czwartek 06/07/2023

Postęp prac za okres od 26.06.2023 r. do 02.07.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 10+000, km 12+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 51 907,76 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA+WĘZŁY

1. Wykop

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 2 400 m³.

2. Nasypy

 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+900
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 20 000 m³.

3. Podłoże/GWN

 • km 1+100 – 1+200 str. L

Szacunkowa ilość 1 500 m².

4. Podbudowa zasadnicza

 • km 12+050 – 12+500 str. P

Szacunkowa ilość 5 400 m².

5. Wymiana gruntu

 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 2 500 m³.

6. Ściek trójkątny

 • km 15+190 – 15+325, km 15+440 – 15+565

Szacunkowa ilość 260 mb.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wykonanie betonu podkładowego P1 i P2 – obiekt W3 – wykonano 80 m³.

2. Beton ław fundamentowych A1, B3 – obiekt W3 – wykonano 112 m³.

3. Zbrojenie ław fundamentowych – obiekt W3 – wykonano 30 T.

4. Zbrojenie ław fundamentowych P9 i P8 – obiekt WD-6 – wykonano 8 T.

5. Zasypka konstrukcyjna P1, P2 – obiekt PPR-7 – wykonano 75 m³.

6. Zasyp przyczółka P2 i P1 – obiekt W8 – wykonano 200 m³.

7. Montaż belek segment 12 i 11 – obiekt W9 – wykonano 18 szt.

8. Zasypanie ław fundamentowych P2 – obiekt W9 – wykonano 250 m³.

9. Beton ławy P2 – obiekt K12 – wykonano 20 m³.

10. Beton korpusu P1 – obiekt K12 – wykonano 15 m³.

11. Beton rygla w osi K-NP – obiekt W-13 – wykonano 12 m³.

12. Beton ścianki zaplecznej w osi N-NL – obiekt W-13 – wykonano 25 m³.

13. Beton rygla podpory w osi C-NP – obiekt W-13 – wykonano 32 m³.

14. Wykop oraz rozkucie kolum DSM w osi G-NL – obiekt W-13 – wykonano 50 m³.

15. Beton wyrównawczy podpory G-NL – obiekt W-13 – wykonano 15 m³.

16. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory G-NL – obiekt W-13 – wykonano 15 T.

17. Wykop oraz rozkucie kolum DSM w osi G-NP – obiekt W-13 – wykonano 60 m³.

18. Beton wyrównawczy podpory G-NP – obiekt W-13 – wykonano 15 m³.

19. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory G-NP – obiekt W-13 – wykonano 20 T.

20. Wykop oraz rozkucie kolumn DSM w osi F-NP – obiekt W-13- wykonano 60 m³.

21. Budowa podparcia i deskowania płyty ustroju nośnego ETAP II, ETAP III – obiekt E-15P – wykonano 0,20 kpl.

22. Zbrojenie płyty ustroju nośnego ETAP II, ETAP III – obiekt E-15P – wykonano 40 T.

23. Wykonanie zasypki inżynierskiej w osi przyczółka P8 – obiekt E-15P – wykonano 550 m³.

24. Beton ściany podpory w osi P1 II segment – obiekt WE-16 – wykonano 11 m³.

25. Montaż krawężnika i deski gzymsowej – obiekt W-17P – wykonano 35 mb.

26. Zbrojenie płyty przejściowej w osi podpory P3 – obiekt E-18L – wykonano 2 T.

27. Zasypka inżynierska w osi podpory P1 – obiekt WE-19 – wykonano 300 m³.

28. Zbrojenie oczepów murów oporowych – obiekt WD4 – wykonano 150 kg.

29. Zbrojenie oczepów murów oporowych – obiekt WŁ5 – wykonano 150 kg.

30. Ustawienie muru oporowego W9 z zasypką – obiekt W9 – wykonano 60 m².

31. Ustawienie muru oporowego S-5 z zasypką – obiekt S-5 – wykonano 60 m².

32. Wykonanie ławy fundamentowej pod mur oporowy S-5 – obiekt S-5 – wykonano 100 mb.

33. Zbrojenie ścianki zaplecznej podpory P3 – obiekt WŁ-14- wykonano 1 T.

34. Betonowanie ścianki zaplecznej podpory P3 – obiekt WŁ-14 – wykonano 15 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Przykanaliki + wpusty uliczne przy kanałach:
  • kd23.8 – kd23.8.1; DN315, L = 13,0mb,
  • kd23.8.1 – Wp23.8.1; DN200mm, L = 4,0mb,
  • kd23.8 – kd23.9; DN315mm, L = 14,50mb,
  • kd23.9 – Wp23.9; DN200mm, L = 4,0mb,
  • kd42.3 – Wp42.3; DN200mm, L = 3,0mb,
  • kd44.1 – kd44.2; DN315mm, L = 8,0mb,
  • kd36.2 – kd36.3sep – kd36.4os – kd36.5 – w kierunku kd36.6 bez studni; DN630mm, L = 100 + 5,50 +8,50 + 18,0mb [montaż osadnika wirowego i separatora],
  • kd24.1 – kd24.2 – kd24.3; DN400mm, L = 25,5mb
  • kd24.3 – Wp24.3; DN200mm, L = 10,50mb,
 • Układy „Wylot – Wpust”:
  • Wyl97 – Wp97, DN200mm, L = 3,50mb,
  • Wyl98 – Wp98, DN200mm, L = 3,80mb,
  • Wyl100 – Wp100, DN200mm, L = 3,50mb,
  • Wyl113 – Wp113, DN200mm, L = 3,90mb,
  • Wyl234 – Wp234, DN200mm, L = 15,80mb,
  • Wyl235 – Wp235, DN200mm, L = 3,30mb,
  • Wyl236 – Wp236, DN200mm, L = 4,50mb,
 • Montaż kratek żeliwnych: Wp252B, 253, 254, 256, 257, 258,
 • Dostawa Separatora i Osadnika wirowego dla układu KD9

2. Regulacja włazów na studniach wodociągowych

3. Regulacja włazów na studniach kanalizacji sanitarnych

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepusty melioracyjne – przepust melioracyjny PM9 – prace zbrojarskie, ciesielskie – wylano beton dla ściany wlotu

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny – budowa kanału technologicznego km 5+900 – 6+100

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa sieci SN – SN3 wykop oraz ułożenie dodatkowej trasy kolizji – kontynuacja prac w km 0+000 – 0+400


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • W dn. 30.06.2023 r. otrzymano Decyzję nr 58/2023 o pozwoleniu na budowę drogi DZ10
 • Przygotowanie do złożenia wniosku o ZRID w zakresie DZ9
 • Oczekiwanie na zmianę decyzji ZRID w zakresie dojazdu do ZB5
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. Melioracje

 • W dn. 29.06.2023 r. otrzymano pozwolenie wodnoprawne w zakresie DZ9

7. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

9. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR