wtorek 09/05/2023

Postęp prac za okres od 24.04.2023 r. do 30.04.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800 km 6+700, km 13+100, km 14+100, km 9+600 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 30 235,76 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA+WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 1+400 – 2+000
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 3500 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 8500 m³.

3. Wymiana gruntu

 • DZ10
 • km 10+810 – 11+130

Szacunkowa ilość 5000 m³.

4. Podłoże/GWN

 • km 1+400 – 2+000

Szacunkowa ilość 6000 m².

5. Przepust PD39, PD40 – DZ5 – 10%.

6. Przepust na DZ1 – DZ1 km 0+899,08 – 20%.

7. Przepust na węźle LNG L1a – km 0+074,60 – 20%.

BRANŻA MOSTOWA

1. Dostawy łupin ustroju nośnego – obiekt W3 – wykonano 12 szt.

2. Zasypka konstrukcyjna podpory P1 i P2 – obiekt W-2 – wykonano 100 m³.

3. Zasypka konstrukcyjna P2 – obiekt W-8 – wykonano 300 m³.

4. Zbrojenie podpór P2 (oczepy 10,11,12,13) – obiekt W-9 – wykonano 5 T.

5. Betonowanie oczepu 13, podpora P2 – obiekt W-9 – wykonano 55 m³.

6. Sprężenie ustroju nośnego JP – obiekt W10 – wykonano 1 szt.

7. Układanie płyt pod ustrój nośny jezdnia lewa JL – obiekt W10 – wykonano 220 m².

8. Wykop i rozkucie kolum DSM podpory L-NL – obiekt W-13 – wykonano 5 m³.

9. Wymiana gruntu pod fundament podpory w osi D-NL – obiekt W-13 – wykonano 240 m³.

10. Beton wyrównawczy podpory D-NL – obiekt W-13 – wykonano 15 m³.

11. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory D-NL – obiekt W-13 – wykonano 15 T.

12. Beton fundamentu podpory D-NL – obiekt W-13 – wykonano 99 m³.

13. Beton fundamentu podpory C-NL – obiekt W-13 – wykonano 98 m³.

14. Beton korpusu podpory w osi A-NP – obiekt W-13 – wykonano 197 m³.

15. Zbrojenie i deskowanie wspornika podpory w osi L-NP – obiekt W-13 – wykonano 8 T.

16. Beton filara podpory w osi B-NL – obiekt W-13 – wykonano 12 m³.

17. Beton filara podpory w osi B-NP – obiekt W-13 – wykonano 12 m³.

18. Beton filara podpory w osi C-NL – obiekt W-13 – wykonano 6 m³.

19. Beton UN – ETAP I – obiekt E-15P – wykonano 1418 m³.

20. Zbrojenie płyty ustroju nośnego – obiekt W-17P – wykonano 10 T.

21. Zasypka inżynierska podpór w osi P1 i P3 – obiekt W-17P – wykonano 250 m³.

22. Zbrojenie ustroju płyty ustroju nośnego – obiekt E-18L – wykonano 15 T.

23. Zasypka podpory w osi P2 – obiekt WE-19 – wykonano 72 m³.

24. Wykop fundamentowy podpora w osi P1 – obiekt WD-20 – wykonano 50 m³.

25. Ustawienie muru oporowego przy podporze P1 i P3 wraz z zasypką – obiekt WŁ-5 – wykonano 30 m².

26. Ustawienie muru oporowego przy podporze P1 i P3 wraz z zasypką – obiekt WD-4 – wykonano 50 m².

27. Szalowanie – skrzydła obiektu – obiekt PZ-6 – wykonano 1 kpl.

28. Wykonanie parasola – obiekt PZ-2 – wykonano 90 m².

29. Wykonanie parasola – obiekt PZ-4 – wykonano 90 m².

30. Zasypka – pod skrzydła przepustu – obiekt PZ-3 – wykonano 30 m³.

31. Beton – skrzydła i wylot przepustu – obiekt PZ-5 – wykonano 6 m³.

32. Zbrojenie – korpus podpory P3 – obiekt WŁ-14 – wykonano 3000 KG.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

 • Układy „Wylot-Wpust”:
  • Wyl227 – Wp227, DN200mm, L = 5,60mb,
  • Wyl229 – Wp229, DN200mm, L = 5,30mb,
  • Wyl231 – Wp231, DN200mm, L = 4,0mb,
  • Układ KD8; KD8.wyl – KD8.0 – KD8.SEP – KD8.OS – w kierunku KD8.1; wykonano: 65mb, DN1000mm z montażem osadnika wirowego i separatora,
  • Układ KD6 [dostawa Osadnika wirowego + Separatora];
  • dostarczono Osadniki i Separatory dla układów KD6 i KD7

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepusty melioracyjne

 • przepust melioracyjny PM3 – Przyczółki żelbetowe [deskowanie, betonowanie ściany wylotu przyczółka] – wylano beton dla ściany przyczółka wylotu
 • przepust melioracyjny PM11-12 – Przyczółki żelbetowe [zbrojenie, deskowanie, betonowanie fundamentu wlotu przyczółka] – wykonano montaż zbrojenia i wylano beton dla fundamentu

2. Zbiorniki

 • ZB1 – wykonano 75,0mb [74%] ścianki szczelnej bez oczepu

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego – kontynuacja

BRANŻA GAZOWA

1. Gaz wysokiego ciśnienia

 • Wykop, chudy beton, montaż pionowych prefabrykatów i płyt przekrywających [7,0mb]; wykonano całość robót – pozycja zamknięta.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Budowa oświetlenia drogowego

 • Budowa oświetlenia drogowego Węzeł Świnoujście – kontynuacja

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Prace w ramach NA
 • Przekazanie Wykonawcy wniosku o ZRID zamienny w zakresie dojazdu do zbiornika ZB5
 • PAB dla DZ9 został przekazany do Wykonawcy
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. Branża telekomunikacyjna

 • Wprowadzanie uwag IK do PW tom 5.2.5

7. Melioracje

 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ9
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ10

8. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

9. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR