wtorek 07/09/2021

Postęp prac za okres od 30.08.2021 r. do 03.09.2021 r.

1.Branża drogowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Uszczegóławianie rozwiązań związanych z geometrią dróg, węzłów oraz rowów drogowych, przekrojów poprzecznych, profilów podłużnych
 • Uszczegóławianie opisu technicznego do stadium projektu wykonawczego
 • Monit brakujących uzgodnień
 • Analiza opinii i wprowadzanie uwag do Planu Działań Ratowniczych
 • Udział w spotkaniach m.in. Radzie Technicznej
 • Wprowadzanie zgłoszonych uwag do projektu technicznego i projektu wykonawczego zgodnie z ustaleniami ze spotkania z IK i Zamawiającym
 • Monitorowanie procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz wniosków o odstępstwa od warunków technicznych po złożeniu wniosku ZRID

2. Branża mostowa

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Kontynuowanie prac projektowych – obliczenia + rysunki konstrukcyjne obiektów
 • Analiza warunków gruntowych oraz ustalanie zakresu wzmocnień podłoża i posadowień obiektów
 • Udział w Radzie Technicznej
 • Monitorowanie uzgodnień

3. Branża geodezyjna

 • Opracowywanie materiałów na KZUDP

4. Ochrona środowiska

 • Wprowadzanie uwag zgłoszonych przez GDDKIA do raportu ponownej oceny oddziaływania
 • Analiza tymczasowych celów ochrony siedlisk i gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam opublikowanych przez RDOŚ w Szczecinie
 • Wprowadzanie uwag WPN do wniosków derogacyjnych przekazanych na roboczo do Dyrektora Parku
 • Analiza kolizyjności wariantów drogi DZ9 w kontekście nowych danych dotyczących tymczasowych celów ochrony siedlisk i gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Wolin i Uznam opublikowanych przez RDOŚ w Szczecinie
 • Analiza przekazanych przez RDOŚ wektorowych warstw z zaktualizowanymi granicami siedlisk
 • Analiza wezwania RDOŚ do wniosku derogacyjnego na florę

5. Branża sanitarna

 • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
 • Wysłanie pisma do UM Świnoujście z uzupełnieniem wniosku o akceptacje rozwiązań odwodnienia ul. Ludzi Morza
 • Otrzymano pismo z GAZSYSTEM w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
 • Przekazanie do ZWIK Świnoujście drogą elektroniczną uzupełnionej opinii hydrogeologicznej
 • Otrzymanie z GEN GAZ Energia warunków i umowy drogą elektroniczną – przekazanie korespondencji do WK (umowa z GEN GAZ dla GDDKiA)
 • Koordynacja międzybranżowa
 • Udział w naradzie koordynacyjnej, radzie technicznej

6. Branża elektroenergetyczna

 • Kontunuowanie prac nad projektem technicznym i wykonawczym
 • wykonywanie obliczeń konstrukcji słupów WN
 • wykonywanie prac związanych z opracowywaniem projektu wykonawczego
 • Wprowadzanie zmian do PAB Tom IX.2 w związku z uwagami PKP PLK Wykonywanie obliczeń oświetleniowych
 • Tworzenie tabel montażowych do tomu IV.2
 • Uzyskanie uzgodnienia PAB tomu IX.1

7. Branża telekomunikacyjna

 • • Kontynuowanie prac nad projektem technicznym i projektem wykonawczym
  • Prace projektowe w zakresie PW przebudowa sieci istniejących – TELKOL oraz Polkomtel/Netia
  • Koordynacja i zmiany przebiegu sieci oraz KT w następst zgodnie z wie wprowadzonych zmian przez inne branże np. drogowa, ele
  • Otrzymano uzgodnienia z Orange Polska
  • Zmiany projektowe zgodnie z komentarzem PKP PLK

8. Geologia

 • Wprowadzanie korekt do opracowania DBPG i DGI wg uwag IK i ponowne przekazanie do IK celem zatwierdzenia

9. Melioracje

 • Kontynuacja prac nad projektem technicznym i wykonawczym
 • Bieżąca aktualizacja rozwiązań w zakresie wprowadzanych uszczegółowień w projekcie wiodącym oraz w projektach branżowych

10. Geotechnika

 • Analiza oraz przedmiar dla 3 typów wzmocnień na odcinku 11+020 do 11+600
 • Aktualizacja geosyntetyków zbrojących

11. System zarządzania ruchem

 • Monit wystąpień ws. objazdów
 • Oczekiwanie na stanowisko IK

12. Organizacja ruchu

 • Analiza i wprowadzanie otrzymanych uwag, oczekiwania na pozostałe uwagi do PSOR przekazanego do opinii
 • Aktualizacja przedmiaru robót