wtorek 11/04/2023

Postęp prac za okres od 27.03.2023 r. do 02.04.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 1+500, km 3+400, km 3+800 km 5+500, km 12+800, km 14+100, km 10+000 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 23 191,12 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA+WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 1+400 – 2+000
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 5 000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 5+800 – 9+100
 • km 3+300 – 5+300
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 19 340 m³.

3. Nasypy

 • DZ10

Szacunkowa ilość 1 700 m³.

4. Wymiana gruntu

 • DZ10

Szacunkowa ilość 1 500 m³.

5. Podbudowa zasadnicza

 • km 2+550 – 3+300

Szacunkowa ilość 2 000 m³.

6. Rozbiórka DK3

 • Rozbiórka podbudowy z kruszywa km 14+000 – 16+700

Szacunkowa ilość 1 300 m³.

7. Przepust PDs2 – Budowa przepustu – szacunkowa ilość 1 kpl.

8. Przepust PDs5 – Budowa przepustu – kontynuacja prac – szacunkowa ilość 0,30 kpl.

BRANŻA MOSTOWA

1. Wykopy pod fundamenty P1 i P2 c.d. – obiekt W-3 – wykonano 350 m³.

2. Wykop podpory P9 – obiekt WD-6 – wykonano 600 m³.

3. Montaż szalunku gzymsów wlotu i wylotu – obiekt PPR-7 – wykonano 0,10 szt.

4. Zbrojenie gzymsów wlotu i wylotu – obiekt PPR-7 – wykonano 0,70 T.

5. Betonowanie ustroju nośnego Jezdnia prawa – obiekt W-8 – wykonano 100 m³.

6. Zbrojenie podpór P2 (oczepy 5, 6, 7, 8, 13) – obiekt W-9 – wykonano 5 T.

7. Betonowanie oczepu 5 i 7 podpora P2 – obiekt W-9 – wykonano 45 m³.

8. Wykonanie ustroju nośnego JP – obiekt W10 – wykonano 0,20 kpl.

9. Betonowanie ciosów P4 – obiekt W10 – wykonano 0,60 m³.

10. Zbrojenie ustroju nośnego jezdnia prawa – obiekt W10 – wykonano 40 T.

11. Wykonanie ramp umożliwiających przejazd przez tory dla obsługi obiektu WD-6, podpory P7, P8, P9 – obiekt W10 – wykonano 350 m³.

12. Beton wyrównawczy fundament podpory G-NP – obiekt W-13 – wykonano 9 m³.

13. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory G-NP – obiekt W-13 – wykonano 5 T.

14. Wykop i rozkucie kolum DSM podpory H-NL – obiekt W-13 – wykonano 56 m³.

15. Beton wyrównawczy fundament podpory H-NL – obiekt W-13 – wykonano 9 m³.

16. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory H-NL – obiekt W-13 – wykonano 5 T.

17. Wykop pod fundamenty w osi B-NL, NP – obiekt W-13 – wykonano 350 m³.

18. Beton wyrównawczy pod fundamenty w osi B-NL, NP – obiekt W-13 – wykonano 23 m³.

19. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory w osi B-NL, NP – obiekt W-13 – wykonano 15 T.

20. Beton korpusu podpory M-NP – obiekt W-13 – wykonano 230 m³.

21. Deskowanie UN – ETAP I – obiekt E-15P – wykonano 0,20 kpl.

22. Zbrojenie UN – ETAP I – obiekt E-15P – wykonano 15 T.

23. Deskowanie ścian podpór w osi P2 etap II – obiekt WE-16 – wykonano 0,30 kpl.

24. Beton ściany podpory P2 etap II – obiekt WE-16 – wykonano 12 m³.

25. Zbrojenie i deskowanie poprzecznicy podporowej w osi P1, P2, P3 – obiekt W-17P – wykonano 6 T.

26. Beton poprzecznicy podporowej w osi P1, P2, P3 – obiekt W-17P – wykonano 24 m³.

27. Zasypka inżynierska podpór w osi P1 i P3 – obiekt W-17P – wykonano 175 m³.

28. Dostawa i montaż belek prefabrykowanych ustroju nośnego – obiekt E-18L – wykonano 28 szt.

29. Zasypka inżynierska podpór w osi P1 i P3 – obiekt W-18L – wykonano 350 m³.

30. Montaż powłoki konstrukcji stalowej VIACON 2 kpl – obiekt WE-19 – wykonano 1 kpl.

31. Ustawienie muru oporowego przy podporze P1 – obiekt WŁ-5 – wykonano 30 m².

32. Zbrojenie – fundament podpory P3 – obiekt WŁ-14 – wykonano 5000 kg.

33. Zbrojenie – fundament podpory P2 – obiekt WŁ-14 – wykonano 3000 kg.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa, przykanaliki

 • Układ KD12:
  • KD12.SEP – KD12.OS; DN1000mm, L = 4,0mb + montaż separatora i osadnika wirowego
 • Układ KD3:
  • KD3.2 – KD3.1; DN1000mm, L = 12,0mb + montaż studni KD3.2 [wpadowa], bez studni KD3.1,
 • Montaż włazów na studniach, na kanałach kd2.i oraz kd55

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepusty melioracyjne

 • przepust melioracyjny PM3 – Przyczółki żelbetowe [betonowanie dla ściany wlotowej przyczółku, płyta fundamentowa, deskowanie, betonowanie fundamentu i ściany wylotu przyczółku] – kontynuacja prac [zakończone prace zbrojarskie dla wlotu i wylotu, trwa montaż deskowania dla ściany wlotu

2. Zbiorniki

 • Przygotowanie frontu prac dla ścianki szczelnej z tworzyw sztucznych przy zbiorniku ZB-4

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny

 • Budowa kanału technologicznego – kontynuacja prac

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • Prace w ramach NA
 • Oczekiwanie na wydanie odstępstwa kolejowego w zakresie DZ10
 • Oczekiwanie na opinię PKP PLK do zamiennego ZRID
 • Ponowne wystąpienie do RDLP Szczecin z wnioskiem o opinię do ZRID w zakresie DZ9
 • W dn. 31.03 otrzymano uwagi IK do PAB DZ10
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Otrzymanie uwag do PAB dla DZ10
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Narady koordynacyjne
 • Prace w ramach NA

5.  Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. Branża telekomunikacyjna

 • W dn. 28.03 otrzymano uwagi IK do PW tom 5.2.5
 • Analiza uwag GDDKiA do PW tom 5.1.2 – udział w spotkaniu z IK i Zamawiającym

7. Melioracje

 • W dn. 27.03 otrzymano wezwanie do uzupełnienia wniosku o pozwolenie wodnoprawne w zakresie DZ9
 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ10

8. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

9. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR