piątek 11/08/2023

Postęp prac za okres od 31.07.2023 r. do 06.08.2023 r.

Prace zrealizowane:

1. Nadzór przyrodniczy

 • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi

2. Magazyn w km 3+400, km 3+800, km 7+100, km 8+900, km 10+800, km 10+000, km 12+800 – magazynowanie materiałów nasypowych – szacunkowa ilość 17 398,35 t.

3. Magazyn WMB – grysy frakcji 0/2mm, 2/5mm, 5/8mm, 8/11mm, 11/16mm – szacunkowa ilość 39 470 t.

BRANŻA DROGOWA

TRASA ZASADNICZA + WĘZŁY

1. Nasypy

 • km 0+000 – 0+800
 • km 5+800 – 9+100
 • km 9+400 – 11+600

Szacunkowa ilość 10 900 m³.

2. Wymiana gruntu

 • km 5+800 – 9+100

Szacunkowa ilość 1 600 m³.

3. Podbudowa pomocnicza

 • km 1+100 – 1+900 str. L
 • km 2+350 – 2+570 str. L, P

Szacunkowa ilość 14 300 m².

4. Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P

 • km 16+000 – 16+450 str. P

Szacunkowa ilość 4 550 m².

5. Warstwa wiążąca AC16W

 • km 16+000 – 16+450 str. P

Szacunkowa ilość 4 500 m².

6. Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P

 • km 14+610 – 14+642 str. P

Szacunkowa ilość 329 m².

7. Warstwa wiążąca AC16W

 • km 14+610 – 14+920 str. P

Szacunkowa ilość 3 139 m².

8. Warstwa wiążąca AC16W

 • DZ13 km 0+130 – 0+280 bypass

Szacunkowa ilość 1 200 m².

9. PD29/PD30

 • km 0+314

Szacunkowa ilość 0,70 kpl.

BRANŻA MOSTOWA

1. Zbrojenie ław fundamentowych – obiekt W-3 – wykonano 7 T.

2. Beton ław fundamentowych G2, H2 – obiekt W-3 – wykonano 108 m³.

3. Zbrojenie ścian B1, C1 – obiekt W-3 – wykonano 9 T.

4. Wykop pod fundamenty podpór P4, P7 – obiekt WD-6 – wykonano 350 m³.

5. Zbrojenie kap chodnikowych – obiekt W-8 – wykonano 3 T.

6. Montaż zbrojenia segment 13 i 11 – obiekt W-9 – wykonano 15 T.

7. Montaż belek T segment 9 (PD) – obiekt W-9 – wykonano 6 szt.

8. Układanie izolacji – jezdnia lewa – obiekt W-10 – wykonano 200 m².

9. Wymiana gruntu w poziomie posadowienia P4/P5 – obiekt K-12 – wykonano 25 m³.

10. Beton ścianki zaplecznej podpory w osi A-NP – obiekt W-13 – wykonano 32 m³.

11. Zbrojenie i deskowanie rygla w osi podpory L-NL – obiekt W-13 – wykonano 16 m³.

12. Zbrojenie filarów w osi E-NL – obiekt W-13 – wykonano 2 T.

13. Budowa podparcia i deskowania płyty ustroju nośnego ETAP III, ETAP IV – obiekt E-15P – wykonano 0,10 kpl.

14. Zbrojenie płyty ustroju nośnego ETAP III – obiekt E-15P – wykonano 15 T.

15. Zasypka inżynierka ściany podpory w osi P8 – obiekt E-15P – wykonano 250 m³.

16. Montaż zbrojenia kap, montaż kotw talerzowych – obiekt W-17P – wykonano 2 T.

17. Montaż zbrojenia kap, montaż kotw talerzowych – obiekt E-18L – wykonano 2 T.

18. Wykonanie muru z gruntu zbrojonego z zasypką W9 – obiekt W9 – wykonano 30 m².

19. Wykonanie muru z gruntu zbrojonego z zasypką S5 – obiekt S5 – wykonano 160 m².

20. Wykonanie ławy fundamentowej muru S5 – obiekt S5 – wykonano 7 m³.

21. Beton ścianki zaplecznej korpusu przyczółka P1 – obiekt WŁ14 – wykonano 4 m³.

BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA

1. Kanalizacja deszczowa

 • Przykanaliki + wpusty uliczne przy kanałach:
 • Układ kd27:
  • kd27o.1 – kd27o.2; DN315mm, L = 15,00mb,
  • kd27o.2 – wp27o.2P; DN200mm, L = 14,50mb
 • Układy „Wylot – Wpust”:
  • Wp126-Wyl126; DN200mm, L = 3,10mb
  • Wp127-Wyl127; DN200mm, L = 3,00mb
  • Wp128-Wyl128; DN200mm, L = 3,00mb
  • Wp237-Wyl237; DN200mm, L = 3,90mb
 • Układ kd47:
  • kd47.16 – wp27.2.3; DN200mm, L = 14,00mb
 • Układ kd20:
  • kd20.5 – wp20.5L; DN200mm, L = 14,00mb
  • kd20.5 – wp20.5P; DN200mm, L = 15,50mb
  • kd20.6 – wp20.6L ; DN200mm, L = 13,50mb
  • kd20.6 – wp20.6P; DN200mm, L = 16,00mb
 • Układ KD4:
  • KD4.2 – KD4.OS; DN1200GRP, L = 7,5mb

BRANŻA MELIORACYJNA

1. Zbiornik ZB-6

 • formowanie dna i skarp
 • ułożenie geowłókniny separacyjnej i geokraty na skarpach i obsypka tłuczniem 16-32mm
 • ułożenie geowłókniny filtracyjnej na dnie i obsypka piaskiem
 • ułożenie drenażu melioracyjnego PA8.2-Sdr23, Sdr23-PA8.1

BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

1. Kanał technologiczny – budowa kanału technologicznego km 2+450 – 2+800 – wykop

BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA

1. Demontaż oświetlenia węzeł Międzyzdroje km 10+650 – 10+700


Postęp prac i robót projektowych:

1. Branża drogowa

 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • W dn. 25.07.2023 r. została wydana zmieniona decyzja ZRID w zakresie dojazdu do ZB5
 • Przygotowywanie odpowiedzi na wezwanie ws. uzupełnienia wniosku ZRID DZ9
 • Opracowywanie Projektu Technicznego w zakresie DZ9
 • Prace w ramach NA
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

2. Branża mostowa

 • Prace w ramach NA
 • Wprowadzanie uwag IK i Wykonawcy do STWiORB
 • Udział w Radzie Koordynacyjnej

3. Branża sanitarna

 • Wprowadzanie zmian wynikających ze zmian w branżach wiodących oraz prac na budowie
 • Rozwiązywanie bieżących problemów zgłoszonych przez Kierownika robót sanitarnych
 • Prace nad PW dla DZ9
 • Prace nad PW dla DZ10
 • Prace w ramach NA

4. Branża elektroenergetyczna (energetyka/oświetlenie; energetyka WN110kV; trakcja; SRK i telekomunikacja kolejowa)

 • Realizacja Projektu Wykonawczego 4.3.1 Proj. przyłącze SN i proj. ST.TR. w km 16+200

5. Melioracje

 • Prace w ramach NA

6. System zarządzania ruchem

 • Prace nad wprowadzeniem bramownicy do zatwierdzonej koncepcji SZR