środa 07/06/2023

Postęp prac za okres od 29.05.2023 r. do 04.06.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+400, km 8+900, km 10+800, km 13+600, km 16+400 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 44 683,22 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA+WĘZŁY

1. Wykopy

 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 500 m³.

2. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 0+800 – 1+400
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600
 • km 11+900 – 17+028

Szacunkowa ilość 18500 m³.

3. Podłoże/GWN

 • km 1+400 – 2+000

Szacunkowa ilość 3000 m².

4. Podbudowa pomocnicza

 • km 14+600 – 14+900 str. P
 • km 16+500 – 17+020 str. L,P

Szacunkowa ilość 11400 m².

5. Podbudowa zasadnicza

 • km 14+600 – 14+900 str. P

Szacunkowa ilość 3200 m².

6. Rozbiórki

 • Rozbiórka podbudowy z kruszywa DK3

Szacunkowa ilość 1000 m².

BRANŻA MOSTOWA

1. Wykonanie betonu podkładowego P1 i P2 – obiekt W-3 – wykonano 30 m³.

2. Wykopu wykopu podpora P2 – obiekt W-3 – wykonano 450 m³.

3. Zasypka konstrukcyjna P1, P2 – obiekt PPR-7 – wykonano 120 m³.

4. Zasypka przyczółka P2 i P1 – obiekt W-8 – wykonano 20 m³.

5. Ułożenie papy pod kapami – obiekt W-8 – wykonano 45 m³.

6. Betonowanie oczepu P2 (segment 10) – obiekt W-9 – wykonano 5 m³.

7. Betonowanie oczepu P2 (segment 11) – obiekt W-9 – wykonano 56 m³.

8. Betonowanie ustroju nośnego JP – obiekt W-10 -wykonano 750 m³.

9. Montaż wpustów i sączków – obiekt W-10 – wykonano 1 komplet.

10. Ułożenie betonu podkładowego P1 – obiekt K12 – wykonano 2,5 m³.

11. Zbrojenie ławy P1 – obiekt K-12 – wykonano 5 t.

12. Wykop podpora P2 – obiekt K-12 – wykonano 75 m³.

13. Beton wspornika w osi K-NL – obiekt W-13 – wykonano 72 m³.

14. Wykop oraz rozkucie kolumn DSM w osi L-ML – obiekt W-13 – wykonano 50 m³.

15. Beton wyrównawczy podpory L-ML – obiekt W-13 – wykonano 15 m³.

16. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory L-NL – obiekt W-13 – wykonano 15 t.

17. Beton fundamentu podpory L-NL – obiekt W-13 – wykonano 56 m³.

18. Beton wyrównawczy podpory C-NP – obiekt W-13 – wykonano 15 m³.

19. Zbrojenie i deskowanie fundament podpory C-NP – obiekt W-13 – wykonano 13 t.

20. Beton fundament podpory C-NP – obiekt W-13 – wykonano 78 m³.

21. Beton filarów w osi podpory C-NL – obiekt W-13 – wykonano 24 m³.

22. Rozbiórka podparcia i deskowania płyty ustroju nośnego etap I – obiekt E-15P – wykonano 0,20 kpl.

23. Budowa podparcia i deskowania płyty ustroju nośnego etap II – obiekt E-15P – wykonano 0,20 kpl.

24. Zbrojenie fundamentu podpory w osi 1 – obiekt WE-16 – wykonano 1 t.

25. Beton fundamentu podpory w osi 1 – obiekt WE-16 – wykonano 90 m³.

26. Rozbiórka podparcia i deskowania UN – obiekt W-17P – wykonano 1 kpl.

27. Przygotowanie powierzchni pod papę w zakresie kap chodnikowych – obiekt E-18L – wykonano 380 m².

28. Beton fundamentu podpory w osi podpory P2 – obiekt WD-20 – wykonano 50 m³.

29. Zasypka fundamentu w osi podpory P1, P2 – obiekt WD-20 – wykonano 120 m³.

30. Wykonanie parasola – obiekt PZ-4 – wykonano 90 m².

31. Ustawienie muru z gruntu zbrojonego przy obiekcie – obiekt WŁ-5 – wykonano 25 m².

32. Ustawienie muru oporowego S-5 z zasypką – obiekt S-5 – wykonano 150 m².

33. Wykonanie ławy fundamentowej pod mur oporowy S-5 – obiekt S-5 – wykonano 50 mb.

34. Beton – podpora P3 – obiekt WŁ-14 – wykonano 115 m².

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Układ KD3:
  • KD3.1 – KD3.OS – KD3.SEP – KD3.Wyl; DN1000mm, L = 19,50 + 4,50+ 6,50mb [montaż urządzeń podczyszczających (separator + osadnik wirowy)],
 • Układ kd22:
  • kd22.7 – kd22.7.1; DN315mm, L = 17,0mb,
  • kd22.7.1 – Wp22.7.1; DN200mm, L = 11,50m,
  • kd22.7.1 – Wp22.7.2; DN200mm, L = 6,50m,
  • kd22.8 – kd22.8.1; DN315mm, L = 12,50m,
  • kd22.8 – Wp22.8; DN200mm, L = 18,50m,
  • kd22.8.1 – Wp22.8.1; DN200mm, L = 9,50m,
  • kd22.8.1 – Wp22.8.2; DN200mm, L = 5,50m,
 • Układ kd55:
  • kd55.3 – kd55.4; DN315mm, L = 21,50m (Montaż Separatora kd55.4);
 • Układ KD7:
  • KD7.1 – KD7.2; DN800mm, L = 7,0mb,
 • Układy „Wylot – Wpust”
  • Wyl187 – Wp187, DN200mm, L =18,80mb,
  • Wyl244 – Wp244, DN200mm, L = 9,70m [bez wpustu],
  • Wyl245 – Wp245, DN200mm, L = 6,0m [bez wpustu]

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Przepusty melioracyjne – przepust melioracyjny PM11-12 – zasypka wykopu po wykonaniu przyczółku Wlotu – prace w toku,

2. Przepusty melioracyjne – przepust melioracyjny PM9 – prace zbrojarskie i ciesielskie dla przyczółków – wylano warstwę betonu wyrównawczego

3. Przepusty melioracyjne – przepust melioracyjny PM10 – montaż przepustu – wykonano fundament z kruszywa i montaż przepustu,

4. Przepusty melioracyjne – przepust melioracyjny PM4 – kontynuacja prac; zasypka wykopu – wykonano,

5. Zbiorniki – montaż ścianek szczelnych przy zbiorniku ZB-4 – zapuszczenie ścianek na dł. ok. 50,0mb [25% + 35%]

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny – budowa kanału technologicznego – kontynuacja.

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Przebudowa sieci SN – SN3 wykop oraz ułożenie dodatkowej trasy kolizji

2. Demontaż istniejącego oświetlenia ul. Wolińska

3. Budowa oświetlenia drogowego – budowa oświetlenia drogowego Węzeł Świnoujście – kontynuacja


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych celem ponownego złożenia do zatwierdzenia
 • W dn. 29.05.2023 r. złożono do Urzędu Wojewódzkiego wniosek o ZRID zamienny w zakresie dojazdu do zbiornika ZB5
 • Wprowadzanie uwag IK do PAB w zakresie DZ9
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża geodezyjna

 • Kontynuowanie prac dot. przygotowywania wniosków i pozostałych dokumentów w zakresie ujawniania zmian w KW
 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez Zamawiającego do wniosków

4. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Prace w ramach NA

5. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Aktualizacja rozwiązań kolizji ee. i oświetlenia dla DZ9
 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

6. Branża telekomunikacyjna

 • Oczekiwanie na akceptację PW tom 5.2.5

7. Melioracje

 • Oczekiwanie na wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie DZ9

8. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR

9. Organizacja ruchu

 • Wprowadzanie uwag IK do PSOR