czwartek 03/11/2022

Postęp prac za okres od 24.10.2022 r. do 30.10.2022 r.

Prace zrealizowane:


1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Prace przygotowawcze związane z tyczeniem

 • Tyczenie osnowy realizacyjnej + stabilizacja + pomiar

3. Magazyn w km 3+800

 • Magazynowanie materiałów – szacunkowa ilość 13 992,17 t.

4. Bunkry km 1+450 – 2+000 – przygotowanie terenu pod roboty rozbiórkowe oraz kruszenie, rozpoznanie saperskie – kontynuacja, rozbiórka bunkrów 14, 15

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Utylizacja biomasy – km 0+000 – 17+028 kontynuacja prac – wykonano 5% – zaawansowanie prac to około 90%.

2. Wykopy

 • km 3+300 – 5+300
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 7 000 m³.

3. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 2+000 – 3+300
 • km 3+300 – 5+300 (wykonano w 5+300 – 5+800)
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 12 000 m³.

4. Roboty ziemne – rondo cz. Zachodnia

 • ul. Ludzi Morza bypass

Szacunkowa ilość 200 m³.

5. Przepust PD65/PD66 – 4+863,3 – wykonano 0,90 kpl – wykonano wykop, fundament oraz montaż wraz z ułożeniem rury.

BRANŻA MOSTOWA

1. Zasypanie wykopów P1 i P2 – obiekt W-8 – szacunkowa ilość 350 m³.

2. Beton słupów segm. 9/10 Podpora P1 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 52 m³.

3. Beton ściany segment 6, podpora P1 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 123 m³.

4. Beton ław fundamentowych 5.2, 3.1 Podpora P3 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 262,7 m³.

5. Zbrojenie ław fundamentowych – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 30 T.

6. Zbrojenie ścian i słupów Podpora P1 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 20 T.

7. Zasypanie wykopu P1 – obiekt W-9 – szacunkowa ilość 260 m³.

8. Izolacja cienka – obiekt W-9- szacunkowa ilość 200 m².

9. Beton korpusu P1 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 245 m³.

10. Izolacja cienka – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 350 T.

11. Zbrojenie ław fundamentowych L3, P3 – obiekt W-10 – szacunkowa ilość 15 T.

12. Rozbiórka istniejącej konstrukcji wiaduktu – obiekt WŁ-14 – wykonano 0,1 kpl.

13. Izolacja cienka fundamentu podpory P3 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 60 m².

14. Zbrojenie (i deskowanie) ścian i filarów podpór P1, P2, P3 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 170 m².

15. Beton fundamentu podpory P4 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 131 m³.

16. Beton filaru podpory P2 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 22 m³.

17. Rozkucie głowic pali podpora P5 – obiekt E-15P – wykonano 1 kpl.

18. Wykop fundamentowy podpora P6 – obiekt E-15P – szacunkowa ilość 200 m³.

19. Zbrojenie fundamentu i ścian podpory P2, P3 – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 5 T.

20. Beton fundamentu podpory P3 – obiekt WE-16 – szacunkowa ilość 38 m³.

21. Zbrojenie ścian i słupów podpora P1, P2 – obiekt W-17P – szacunkowa ilość 2 T.

22. Zbrojenie fundamentu i ścian podpory P2, P3 – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 10 T.

23. Beton fundamentu podpory P2, P3 – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 18 m³.

24. Pogrążanie ścianek szczelnych zabezpieczających wykop P1 – obiekt WE-19 – szacunkowa ilość 400 m².

25. Beton oczepu muru oporowego S8 – szacunkowa ilość 24 m³.

26. Beton wyrównawczy pod wlot/wylot przepustu – obiekt PZ-7 – szacunkowa ilość 2 m³.

27. Montaż części przelotowej przepustu – obiekt PZ-7 – szacunkowa ilość 4 mb.

28. Beton wyrównawczy pod wlot/wylot przepustu – obiekt PZ-8 – szacunkowa ilość 2 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • kd18.1 – kd18.2 – wp18.2L – wykonano
 • kd18.2 – wp182.P – wykonano
 • kd19.1 – kd19.2 – wp19.2L – wykonano
 • kd19.2 – wp192.P – wykonano

2. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki – układu Wylot- Wpust, Nr-y: 65, 66, 67, 68, 69 – szacunkowa ilość 5 szt.

3. Wodociągi

 • W2 – włączenie w istniejącą sieć – wykonano
 • Wkp3 – montaż studni S3.2 DN200

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Rowy melioracyjne – w ciągu rowu Nr 5: Uformowanie rowu od PM9 do rzeki Stary Zdrój – rozpoczęto prace

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Przebudowa kolizji Orange 10 – rozpoczęcie prac

2. Przebudowa kolizji Polkomtel 11 – rozpoczęcie prac

3. Przebudowa kolizji niezidentyfikowane 12 – rozpoczęcie prac

BRANŻA GAZOWA

1. Gazociąg średniego ciśnienia

 • Kolizja 1G – Czyszczenie gazociągu i przygotowania do przepięcia gazociągu w istniejącą sieć brak przepięcie, planowane na 07.11.2022.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa kolizji energetycznych

 • Demontaż i montaż słupa nr 13 Kolizja A
 • SN16 – kontynuacja prac

Postęp prac i robót projektowych:


1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej
 • Wprowadzono uwagi IK i przekazano do Wykonawcy aktualizację przedmiaru robót dla tomów 1.1 do 1.4

2. Branża mostowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków – udział w spotkaniu z Zamawiającym

4. Ochrona środowiska

 • Oczekiwanie na wydanie DŚU dla DZ9 przez RDOŚ

5. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Opiniowanie rozwiązań zamiennych do tom 3.5
 • Opiniowanie rezygnacji z przebudowy wodociągu odcinka 2aW
 • Aktualizacja rozwiązań odwodnienia dla DZ10 i DZ9
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

6. Branża elektroenergetyczna

 • Wprowadzanie zmian w PW tom 4.3 w ramach zasilania urządzeń SZR w km 15+408
 • Oczekiwanie na uzgodnienie przez PKP PLK PW tom 9.2
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót elektroenergetycznych w ramach NA
 • Uzyskano mapę zasadniczą dla realizacji przyłącza SN do zasilania urządzeń SZR w km 15+408
 • Wysłanie do Wykonawcy kolejnej rewizji PW tom 4.4 do akceptacji i przekazania do IK

7. Branża telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na brakujące uzgodnienia PW przez gestorów sieci (PKP PLK) – monit telefoniczny

8. System zarządzania ruchem

 • Na skutek optymalizacji rozwiązań projektowych i lokalizacji węzła Dargobądz przez Wykonawcę odc. 2 S3 w km 16+900 na odcinku 1 S3 wypada tablica zmiennej treści, która jest elementem KSZR odc. 2 – Przygotowywanie i wysyłka stanowiska Projektanta na pismo IK znak IK/S3/AI/TPF-0287/2022/09/WK-680 z dn. 27.09.2022 r.

9. Organizacja ruchu

 • Analiza i wprowadzanie uwag IK do PSOR