wtorek 01/06/2021

Postęp Prac za okres od 24.05.2021 r. do 28.05.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Modelowanie ww. elementów drogi
 • Opracowanie geometrii rowów (niwelety)
 • Opracowywanie przekrojów normalnych
 • Opracowanie przekrojów podłużnych
 • Koordynacja styków z sąsiednimi odcinkami/inwestycjami
 • Wprowadzanie uwag IK i GDDKiA
 • Opracowanie rysunku linii rozgraniczających
 • Uzgadniania przebiegu linii z PKP
 • Opracowanie linii tymczasowego zajęcia
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez IK i Zamawiającego do materiałów do audytu BRD
 • Inne prace/opracowywania w zakresie br. Drogowej
 • Przygotowywanie materiałów do uzgodnień
 • Udział w spotkaniach m.in. Rada Techniczna nr 15
 • Opracowywanie instrukcji eksploatacji i utrzymania
 • Opracowywanie planu działań ratowniczych,
 • Opracowywanie wniosku i materiałów do wniosku o wydanie decyzji ZRID,
 • Monit wystąpień o opinie do wniosku ZRID zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

2. Branża mostowa

 • Korekty PAB po uwagach IK
 • Zmiany projektów przejść dla małych zwierząt po uwagach WPN – zarurowania rowów
 • Zmiany projektów dla W-9, W-10, W-13, WD-6, K-12 z uwagi na uzyskaną zgodę PKP PLK na obniżenie skrajni kolejowej
 • Przygotowanie i wysłanie PAB obiektów K-12 i WD-6 do uzgodnień z PKP
 • Przygotowanie i wysłanie PAB obiektu WD-6 do uzgodnień z UM Świnoujście
 • Udział w Radzie Technicznej

3. Branża geodezyjna

 • Kontaktowanie się z MODGiK ws. wyników pomiarów i aktualizacji baz
 • Aktualizacja baz w poszerzeniach w zakresie pow. m. Świnoujście

4. Ochrona środowiska

 • Prowadzono prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska.
 • Prace nad projektem nasadzeń zieleni
 • Prace nad planem wyrębu
 • Spotkanie z IK i GDDKIA w sprawie prowadzenia prac budowlanych w obszarach gdzie S3 koliduje ze strefami ochrony bielika

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano pismo od ZMPSiŚ
  w zakresie przejścia siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej pod bocznicą,
 • Otrzymano pismo z GAZSYSTEM
  w zakresie zaopiniowania zabezpieczenia DN800 pod S3,
 • Otrzymano roboczą wersję analizy hydrogeologicznej dla ujęcia Odra,
 • Otrzymano uwagi IK do projektu przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz gazociągu wysokiego ciśnienia,
 • Otrzymano od ZWIK Świnoujście materiały dotyczące Ujęcia „Na Wydmach”,
 • Zmiany sytuacyjne i wysokościowe sieci sanitarnych w dostosowaniu do aktualnych rozwiązań innych branż,
 • Koordynacja międzybranżowa,
 • Narada koordynacyjna, Rada techniczna.

6. Branża elektroenergetyczna

 • Koordynacja wielobranżowa PZT do ZUDP i KZUDP
 • Wykonywanie zmian projektowych wynikających z uwag IK do tomu V/3, V/4
 • Wykonywanie zmian wynikających z uwag ENEA do tomu V/1

7. Branża telekomunikacyjna

 • Zakończono koordynację wielobranżową na etapie PAB/ZRID
 • Zakończono koordynację w zakresie obszarów kolejowych. ZUD do uzgodnienie z PKP PLK.

8. Geologia

 • Prace terenowe (sondowania) cd.

9. Melioracje

 • Kontynuacja nad rozwiązaniami przebudowy rowów w zakresie współpracy z układem odwodnieniowym.
 • Aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych zmian w projektach branżowych
 • Praca nad projektem budowlanym

10. Geotechnika

 • Wydanie Projektu Geotechnicznego do oceny Zamawiającego
 • Koordynacja wzmocnień pod drogę z posadowieniem obiektów

11. System Zarządzania Ruchem

 • KSZR – rewizja 0

12. Organizacja Ruchu

 • Aktualizacja elementów stałej organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej
 • Wprowadzenie zgłoszonych uwag do Audytu BRD i ponowne przekazanie materiałów do IK i Zamawiającego