piątek 08/12/2023

Postęp prac za okres od 27.11.2023 r. do 03.12.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 0+300, 8+000, W-09 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 15 463,69 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Wykop

 • km 3+300 – 5+300

Szacunkowa ilość 1 000 m³.

2. Nasypy

 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600

Szacunkowa ilość 9 000 m³.

3. Humusowanie skarp

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 250 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Zbrojenie płyt przejściowych – obiekt PPR-1 – wykonano 5 T.

2. Montaż łupin – rygiel górny – obiekt W-3 – wykonano 74 szt.

3. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-3 – wykonano 108 m².

4. Zasypka konstrukcyjna za podpora P1 – obiekt W-3 – wykonano 100 m³.

5. Zbrojenie kap – obiekt WD-4 – wykonano 2 T.

6. Montaż zbrojenia segment 1,2,3 – obiekt W-9 – wykonano 25 T.

7. Szalunek gzymsów segment 10,9,8 – I Etap – obiekt W-9 – wykonano 54 mb.

8. Beton belek TTT, VV nad koleją (prefabrykacja) – obiekt W-13 – wykonano 1 szt.

9. Zbrojenie płyty UN -NP – obiekt W-13 – wykonano 4 T.

10. Beton płyty UN przęsłowy – NL (podporowy M, N) – obiekt W-13 – wykonano 20 m³.

11. Zbrojenie poprzecznic w osi A, B – NL ETAP I – obiekt W-13 – wykonano 10 T.

12. Beton poprzecznicy w osi A – NL ETAP I – obiekt W-13 – wykonano 12 m³.

13. Zbrojenie węzła podporowego w osi J NL ETAP I – obiekt W-13 – wykonano 0,50 T.

14. Zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej w osi P1 – obiekt E-15P – wykonano 0,50 T.

15. Montaż dylatacji modułowej w osi podpory P3 – obiekt W-17P – wykonano 0,50 kpl.

16. Montaż dylatacji modułowej w osi podpory P1 – obiekt W-17P – wykonano 0,50 kpl.

17. Betonowanie wnęki dylatacyjnej w osi P1 – obiekt E-18L – wykonano 6 m³.

18. Zasypka konstrukcji – obiekt WE-19 – wykonano 350 m³.

19. Zbrojenie poprzecznic ETAP II w osi podpór P1 P2, P3 – obiekt WD-20 – wykonano 6 T.

20. Przekruszenie materiału z istniejącego obiektu w km 16+600 – wykonano 0,10 kpl.

21. Beton przyczółka podpora P1 – obiekt WD-6 – wykonano 100 m².

22. Beton fundamentu podpory P3 – obiekt WD-6 – wykonano 85 m³.

23. Ustawienie muru z gruntu zbrojonego M1 – obiekt W10 – wykonano 50 m².

24. Zasypka muru z gruntu M1 – obiekt W10 – wykonano 400 m³.

25. Ustawienie muru z gruntu zbrojonego M5 – obiekt W10 – wykonano 50 m².

26. Zasypka muru z gruntu M5 – obiekt W10 – wykonano 100 m³.

27. Beton w-wy wyrównawczej wlot i skrzydła – obiekt PZ-2 – wykonano 6 m³.

28. Ustawienie muru z gruntu zbrojonego M1 i M2 – obiekt WE19 – wykonano 30 m³.

29. Zasypka obiektu WE19 – wykonano 500 m³.

30. Zasypka murów z gruntu zbrojonego M1 i M2 – obiekt WE19 – wykonano 200 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Układ kd10:
  • kd10.1 – kd10.2, DN315mm, L = 5,50mb

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Zbiornik ZB-08:

 • obruki wylotu do zbiornika

2. Rów R-A:

 • wykopy / prace ziemne

BRANŻA GAZOWA

1. Gaz wysokiego ciśnienia

 • Gazociągi w/c:
  • Kolizja Z2 [zabezpieczenie gazociągu w/c DN800mm]:
  • wykop,
  • ułożenie warstwy wyrównawczej „chudego betonu”,
  • montaż elementów prefabrykowanych, betonowych odwrócone „T”,
  • montaż płyt betonowych pokrywających,

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie

 • kontynuacja wykonywania wykopów + układanie kabla oświetleniowego + montaż fundamentów W. Łunowo km 4+100 – 5+000
 • wykonanie muf – nn4obca km 1+400 – 1+450

Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Oczekiwanie na uzgodnienie tomu 4.3.1 przez Enea,
 • Przekazanie do Wykonawcy dokumentacji powykonawczej dla tomu 9.3

5. Branża telekomunikacyjna

 • Przekazanie do Wykonawcy dokumentacji powykonawczej dla tomu 5.2.1 i tomu 5.2.5

6. Melioracje

 • Prace w ramach NA