie dojazdu za przyczółkiem remontowanej estakady E-15L od strony Świnoujście w km 11+597,65 S3

10. System zarządzania ruchem

 • Otrzymano stanowisko Projektantów sąsiednich odcinków (odc. tunelowy, odc. 2 S3) KSZR – trwa analiza

11. Organizacja ruchu

 • Oczekiwanie na uwagi Inżyniera do Projektu Stałej Organizacji Ruchu