czwartek 09/11/2023

Postęp prac za okres od 30.10.2023 r. do 05.11.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 10+000, km 12+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 2 084,04 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 3+300 – 5+300
 • km 5+300 – 5+800
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600

Szacunkowa ilość 6 500 m³.

2. Podłoże/GWN

 • km 7+180 – 7+600 str. P

Szacunkowa ilość 2 550 m².

3. Ściek trójkątny

 • km 14+075 – 14+152 str. L

Szacunkowa ilość 653 mb.

4. Humusowanie skarp

 • km 16+000 – 17+000
 • km 12+800 – 13+500

Szacunkowa ilość 2 500 m².

5. Drenaż podłużny

 • km 2+490 – 3+100; kontynuacja prac, zasypka
 • km 1+100 – 1+490; kontynuacja prac, zasypka

BRANŻA MOSTOWA

1. Zabezpieczenie styków od strony zasypki między prefabrykatami – obiekt PPR-1 – wykonano 0,30 kpl.

2. Wykonanie Programu Naprawczego prefabrykatów – obiekt PPR-1 – wykonano 0,70 kpl.

3. Izolacja cienka – obiekt PPR-1 – wykonano 120 m².

4. Izolacja cienka – obiekt W-3 – wykonano 108 m².

5. Montaż geokompozytu drenażowego – obiekt W-3 – wykonano 216 m².

6. Zasypka konstrukcyjna za podpora P2 – obiekt W-3 – wykonano 150 m³.

7. Montaż desek gzymsowych – obiekt WD-4 – wykonano 40 mb.

8. Montaż zbrojenia kap na ustroju nośnym – obiekt WŁ-5 – wykonano 2 T.

9. Montaż zbrojenia segment 5,4 – obiekt W-9 – wykonano 25 T.

10. Betonowanie UN segment 6 – obiekt W9 – wykonano 270 m³.

11. Zasypka konstrukcyjna podpora P1 – obiekt W-9 – wykonano 200 m³.

12. Zasypanie fundamentu podpory P3 – obiekt K-12 – wykonano 20 m³.

13. Zasypanie fundamentu podpory P3 – obiekt K-12 – wykonano 35 m³.

14. Deskowanie belek TTT, VV nad koleją – obiekt W-13 – wykonano 1 kpl.

15. Zbrojenie poprzecznicy w osi L NL – II ETAP – obiekt W-13 – wykonano 4 T.

16. Zbrojenie płyty UN – NL – obiekt W-13 – wykonano 4 T.

17. Demontaż podparcia UN ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 0,10 kpl.

18. Zasypka inżynierska przyczółka w osi P1 – obiekt E-15P – wykonano 400 m³.

19. Przygotowanie powierzchni UN po izolację – jezdnia – obiekt W-17P – wykonano 1 kpl.

20. Przygotowanie powierzchni UN po izolację – jezdnia – obiekt E-18L – wykonano 1 kpl.

21. Beton korpusu podpory w osi P3 – obiekt WD-20 – wykonano 162 m³.

22. Wyburzenie istniejącego obiektu w km 16+600 – wykonano 0,25 kpl.

23. Ustawienie muru z gruntu zbrojonego M1 – obiekt W10 – wykonano 40 m².

24. Zasypka muru z gruntu M1 – obiekt W10 – wykonano 400 m³.

25. Zbrojenie filaru środkowego przy podporze P4 – obiekt WD-6 – wykonano 500 kg.

26. Zbrojenie filarów podpory P2 – obiekt WD-6 – wykonano 50 kg.

27. Zbrojenie podpory P1 – obiekt WD-6 – wykonano 1000 kg.

28. Wykonanie ławy fundamentowej z kruszywa – obiekt PZ-2 – wykonano 15 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Układ kd25:
  • kd25.5 – kd25.6 – kd25.7; DN630mm, L = 42,00+42,00mb,
 • Przykanaliki:
  • Kd25.6-wp25.6P
  •  Kd25.6-wp25.6
  •  Kd25.5-wp25.5P
  •  Kd25.4-wp25.4P
  • Kd25.3-wp25.3P
 • Układ kd26:
  • kd26.3 – kd26.4 –kd26.5 -kd26.6; DN400mm, L=121 mb
 • Przykanaliki:
  • Kd26.2-kd26.2P’
  • Kd26.3-kd26.3P
  • Kd26.3-kd26.3L
  • Kd26.4-kd26.4L
 • Montaż wylotów kanalizacji deszczowej na odcinku km:13+000-13+500 – 12,0szt.
 • Montaż wylotów kanalizacji deszczowej na odcinku km:16+600-17+000 – 16,0szt.

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Zbiornik ZB-04:

 • Odhumusowanie i wykop; kontynuacja prac,
 • Montaż geokraty na geowłóknienie separacyjnej, na skarpach,
 • Montaż geokraty na geowłókninie filtracyjnej w dnie, pod liniami elektrycznymi WN
 • Montaż geowłókniny filtracyjnej na dnie

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny – budowa kanału technologicznego km 0+300 – wykonano 40 mb.

BRANŻA EKETROENERGETYCZNA

1. Oświetlenie – kontynuacja budowy oświetlenia i zasilania km 1+100 – 1+450 – wykonano 200 mb.

2. Układanie rur osłonowych rezerwowych na potrzeby GDDKiA – wykonano 41 mb.


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Oczekiwanie na uzgodnienie tomu 4.3.1 przez Enea.

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA

6. Organizacja ruchu

 • Przekazanie Wykonawcy skorygowanego zgodnie z uwagami IK projektu SOR