piątek 04/08/2023

Postęp prac za okres od 24.07.2023 r. do 30.07.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 10+000, km 12+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 40 176,16 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 13 000 m³.

2. Wymiana gruntu

 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 1 300 m³.

3. GWN

 • DZ13 km 0+130 – 0+280 bypass

Szacunkowa ilość 1 500 m².

4. Podbudowa pomocnicza

 • DZ13 km 0+130 – 0+280 bypass

Szacunkowa ilość 1 500 m².

5. Podbudowa zasadnicza

 • DZ13 km 0+130 – 0+280 bypass
 • km 1+250 – 1+900 str. P

Szacunkowa ilość 4 500 m².

6. Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P

 • DZ13 km 0+130 – 0+280 bypass
 • km 2+560 – 3+270 str. P

Szacunkowa ilość 8 600 m².

7. Warstwa wiążąca AC16W

 • km 2+560 – 3+270 str. P
 • km 2+500 – 3+270 str. L

Szacunkowa ilość 13 000 m².

8. Zarurowanie rowu

 • ZR22

Szacunkowa ilość 0,50 kpl.

BRANŻA MOSTOWA

1. Dostawa prefabrykatów przepustu – obiekt PPR-1 – wykonano 12 szt.

2. Zbrojenie ław fundamentowych – obiekt W-3 – wykonano 10 T.

3. Beton ław fundamentowych D2, F2, E2 – obiekt W-3 – wykonano 168 m³.

4. Dostawa prefabrykatów łupin – obiekt W-3 – wykonano 9 szt.

5. Zbrojenie ściany A1, B1 – obiekt W-3 – wykonano 10 T.

6. Pogrążanie grodzic przy podporze P4 – obiekt WD-6 – wykonano 132 m².

7. Beton podkładowy podpora P1 – obiekt WD-6 – wykonano 30 m³.

8. Zbrojenie kap chodnikowych – obiekt W-8 – wykonano 3 T.

9. Beton II etap – płyty przejściowe – obiekt W-8 – wykonano 15 m³.

10. Montaż zbrojenia segment 13 i 11 – obiekt W-9 – wykonano 5 T.

11. Montaż belek T segment 9 (PN) – obiekt W-9 – wykonano 21 szt.

12. Montaż belek T segment 10 (PD) – obiekt W-9 – wykonano 21 szt.

13. Zasypka podpory L1 i P1 – obiekt W-10 – wykonano 70 m³.

14. Montaż desek gzymsowych – obiekt W-10 – wykonano 50 mb.

15. Ułożenie krawężnika – obiekt W-10 – wykonano 50 mb.

16. Wymiana gruntu w poziomie posadowienia P3/P4/P5 – obiekt K-12 – wykonano 25 m³.

17. Beton podkładowy podpora P3 – obiekt K12 – wykonano 7 m³.

18. Wykop fundamentowy pod podporę E-NL – obiekt W-13 – wykonano 320 m³.

19. Wymiana gruntu w poziomie posadowienia podpory E-NL – obiekt W-13 – wykonano 67 m³.

20. Beton wyrównawczy podpory E-NL – obiekt W-13 – wykonano 15 m³.

21. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory E-NL – obiekt W-13 – wykonano 8 T.

22. Beton podpory w osi G-NP – obiekt W-13 – wykonano 72 m³.

23. Beton wspornika podpory w I-NP – obiekt W-13 – wykonano 56 m³.

24.Budowa podparcia i deskowania płyty ustroju nośnego ETAP III, ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 0,20 kpl.

25. Zbrojenie płyty ustroju nośnego ETAP III – obiekt E-15P – wykonano 15 T.

26. Sprężenie płyty ustroju nośnego ETAP II – obiekt E-15P – wykonano 1 T.

27. Iniekcja kabli sprężających ETAP II – obiekt E-15P – wykonano 12 kabli.

28. Zasypka inżynierska ściany podpory w osi P8 – obiekt E-15P – wykonano 250 m³.

29. Montaż krawężnika i deski gzymsowej – obiekt W-17P – wykonano 15 mb.

30. Montaż zbrojenia kap, montaż kotw talerzowych – obiekt W-17P – wykonano 2 T.

31. Beton ścianki zaplecznej korpusu przyczółka w osi podpory P1 – obiekt WD-20 – wykonano 15 m³.

32. Wykonanie muru z gruntu zbrojonego z zasypką W9 – obiekt W9 – wykonano 70 m².

33. Wykonanie muru z gruntu zbrojonego z zasypką S5 – obiekt S5 – wykonano 160 m².

34. Wykonanie ławy fundamentowej muru S5 – obiekt S5 – wykonano 4 m³.

35. Zbrojenie ścianki zaplecznej korpusu przyczółka P1 – obiekt WŁ14 – wykonano 0,80 T.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Przykanaliki + wpusty uliczne przy kanałach:
 • Układ kd21:
  • kd27j.1 – kd27j.2; DN315mm, L = 29,50,
  • kd27j.2 – wp272.2P; DN200mm, L = 2,0mb,
  • kd27k.1 – kd27k.2; DN315mm, L = 30,0,
  • kd27k.2 – wp27k.2P; DN200mm, L = 2,0mb,
  • kd27l.1 – kd27l.2; DN315mm, L = 15,0mb,
  • kd27l.2 – wp27l.2; DN200mm, L = 15,0mb,
  • kd27l.2 – wp27l.2P, DN200mm, L = 14,0mb,
  • kd27m.1 – kd27m.2; DN315mm, L = 15,0mb,
  • kd27m.2 – wp27m.2P; DN200mm, L = 14,0mb,
  • kd27n.1 – kd27n.2; DN315mm, L = 15,0mb,
  • kd27n.2 – wp27n.2P; DN200mm, L = 14,0mb
 • Układ kd20:
  • kd20.4 – kd20.5 – kd20.6 – kd20.7; DN300mm, L = 101,5mb
  • kd20.8 – kd20.9 -kd20.10; DN300mm, L = 69,0mb
  • kd20.4 – wp20.4L; DN200mm, L = 13,50mb,
  • kd20.4 – wp20.4P; DN200mm, L = 14,50mb,
  • kd20.8 – wp20.8L; DN200mm, L = 13,50mb,
  • ld20.8 – wp20.8P; DN200mm, L = 15,50mb,
  • kd20.9 – wp20.9L; DN200mm, L = 13,50mb,
  • kd20.10 – wp20.10L; DN200mm, L = 13,50mb,
  • kd20.10 – wp20.10P; DN200mm, L = 15,50mb,
 • Układ kd4:
  • kd4.SEP – kd4.OS; DN1200GRP, L = 6,0mb + montaż osadnika wirowego i separatora
 • Układy „Wylot – Wpust”
  • Wyl118 – Wp118; DN200mm, L = 3,0mb
  • Wyl119 – Wp119; DN200mm, L = 3,0mb
  • Wyl120 – Wp120; DN200mm, L = 3,10mb
  • Wyl121 – Wp121; DN200mm, L = 3,10mb
  • Wyl122 – Wp122; DN200mm, L = 3,10mb
  • Wyl123 – Wp123; DN200mm, L = 3,10mb
  • Wyl124 – Wp124; DN200mm, L = 3,0mb
  • Wyl125 – Wp125; DN200mm, L = 3,10mb
  • Wyl126 – Wp126; DN200mm, L = 3,10mb
  • Wyl127 – Wp127; DN200mm, L = 3,0mb

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Rowy melioracyjne – rów nr 5 – wykopy i profilowanie rowu – kontynuacja prac

2. Zbiornik ZB12

 • formowanie dna i skarp,
 • ułożenie geowłókniny separacyjnej i geokraty na skarpach i obsypka tłuczniem 16-32mm,
 • ułożenie geowłókniny filtracyjnej na dnie i obsypka piaskiem

3. Zbiornik ZB6 – wykopy i formowanie skarp zbiornika [w trakcie prac]

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny – budowa kanału technologicznego km 2+450 – 2+800

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie drogowe – budowa przepustów pod drogami w km 4+300 – 4+700


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Oczekiwanie na zmianę decyzji ZRID w zakresie dojazdu do ZB5
 • Otrzymanie wezwania do uzupełnienia wniosku o ZRID w zakresie DZ9
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA

6. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR