wtorek 04/05/2021

Postęp prac za okres od 26.04.2021 r. do 30.04.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Opracowanie geometrii jezdni drogi ekspresowej S3
 • Opracowanie geometrii dróg dojazdowych
 • Opracowanie geometrii dróg poprzecznych
 • Opracowanie geometrii Węzła Świnoujście, LNG, Łunowo, Międzyzdroje
 • Modelowanie ww. elementów drogi
 • Opracowanie geometrii rowów (niwelety)
 • Opracowywanie przekrojów normalnych
 • Opracowanie przekrojów podłużnych
 • Koordynacja styków z sąsiednimi odcinkami/inwestycjami
 • Przygotowywanie wniosku o uzyskanie odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych
 • Opracowanie rysunku linii rozgraniczających
 • Opracowanie linii tymczasowego zajęcia
 • Przygotowywanie materiałów do audytu BRD
 • Inne prace/opracowywania w zakresie br. drogowej

2. Branża mostowa

 • Korekty PAB po uwagach IK
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Przygotowanie stanowiska do uwag WPN do projektów obiektów
 • Ustalanie rozwiązań dla projektów dla W-10 (E-1A) i PPR-11 (PPR-5) w świetle uzgodnień z Miastem Świnoujście przebiegu CPR
 • Analiza projektów pod kątem kolizji z infrastrukturą projektowaną w ramach inwestycji realizowanej przez Torpol na podstawie dotychczas otrzymanych materiałów *

3. Branża geodezyjna

 • Kontaktowanie się z PODGiK i KODGiK ws. wyników pomiarów i aktualizacji baz
 • Opracowanie nowych projektów podziałów działek, po uwzględnieniu nowego przebiegu linii rozgraniczającej
 • Przygotowanie protokołów przyjęcia granic i szkiców stanowiących załączniki do operatu
 • Czynności terenowe w związku z wznowieniem punktów granicznych i przyjęciem granic nieruchomości do podziału, spotkania z zawiadomionymi stronami w celu podpisania protokołów  z czynności wznowienia punktów granicznych i przyjęcia granic do podziału
 • Opracowanie pomiarów, uzupełnianie baz danych w poszerzeniach zakresu

4. Ochrona środowiska

 • Prowadzono prace związane z inwentaryzacją przyrodniczą
 • Weryfikacja rozwiązań projektowych pod względem wymagań ochrony środowiska.
 • Analiza funkcjonalności przejść dla zwierząt
 • Prace nad projektem nasadzeń zieleni
 • Prace nad planem wyrębu
 • Prace nad raportem ponownej oceny oddziaływania na środowisko
 • Analiza uwag otrzymanych z Wolińskiego Parku Narodowego
 • Wprowadzenie uwag GDDKIA i IK do KIP dla DZ10 i przekazanie poprawionej dokumentacji
 • Wprowadzenie uwag IK do KIP dla DZ9 i przekazanie poprawionej dokumentacji

5. Branża sanitarna

 • Wysłano pismo do ZMPSiS w zakresie uzgodnienia przejścia siecią wodociągową pod bocznicą kolejową w rejonie ul. Ludzi Morza,
 • Wysłano pismo do GAZSYSTEM w sprawie zmiany warunków technicznych w zakresie zabezpieczenia istniejącej sieci gazowej DN800 (zamiast rury osłonowej – konstrukcja odciążająca)
 • Kontakt ze ZWIK Świnoujście w sprawie istniejącej sieci DN150,
  w celu wyjaśnienia własności,
 • Kontakt z Torpol w sprawie istn. sieci PKP pod proj. wiaduktem – brak informacji w sprawie, które sieci czynne, a które nie,
 • Przygotowanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej do przekazania.
 • Narada koordynacyjna w sprawie uwag WPN

6. Branża elektroenergetyczna

 • Zmiany w sieci trakcyjnej
 • Opisywanie kolizji ENEA
 • Koordynacja styków z inwestycjami UM Świnoujście

7. Branża telekomunikacyjna

 • Finalna koordynacja wielobranżowa przebudów TEL i KT do uzgodnień z operatorami
 • Analiza korespondencji otrzymanej z RZI i WSZW
 • Koordynacja w oparciu o stanowisko WPN

8. Geologia

 • Pozyskiwanie zgód na wejście w teren w celu wykonania wierceń i sondowań (cd)
 • Prace terenowe (wiercenia i sondowania)

9. Melioracje

 • Kontynuacja nad rozwiązaniami przebudowy rowów w zakresie współpracy z układem odwodnieniowym.
 • Praca nad projektem budowlanym
 • Praca nad operatem wodnoprawnym

10. Geotechnika

 • Analiza konieczności rozbiórki istniejącego nasypu budowlanego przed estakadą E-3P
 • Omówienia zakresu zmian i wydanie wytycznych dla pochyleń w km 4+900 – 5+000; 5+075 – 5+125; 15+150 – 15+300

11. System Zarządzania Ruchem

 • KSZR – rewizja 0

12. Organizacja Ruchu

 • Aktualizacja elementów stałej organizacji ruchu do zmieniającej się sytuacji drogowej