wtorek 31/10/2023

Postęp prac za okres od 23.10.2023 r. do 29.10.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 10+000, km 12+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 37 378,63 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 11+900 – 17+028
 • km 3+300 – 5+300

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 13 000 m³.

3. Podłoże/GWN

 • km 7+000 – 7+180 str. P
 • km 0+000 – 0+220 str. L,P

Szacunkowa ilość 6 700 m².

4. Podbudowa zasadnicza

 • km 4+200 – 4+240 str. L,P
 • km 14+300 – 14+600 str. L
 • km 15+950 – 16+250 str. L

Szacunkowa ilość 7 740 m².

5. Podbudowa pomocnicza

 • km 4+200 – 4+240 str. L,P

Szacunkowa ilość 900 m².

6. Humusowanie skarp

 • km 2+200 – 3+200 str. L

Szacunkowa ilość 3 000 m².

7. Drenaż podłużny

 • km 2+490 – 3+100; kontynuacja prac, zasypka

8. Ściek trójkątny

 • km 15+815 – 16+177 str. L
 • km 16+267 – 16+343 str. L

Szacunkowa ilość 438 mb.

BRANŻA MOSTOWA

1. Betonowanie ścian oporowych Szczecin jezdnia prawa, Szczecin jezdnia lewa – obiekt PPR-1 – wykonano 18 m³.

2. Wykonanie Programu Naprawczego prefabrykatów – obiekt PPR-1 – wykonano 0,50 kpl.

3. Beton ściany A2 – obiekt W-3 – wykonano 64 m³.

4. Zbrojenie ścian A2 – obiekt W-3 – wykonano 5 T.

5. Izolacja cienka – obiekt W-3 – wykonano 108 m².

6. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-3 – wykonano 216 m².

7. Zasypka konstrukcyjna za podpora P2 – obiekt W-3 – wykonano 300 m³.

8. Montaż krawężników – obiekt WD-4 – wykonano 25 mb.

9. Montaż zbrojenia kap na ustroju nośnym – obiekt WŁ-5 – wykonano 2 T.

10. Montaż zbrojenia segment 6, 5, 4 – obiekt W-9 – wykonano 25 T.

11. Betonowanie UN segment 7 – obiekt W9 – wykonano 270 m³.

12. Dowóz belek T seg.3 i 2 (PD) + montaż – obiekt W-9 – wykonano 17 szt.

13. Montaż sprężenia belek TTT, VV nad koleją – obiekt W-13 – wykonano 2 T.

14. Deskowanie belek TTT, VV nad koleją – obiekt W-13 – wykonano 1 kpl.

15. Zbrojenie poprzecznicy w osi N NL – II ETAP – obiekt W-13 – wykonano 4 T.

16. Zbrojenie poprzecznicy w osi M NL – II ETAP – obiekt W-13 – wykonano 4 T.

17. Zbrojenie płyty UN-NL – obiekt W-13 – wykonano 2 T.

18. Iniekcja kabli ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 4 szt.

19. Demontaż podparcia UN ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 0,30 kpl.

20. Zasypka inżynierska przyczółka w osi P1 – obiekt E-15P – wykonano 400 m³.

21. Zbrojenie wieńca i beton wieńca w pachwinie nawa lewa-prawa – obiekt WE-19 – wykonano 2 m³.

22. Zbrojenie korpusu podpory w osi P3 – obiekt WD-20 – wykonano 5 T.

23. Wyburzenie istniejącego obiektu w km 16+600 – wykonano 0,25 kpl.

24. Zbrojenie przyczółka nr 1 – obiekt WD-6 – wykonano 0,50 T.

25. Beton fundamentu podpory P2 – obiekt WD-6 – wykonano 70 m³.

26. Beton filarów podpory 7 – obiekt WD-6 – wykonano 36 m³.

27. Ustawienie muru z paneli prefabrykowanych M1, M2, M3 – obiekt W10 – wykonano 40 m².

28. Ustawienie muru z paneli prefabrykowanych S-5 – wykonano 100 m².

29. Zasypka muru z gruntu zbrojonego – S-5 – wykonano 400 m³.

30. Montaż zbrojenia ustroju nośnego – obiekt WŁ-14 – wykonano 0,50 T.

31. Ustawienie muru z paneli prefabrykowanych – obiekt WE-19 – wykonano 30 m².

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Układy „Wylot – Wpust”:
  • Wyl15 – wp15; DN200mm, L = 18,30mb,
 • Układ kd8:
  • kd8.3 – wp8.3; DN200mm, L = 9,50mb,
  • kd8.3 – wp8.5P; DN200mm, L = 19,50mb,
  • kd8.5 – wp8.5L; DN200mm, L = 2,50mb,
  • kd8.4 – wp8.4; DN200mm, L = 13,0mb,
  • kd8.6 – wp8.6L; DN200mm, L = 2,50mb,
  • kd8.6 – wp8.6P; DN200mm, L = 15,0mb,
  • kd8.7 – wp8.7L; DN200mm, L = 7,0mb,
  • kd8.7 – wp8.7P; DN200mm, L = 13,50mb,
 • Układ kd25:
  • kd25.3 – kd25.4 – kd25.5; DN630mm, L = 79,0mb
 • Układ kd26:
  • kd6.1 – kd26.2 – kd26.3; DN630mm, L = 62,0mb,
 • Układ kd36:
  • kd36.1 – wp36.2; DN630mm, L – 25,0mb,
 • Rozbiórka istniejącego kanału: km 10+400 – 10+600,
 • Montaż kratek żeliwnych – 10,0szt.

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Zbiornik ZB-04:

 • Odhumusowanie i wykop; kontynuacja prac,
 • Montaż geokraty na geowłóknienie separacyjnej, na skarpach,
 • Montaż geokraty na geowłókninie filtracyjnej w dnie, pod liniami elektrycznymi WN
 • Montaż geowłókniny filtracyjnej na dnie

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 

1. Oświetlenie

 • wykonanie wykopów dla budowy oświetlenia i zasilania urządzeń, montaż fundamentów km 1+100 – 1+450
 • oświetlenie tymczasowe przy przejściu PPR07 ul. Sąsiedzka

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Prace w ramach NA
 • Przekazanie Wykonawcy skorygowanego PW dla DZ9
 • Przekazanie Wykonawcy skorygowanego PW dla DZ10
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Przekazanie Wykonawcy skorygowany PT w zakresie DZ10
 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Przekazanie skorygowanego PW tom 4.3.1 do Wykonawcy
 • Przekazanie tomu 4.3.1 do uzgodnienia do Enea.

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA

6. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR