poniedziałek 04/10/2021

Postęp prac za okres od 27.09.2021 r. do 01.10.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Uszczegóławianie rozwiązań związanych z geometrią dróg, węzłów oraz rowów drogowych, przekrojów poprzecznych, profilów podłużnych
 • Uszczegóławianie opisu technicznego do stadium projektu wykonawczego
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego i projektu wykonawczego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do dokumentacji
 • Monit brakujących uzgodnień
 • Oczekiwanie na akceptację przez IK i Zamawiającego Planu Działań Ratowniczych
 • Udział w spotkaniach m.in. Radzie Technicznej
 • Analiza uwag IK i Zamawiającego do Planu Działań Utrzymaniowych, wprowadzanie uwag i równoległe uszczegóławianie opracowania do stadium Projektu Wykonawczego
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych po złożeniu wniosku ZRID – wszczęcie postępowania administracyjnego i rozpoczęcie procedury przeprowadzenia ponownej oceny OOŚ
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Przekazanie projektu technicznego dla obiektu PPR-01 do zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego
 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Analiza warunków gruntowych oraz ustalanie zakresu wzmocnień podłoża i posadowień obiektów
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Monitorowanie uzgodnień

3. Branża geodezyjna

 • Opracowywanie materiałów na KZUDP i ZUDPy powiatowe
 • Wywiad terenowy i przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych pod DZ-9
 • Pozyskiwanie mapy na terenach wojskowych (dot. remontu drogi wojskowej)

4. Ochrona środowiska

 • Wprowadzenie uwag IK do aktualizacji KIP dla drogi DZ9
 • Uzupełnienie wniosku w zakresie fauny (mrowiska)
 • Pozyskanie decyzji RDOŚ zezwalającej na przebywanie osób, wycinanie drzew i krzewów, wznoszenie obiektów w strefach ochrony orła bielika

5. Branża sanitarna

 • Otrzymano uzgodnienie mailowe opinii hydrogeologicznej od ZWIK Świnoujście
 • Przekazano mailowo do GDDKiA załączniki do wystąpienia w sprawie pozostawienia kanalizacji sanitarnej bez przebudowy pod DZ10,
 • Wystąpiono do ZWIK Świnoujście w sprawie prośby o pisemne uzgodnienie opinii hydrogeologicznej dla ujęcia Odra,
 • Przekazano Wykonawcy informację o brakujących porozumieniach, w tym z GEN GAZ Energia,
 • Kontakt ze ZWIK Świnoujście w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy sieci wodociągowej,
 • Uszczegółowienie rozwiązań kanalizacji deszczowej w odniesieniu do zmian branży drogowej.
 • Prace nad projektem wykonawczym
 • Koordynacja międzybranżowa.
 • Udział w naradzie koordynacyjnej, radzie technicznej
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą – wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Wykonawcę do projektu technicznego

6. Branża elektroenergetyczna

 • Przekazanie Projektów Technicznych do przeglądu i zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego
 • Kontunuowanie prac nad projektem wykonawczym
 • wykonywanie obliczeń fundamentów słupów WN
 • wykonywanie prac związanych z opracowywaniem projektu wykonawczego
 • Tworzenie tabel montażowych do tomu IV.4
 • Wykonywanie profili skrzyżowań linii kablowych SN i nn z proj. drogami
 • Opracowywanie profili skrzyżowań linii WN
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

7. Branża telekomunikacyjna

 • Przekazanie projektu technicznego do przeglądu i zatwierdzenia przez IK i Zamawiającego
 • Monitorowanie uzgodnienia PAB z PKP PLK
 • Monitorowanie wystąpień (do UM Świnoujście i Starostwa Powiatowe Kamień Pomorski) o ustalenie właścicieli niezidentyfikowanych sieci telekomunikacyjnych
 • Bieżąca koordynacja międzybranżowa
 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym (m.in. Telkol, Polkomtel, Orange)
 • Opracowywanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

8. Geologia

 • Oczekiwanie na zatwierdzenie DGI przez Urząd Marszałkowski
 • Przekazanie DBPG z wprowadzonymi korektami w zakresie uwag do ww. opracowania

9. Melioracje

 • Kontynuacja prac nad projektem wykonawczym
 • Ustalanie dot. preferowanych rozwiązań z Wykonawcą w zakresie projektu technicznego
 • Bieżąca aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych uszczegółowień w projekcie wiodącym oraz w projektach branżowych
 • Praca nad STWIORB
 • Praca nad Przedmiarem robót

10. Geotechnika

 • Poprawa i ponowne wydanie Projektu Geotechnicznego
 • Omówienie uwag z wykonawcą i wprowadzenie dodatkowych uwag

11. System zarządzania ruchem

 • Wystąpienie do projektanta odcinka tunelowego o materiały celem zapewnienia koordynacji na styku opracowań
 • Analiza uwag IK do Koncepcji KSZR

12. Organizacja ruchu

 • Analiza otrzymanych uwag, oczekiwania na pozostałe uwagi do PSOR przekazanego do opinii